ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชนี นามมาตย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2555 2
4 2547 1
5 2546 1
6 2545 1
7 2544 1
8 2543 11
9 2542 7
10 2541 4
11 2540 3
12 2539 2
13 2538 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาย่านางแดง ที่ย่างด้วยเครื่องย่างแบบสองสายพาน ลาเลียง
ปี พ.ศ. 2558
2 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2555
3 '"Journal Club กลุ่มวิจัยและเทคโนโลยี ปี 2555"
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปี พ.ศ. 2547
5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเลี้ยงไหม
ปี พ.ศ. 2546
6 โครงการเพาะปลูกต้นหม่อนในพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยระบบ น้ำหยด
ปี พ.ศ. 2545
7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบหม่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
8 โครงการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2543
9 การศึกษาสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีผลต่อแมลงสาบเยอรมัน Blattella germanica
10 การศึกษาคุณสมบัติของพันธุ์ไม้ให้สีพันธุ์พืชต่าง ๆ ในป่าเต็งรัง
11 อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียม และปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ระยะเวลาต่างกัน หลังปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60
12 การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีผลต่อการตายของลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti
13 การเปรียบเทียบปริมาณเชื้อ ไรโซเบียมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง พันธุ์ สจ. และพันธุ์เชียงใหม่ 60
14 อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียม และการ ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนระยะเวลาต่างกัน หลังปลูกถั่วเหลือง พันธุ์ สจ. 5
15 อิทธิพลของแคลเซียมซัลเฟต และ กากตะกอนอ้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 5
16 ผลของปุ๋ยไนโตรเจนและไรโซเบียมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วลิสง
17 ผลของปุ๋ยไนโตรเจนและไรโซเบียมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง
18 โครงการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของต้นเท้ายายม่อมเพื่อทำวิจัยแบบครบวงจร
19 อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียมและปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณคลอโรฟิลล์ของถั่วเขียวพันธุ์ต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2542
20 สหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์กับการตรึงไรโซเบียมของถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ
21 ผลของเกลือระดับต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้า พันธุ์ดอกมะลิ 105 และพันธุ์คลองหลวง
22 อิทธิพลของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกากตะกอนอ้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดพันธ์หวานพิเศษ
23 อิทธิพลของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกากตะกอนอ้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าพันธุ์ดอกมะลิ
24 เยาวชนกับป่าอีสาน 3
25 โครงการศึกษารวบรวมและประยุกต์ใช้ตำราพื้นบ้านอีสาน
26 การศึกษารวบรวมและประยุกต์ใช้ตำรายาพื้นบ้านอีสาน
ปี พ.ศ. 2541
27 เยาวชนกับป่าอีสาน 2
28 โครงการศึกษาคุณสมบัติในการเป็นไม้ให้สีของพันธุ์พืชต่าง ๆ ในป่าเต็งรัง
29 โครงการเยาวชนกับสิ่งแวดล้อม
30 การศึกษาคุณสมบัติในการเป็นไม้ให้สีของพันธุ์ต่าง ๆ ในป่าเต็งรัง
ปี พ.ศ. 2540
31 เยาวชนกับพืชสมุนไพร
32 โครงการศึกษาคุณสมบัติในการเป็นไม้ให้สีของพันธุ์พืชต่าง ๆในป่าโคกดงเค็ง
33 การศึกษาคุณสมบัติในการเป็นไม้ให้สีของพันธุ์ต่าง ๆ ในป่าโคกดงเค็ง
ปี พ.ศ. 2539
34 โครงการสำรวจพันธุ์ไม้ให้สีเพื่อการอนุรักษ์
35 การสำรวจพันธุ์ไม้ให้สีเพื่อการอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2538
36 เยาวชนกับป่าอีสาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การเปลี่ยนแปลงของวัชพืชในแปลงเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ