ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา 10
2 เผชิญ กิจระการ 8
3 ประวิต เอราวรรณ์ 5
4 ชวลิต ชูกำแพง 4
5 สมบัติ ท้ายเรือคำ 4
6 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 4
7 วรพล เองวานิช 4
8 ลักขณา สริวัฒน์ 4
9 จินดารัตน์ ปีมณี 4
10 อมฤต หมวดทอง 4
11 อัศวิน อมรสิน 3
12 เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ 3
13 พีรยา โชติถนอม 3
14 สันทนา ภิรมย์เกียรติ 3
15 วรวิทย์ จันทเดช 3
16 นงนิตย์ มรกต 3
17 อนุวัฒน์ การถัก 3
18 วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร 3
19 อุมาภรณ์ บุพไชย 3
20 ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 2
21 วิรัตน์ พงษ์ศิริ 2
22 วิรัติ ปานศิลา 2
23 ธนานันท์ ตรงดี 2
24 ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 2
25 สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ 2
26 ประภัสสร บุษหมั่น 2
27 บุษกร ทองใบ 2
28 วัลยา สุทธิขำ 2
29 วิวัฒน์ วอทอง 2
30 จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ 2
31 ทรงคุณ จันทจร 2
32 รังสิทธิ์ ตันสุขี 2
33 กฤษณุ ผโลปกรณ์ 2
34 พัฒนพล มีนา 2
35 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 2
36 ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ 2
37 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
38 ยอดธง ใบมาก 1
39 รพีพร ช่ำชอง 1
40 ปรีชา ประเทพา 1
41 โรจน์ชัย ศัตรวาหา 1
42 ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล 1
43 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
44 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
45 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
46 รุ่งฤดี ทิวทอง 1
47 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
48 จิรภา เพชร์สม 1
49 อิสรา จุมมาลี 1
50 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
51 ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ 1
52 ขวัญเรือน พาป้อง 1
53 กวีพจน์ บรรลือวงศ์ 1
54 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
55 อนิรุทธ์ โชติถนอม 1
56 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
57 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
58 ภาคภูมิ หรรนภา 1
59 ปรีชา น้อยอำคา 1
60 มงคล อุดชาชน 1
61 กาญจน์ เรืองมนตรี 1
62 ชูพักตร์ สุทธิสา 1
63 สานิตย์ กายาผาด 1
64 รักฤดี สารธิมา 1
65 ปฐม หงษ์สุวรรณ 1
66 ธนันชัย คำเกตุ 1
67 สำรวน เวียงสมุทร 1
68 วรรทณา สินศิริ 1
69 อังคณา จันทรผลลัพธ์ 1
70 อังคณา น้อยสุวรรณ 1
71 จิรัฎฐา ภูบุญอบ 1
72 เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ 1
73 อภิญญา วงศ์พิริยโยธา 1
74 วิระพล ภิมาลย์ 1
75 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 1
76 อนุสรณ์ แสงประจักษ์ 1
77 มนตรี ทองมูล 1
78 อภิเดช แสงดี 1
79 รังสรรค์ โฉมยา 1
80 พรทิพย์ อติชาติ 1
81 เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 1
82 ธัญญรัตน์ อัศวนนท์ 1
83 ต่อศักดิ์ โกมาสถิตย์ 1
84 ปาริชาติ ศรีสนาม 1
85 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
86 ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง 1
87 จารุวรรณ วิโรจน์ 1
88 นิพัทธา หรรนภา 1
89 สาคร กือเจริญ 1
90 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
91 อดิศักดิ์ สิงห์สีโว 1
92 จุลสุชดา ศิริสม 1
93 การุณย์ ประทุม 1
94 นิพัทธา น้อยประวัติ 1
95 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
96 นภาภรณ์ พลนิกรกิจ 1
97 ชูศรี ตลับมุข 1
98 สุรศักดิ์ ขันคำ 1
99 มลฤดี เชาวรัตน์ 1
100 ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง 1
101 สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ 1
102 Richard Booth 1
103 สมชาย แก้ววังชัย 1
104 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
105 บรรจบ วันโน 1
106 สุนันท์ สายกระสุน 1
107 วีรวรรณ ศีติสาร 1
108 นริศ สินศิริ 1
109 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
110 จิราภา ธนาไชยสกุล 1
111 สาน วิไล 1
112 กตัญญู หอสูติสิมา 1
113 อมร สุวรรณนิมิตร 1
114 สกลชัย บุญปัญญา 1
115 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
116 ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ 1
117 รจเรศ หาญรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 19
2 2551 182
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อการปรับตัวทางสังคมระหว่างทฤษฎีการ เผชิญความจริง และทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 การเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความรับผิดชอบด้านการเรียน ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ระหว่างทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางและทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
3 การเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีเกสตัลท์
4 การเปรียบเทียบความคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่องมาตรตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบเกมกับการเรียนแบบปกติ
5 ผลการใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสื่อสารมวลชนและพฤติกรรมการสื่อสารระดับปริญญาตรี
6 การพัฒนาโมเดลตัวบ่งชี้ร่วมการเสริมสร้างพลังอำนาจตครูระดับมัธยมศึกษา
7 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ สังกัดแผนกศึกษาแขวงผ้าสาลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(ส.ป.ป. ลาว)
8 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้คิดปัญหา และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการบริหารสมองกับการจัดกิจกรรมปกติ
9 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเต่า อำเภอแก้งสนามนาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
11 การเปรีบยเทียบผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง และทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5
12 การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน กับการจัดกิจกรรมแบบปกติ
13 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความรู้สึกเชิงจำนวน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและวิธีการเรียนรู้แบบปกติ
14 ปัญหาในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม
15 ผลการใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์และการสอนแบบโครงงาน เรื่องการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการสืบเสาะ และปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน
16 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อชาเขียวพร้อมดื่มตรา โออิชิ ของประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 ความรู้และพฤติกรรมในการบริโภคพืชไร้ดินของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
18 การดำเนินงานและปัญหาการประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวบ้านดอกรักน้อย ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสิย จังหวัดร้อยเอ็ด
19 พลวัตและการปรับตัวของการสร้างเครือข่ายธุรกิจผ้าทอมือมัดหมี่ชุมชนไทยพวน จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2551
20 การเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ระหว่างการจัดการประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานกับการจัดประสบการณ์ตามปกติ
21 เจตคติที่มี่ต่อระบบลงทะเบียนเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์(EQ) และความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค(AQ)ของนักเรียนที่มีบุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเองและการคิดวิเคราะห์ต่างกัน
23 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
24 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
25 การเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์ระหว่างการสอนตามแนวแบบโครงการกับแบบปกติที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
26 คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และรีโอโลจี ของน้ำสลัดข้นไขมันต่ำที่ผลิตจากส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวโพด
27 การพัฒนารูปแบบสื่อความเป็นจริงเสมือนเรื่องการตรวจสถานที่เกิดเหตุในวิชานิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 การพัฒนารูปแบบสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อประกอบการอ่าน การเขียน ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
29 การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ในป่าชุมชนโคกใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
30 ประสิทธิภาพการย่อยสลายแป้งมันสำปะหลังจากเชื้อราชนิดต่างๆ
31 การจัดการพืชกินได้ในพื้นที่การเกษตรของชุมชนชนบทจังหวัดมหาสารคาม
32 กลิ่นและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกลิ่นทุเรียนที่ได้รับสารระเหยจากใบเตย
33 การเพิ่มเส้นใยในนมถั่วเหลือง และ ผลของผลิตภัณฑ์ที่ได้ต่ออาการท้องผูก
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บีสกิตสำหรับเด็กจากข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105
35 การผลิตข้าวสมุนไพรแช่เยือกแข็ง
36 การพัฒนาวิธีการผลิตแป้งข้าวเจ้าที่ละลายในน้ำเย็น
37 การผลิตแป้งพรีเจลาทีไนซ์สำหรับเครื่องดื่มข้าวชนิดชงดื่ม
38 ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Xenorhabdus spp. และ Photorhabdus spp ที่อาศัยร่วมกับใส้เดือนฝอยต่อการควบคุมไรไข่ปลา
39 การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นของแลคไทด์ชนิดที่มีสารประกอบเชิงซ้อนของอลูมิเนียมเป็นสารเร่งปฏิกิริยา
40 อิทธิพลของพันธุ์ข้าว วิธีการพรีเจล และการทำแห้งต่อคุณสมบัติของแป้งพรีเจลาทิไนซ์
41 การวิเคราะห์หาปริมาณเจอร์เมเนียมในเห็ดบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42 ประสิทธิภาพของสารสกัดใบฝรั่งร่วมกับกรดซิตริกและกรดแลคติกในการลดแบคทีเรียก่อโรคบนผลมะเขือเทศ
43 ผลของสารสกัดข่า กันเกรา ร่วมกับกรดอะซิติกต่อจุลินทรีย์ก่อโรคบนผักชี
44 วรรณศิลป์ในบทสู่ขวัญของหมอสูตจำเนียร พันทวี
45 กระบวนทัศน์ในนิทานชาดกพื้นบ้านอีสาน
46 ปริศนาคำทายของชาวไทญ้อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
47 กิจกรรมการยับยั้งจุลินทรีย์ของเชื้อแลคติกแอสิคแบคทีเรียที่แยกจากอาหารหมักพื้นบ้านไทยประเภทเนื้อต่อเชื้อ Staphylococcus aureus
48 กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดพุทธมงคล ตำบลคันธาราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
49 รูปแบบบทเรียนบนโทรศัพท์มือถือ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
50 แบบจำลองการจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สำหรับสถานีโทรทัศน์ชุมชน ในภาคตะวันออกเฮียงเหนือ
51 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบและนอกระบบ
52 การประยุกต์และบูรณาการสุภาษิตจากวรรณกรรมคำสอนของไทยสำหรับบุคคลและสังคม
53 รูปแบบที่เหมาะสมของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าวัฒนธรรมในวัดป่าภาคอีสาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
54 การอนุรักษ์และการพัฒนาการเลี้ยงแมลงในชุมชนภาคอีสานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
55 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านในการบริโภคอาหารของชาวอีสาน
56 แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
57 การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับผักหวานป่า เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
58 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 และ 2
59 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
60 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการน้ำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชนลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
61 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
62 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อนร่วมกับชุดดูดความชื้นสำหรับการอบแห้งดักแด้ไหม
63 แบบจำลองระบบการเรียนการสอนแบบสืบค้นผ่านเครือข่าย ระดับอุดมศึกษา ประเทศไทย
64 การพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบร่วมมือโดยใช้สื่อประสมในระดับอุดมศึกษา
65 การพัฒนารูปแบบการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
66 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านที่เหมาะสมในการทำสวนยางพาราเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภาคอีสาน
67 การใช้แผ่นไหมเป็นชีววัสดุเพื่อนำไปสู่งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
68 รูปแบบการปรับตัวที่เหมาะสมของเกษตรกรที่ทำสวนยางพาราในภาคอีสาน
69 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในสายตานักเรียนมัธยมปลาย
70 ปัญหาการดำเนินงานของผู้ผลิตและจำหน่ายขนมจีนบ้านเหล่างาม ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
71 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการมูลนิธิมหาสารคามการกุศล(จีเสียงเกาะ) ของผู้ใช้บริการจังหวัดมหาสารคาม
72 ระบบเฝ้าระวังภัยภายในบ้าน
73 ชุดลักษณะระดับจุลภาคของหินปูนอายุดีโวเนียนบริเวณ อำเภอปากชม จังหวัดเลย : การตีความด้านสภาพแวดล้อมการสะสมตัว
74 ระบบสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการขายด้วยการใช้กฎความสัมพันธ์
75 การตรวจจับใบหน้าบนภาพสี
76 ผลของการโค้ชทางโทรศัพท์ต่ออาการหายใจลำบาก และการทำหน้าที่ของร่างกายในที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
77 การคัดกรอง การติดตามความรู้ พฤติกรรมและผลทางคลีนิกของผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ณ บ้านหนองมว่ง จ.กาฬสินธุ์
78 การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง
79 การศึกษาวิธีการให้น้ำและการจัดการธาตุอาหารพืชอย่างสมดุลย์เพื่อเพิ่มผลอ้อยในภาคอีสาน
80 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
81 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้หลักการตลาดเพื่อสังคมในการลดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
82 การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระในอ้อยและผลิตภัณฑ์จากอ้อย
83 การใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้ดินแบบชั้นหินเพื่อให้เกิดสภาวะความสบายในอาคาร
84 เปรียบเทียบคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบและท่อความร้อนแบบสั่นรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่สภาวะปกติ
85 ผลของ 1-MCP ต่อการลดกิจกรรมของเอนไซม์ polyphenoloxidase(PPO)ในดอกปทุมมา
86 การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Polyphenoloxidase ในผลกระท้อน
87 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารมสเทศของตลาดงานในประเทศไทย
88 การเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การตัดเล็มโครงข่ายประสาทเทียม
89 การประกอบโครงสร้างภาษาอังกฤษใหม่สำหรับเครื่องแปลภาษาเชิงสถิติในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
90 ต้นแบบระบบสารสนเทศชุมชน
91 การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะสั้นโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
92 การสร้าง Java API ขั้นต้นสำหรับการรวมกลุ่ม(coalition formation)
93 ผลของโรคไตวายเรื้อรังต่อผลลัพธ์ทางคลินิกและผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
94 การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
95 ผลการให้คำแนะนำปรึกษาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ณ ชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคล จ.มุกดาหาร
96 การเหลือรอดและปริมาณเอธานอลที่ผลิตได้ของเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้จากธรรมชาติ และ Zymomonas mobilis ในกากน้ำตาลที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
97 การออกแบบโมเลกุลของอนุพันธ์ไดเอธิลอีเทอร์-ไธโอยูเรียชนิดใหม่สำหรับเป็นตัวตรวจจับแอนไอออน
98 โครงสร้างทางอิเล็คทรอนิคและความว่องไวต่อปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเตตระเอซามาโครไซเคิลกับออกโซแมงกานีส(V),ออกโซเทคนีเชียม(V) และ ออกโซรีเนียม (V) : การศึกษาด้วยทฤษฎีฟังชันเดนซิที
99 การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวกินได้จากธรรมชาติในการเคลือบผิวส้มเขียวหวาน
100 อิทธิพลของระยะปลูกและอัตราของปุ๋ยเคมีที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตน้ำตาลอินนูลินและเอธานอลของแก่นตะวัน
101 การพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปปูนาในภาชนะอ่อนตัว: ชนิดกรดต่ำและกรดสูง
102 การศึกษาผลการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ต่อการแสดงลักษณะและปริมาณแอนโธซัยยานินในอัญชัน
103 การผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลโดยแบคทีเรียการหมักผสม
104 การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจากรังไหมพันธ์ไทยพื้นบ้านสีต่างๆ
105 การเปรียบเทียบระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการแอดเวกชั่น-ดิฟฟิวชันในโดเมน 3 มิติ
106 สมบัติทางโครงสร้างและการยึดจับแคทไอออนของสารที่มีเอ็นเอ็น ไดเมทิลไทโอพิโอนาไมด์เป็นส่วนประกอบ
107 วิถีการเจ็บป่วยและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคสเคลอโรเดอร์มา
108 การพัฒนาสมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการดูแลสุขภาพทางเลือก
109 ผลของสารสกัดจากเกสรบัวหลวงต่อระดับน้ำตาลในเลือด ค่าทางโลหิตวิทยา ลักษณะเนื้อเยื่อตับและตับอ่อน และคุณลักษณะไขมันในหนูเบาหวาน
110 การควบคุมเชี้อราก่อโรคชีววิธีด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่แยกจากดิน
111 วัยรุ่นตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
112 การเปล่งแสงของแกสโซฮอล์
113 การศึกษาและพัฒนาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันสำหรับผู้ป่วยระยะวิกฤต
114 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการปลูกอ้อยในประเทศไทย
115 การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ : กรณีศึกษาโดยการประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์มัลติเซ็นเซอร์และระบบอินเตอร์เน็ทจีไอเอส
116 การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้เอื้องคำ
117 การคัดเลือกและการใช้จุลินทรีย์ที่แยกได้จากดินในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของพริก
118 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคปวดหลัง ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
119 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของใยอาหารผงจากพืชผักไทย
120 การศึกษาสัดส่วนกายภาพและความสัมพันธ์ด้านน้ำหนักกับความยาวตัวของปลาในแม่น้ำชี
121 การวิเคราะห์ความถี่และการกระจายของยีนกำหนดการสร้างสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline(2AP) ในเชื้อพันธ์ข้าวเหนียวดำ(Oryza sativa L.)
122 ผลของปุ๋ยหมักจากหญ้าแห้งที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของผักคะน้า
123 การเพิ่มประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยเพื่อใช้ในการควบคุมไรเห็ด
124 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเซริซินสกัดจากรังไหมพันธุ์ไทย (นางน้อย) พันธุ์ญี่ปุ่น(SW) และไหมอีรี่
125 อิทธิพลของสภาวะการเตรียมที่มีต่อลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนปราศจากสารลดแรงตึงผิวที่บรรจุยาไอบูโพรเฟนของเมทธอกซี พอลิเอทธิลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิ(เอปไซลอน-แคโพรแลคโทน)
126 สร้างสมการสหสัมพันธ์เพื่อใช้ทำนายคุณลักษณะการถ่ายเทความร้องของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่สภาวะวิกฤติ
127 การคัดแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ำมันเบนซิน และ น้ำมันดีเซล
128 การใช้ไลเคนเป็นดัชนีบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้ำ จังหวัดมหาสารคาม
129 การฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์โดยใช้เอนไซม์หยาบตรึงจากเชื้อเห็ดบด
130 การวิเคราะห์ระบบผสมพันธุ์ และการสังเกตลักษณะของการเริ่มต้นการสร้างดอกเห็ดของเห็ดหิ้งกัมพูชา (Cambodian Phellinus igniarus)
131 การเตรียมและศึกษาสมบัติเชิงกลของแมกนีเซียมซิงค์เฟอร์ไรต์
132 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฟอกจางสี Rhodamine B โดยเอนไซม์แลคเคสจากเชื้อ Trametes versicolor and Lentinus polychrous Lev.
133 เครื่องกรองกำลังไฟฟ้าแอคทีฟอนุกรมแบบเร็ว โดยใช้การควบคุมแบบสไลดิ้งโหมดเพื่อแก้ไขและปรับระดับความไม่สมดุลของแรงดันในระบบไฟฟ้าสามเฟส
134 An Alternative Solution to the Belief Reconstructionproblem
135 Molecular dynamics simulationofsolvent transport in styrenicbaser themoplastic elastomer and liquid crystalline polymer
136 พฤติกรรมของน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
137 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กพิการทางสมอง
138 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูตลาดหัวตะเข้และพื้นที่ต่อเนื่อง เขตลาดกระบัง กทม.
139 โครงการออกแบบศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมอิสลาม
140 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่
141 โครงการออกแบบปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนปาย จ.แม่ฮ่องสอน
142 พิพิธภัณฑ์แมลง
143 ศูนย์จำลองปฏิบัติการทองเรือ
144 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาตลาดเก่าริมคลองประเศน์ฯลาดกระบัง กทม.
145 โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมย่านตลาดอินโดจีนเทศบาลเมืองมุกดาหาร
146 โครงการพิพิธภัณฑ์กองทัพไทย
147 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนตลาดจีนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ.ลำปาง
148 พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์อีสาน
149 แนวทางพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมบริเวณห้างสรรพสินค้าเพชรเกษมพลาซ่า จ.สุรินทร์
150 โรงเรียนนานาชาติ อินโดจีน
151 โครงการออกแบบปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเก่า นครหริภุญไชย จังหวัดลำพูน
152 อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2
153 พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นอีสาน
154 โครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนราชการและย่านพาณิชยกรรมชุมชนช่องเม็ก อ.สรินธร จ.อุบลราชธานี
155 โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมและภูมิทัศน์ฯ ระยอง
156 โครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดและย่านพาณิชยกรรมบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
157 โครงการออกแบบปรับปรุงย่านการค้าชายแดนตลาดโรงเกลือ
158 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
159 โครงการแนวทางพัฒนาย่านพาณิชยกรรมเทศบาลสระแก้ว
160 ศูนย์กีฬาและนันทนาการทางทะเล จ.ภูเก็ต
161 ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ราชการเมืองเก่านครราชสีมา
162 สวนสนุกเซก้า
163 โครงการอนุรักษ์ชุมชนมอญพระประแดงศึกษาหมู่บ้านทรงคนอง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
164 รีสอร์ทตากอากาศ เกาะสมุย
165 โครงการออกแบบปรับปรุงและฟื้นฟูชุมชนริมแม่น้ำโขง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์ (ชุมชนหนองแสง เทศบาลเมือง จ.นครพนม)
166 ศูนย์ศึกษาประวิติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
167 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนชาวกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
168 โครงการออกแบบปรับปรุงศูนย์ชุมชนบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
169 โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาอีสานสำหรับเต็ก ชุดควมทวยอีสาน
170 กันตนา สตูดิโอ
171 ศูนย์ธรรมชาติศึกษาภูเขียว
172 สถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพน้ำพุร้อน จ.เชียงใหม่
173 การศึกษาฮูปแต้มอีสานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเรขาศิลป์
174 นวัตกรรมสือการเรียนรู้และความบันเทิงด้านวัฒนธรรมไทยสำหรับเด็กอ่อนวัยเรียน(0-6 ปี)
175 การศึกษาพฤติกรรมความก้าวร้าวในการขับขี่ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
176 ภูมิทัศน์ชุมชนบนถนนสายหลักรอบสถาบันการศึกษา : กรณีศึกษาถนนท่าขอนยาง-ขามเรียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
177 สถาปัตยกรรมกู่บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
178 การประเมินผลการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หลังที่ 4)
179 ประสิทธิผลการดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคาร: เทศบาลเมืองมหาสารคาม
180 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเมืองกับกิจกรรมการค้าแบบแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
181 การศึกษาแนวทางการฟื้นฟูประเพณีบุญพระเวสของชาวผู้ไทย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น
182 การศึกษาแนวทางการประยุกต์พานบายศรีในพิธีกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
183 ผลกระทบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
184 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมร่วมและคุณภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัทประกันภัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
185 ผลกระทบของความรู้ความสามารถด้านนวัตธรรมที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสำนักงานบัญชี
186 ผลกระทบของศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์และศักยภาพทางด้านการสร้างความไว้วางใจที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
187 ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
188 สมรรถนะการสอนที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4
189 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพทางการตลาดกับความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
190 ผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
191 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการเรียนรู้กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
192 การพัฒนาตัวบ่งชี้สุขภาวะในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
193 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภทกิจการสาธารณูปโภค
194 สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
195 การพัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ของนิสิตที่มีความเหมาะสมในการเรียนบนเครือข่ายต่างกัน
196 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถทางภาษา ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองของเด็กปฐมวัย
197 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู
198 ผลการใช้บทเรียนบนเครื่อข่ายแบบ Big Six Skills เรื่องข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
199 การเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่องการหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนตามแนวการสร้างสรรค์ความรู้กับการเรียนตามปกติ
200 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับวิธีสอนแบบ KWL และวิธีสอนแบบ SYNECTICS
201 การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม