ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รักฤดี สารธิมา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- รักฤดี สารธิมา
- รักฤดี สารธิมา 
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรัณยู คำเมือง 34
2 ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 3
3 ปรีชา ประเทพา 2
4 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 2
5 สุกัญญา ลีทองดี 2
6 ถวิล ชนะบุญ 2
7 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 2
8 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
9 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
10 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
11 จิรภา เพชร์สม 1
12 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
13 วัชรา กาญจนรัช 1
14 ภาสกร บุญชาลี 1
15 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
16 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
17 สมชาย แก้ววังชัย 1
18 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
19 สุวิช ถิระโคตร 1
20 ดรุณี บุญชารี 1
21 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
22 ชวลิต บุญปก 1
23 ทรงคุณ จันทจร 1
24 สุนันท์ สายกระสุน 1
25 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
26 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
27 ศุภชัย สมัปปิโต 1
28 วัลยา สุทธิขำ 1
29 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
30 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
31 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
32 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
33 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
34 โรจน์ชัย ศัตรวาหา 1
35 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
36 ทุน วช. 1
37 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนอุดหนุนการวิจัย 1
38 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1
39 วีระชัย สายจันทา 1
40 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
41 นเรศ มีโส 1
42 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
43 ธวัชชัย ชมศิริ 1
44 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
45 สุริทอง ศรีสะอาด 1
46 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
47 นริศ สินศิริ 1
48 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
49 เรือน สมณะ 1
50 รพีพร ช่ำชอง 1
51 วราวุธ สุธีธร 1
52 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
53 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
54 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
55 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
56 บรรจบ วันโน 1
57 เมธิน ผดุงกิจ 1
58 ชาติไทย แก้วทอง 1
59 สงครามชัย ลีทองดี 1
60 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
61 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
62 วรากร สีโย 1
63 วรรณา กาญจนมยูร 1
64 ปิยมาศ นานอก 1
65 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
66 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
67 อนุชิตา มุ่งงาม 1
68 บังอร กองอิ้ม 1
69 จันทิมา พลพินิจ 1
70 นงนิตย์ มรกต 1
71 ทองใบ บุษกร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 4
3 2555 4
4 2554 11
5 2553 3
6 2552 16
7 2551 11
8 2550 7
9 2549 3
10 2547 1
11 2546 1
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การโคลนและการแสดงออกของยีนแลคเคสจากเชื้อเห็ดลม
2 -
ปี พ.ศ. 2556
3 Decolorization of synthetic melanins by crude laccases of Lentinus polychrous Lev.
4 -
5 -
6 เปปไทด์หรือโปรตีนที่มีฤทธิ์ชีวภาพในข้าวเพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2555
7 Ligninolytic Enzymes of Lentinus polychrous Grown on Solid Substrates and its Application in Black Liquor Treatment
8 Ligninolytic enzymes of Lentinus polychrous grown on solid substrates and its application in black liquor treatment
9 -
10 -
ปี พ.ศ. 2554
11 antioxidant properties and cytotoxicity of crude polysaccharides from Lentinus polychrous Lév.
12 Antioxidant Activity of Crude Polysaccharides from Edible Fresh and Dry Mushroom Fruiting Bodies of Lentinus sp. Strain RJ-2.
13 antioxidant and antibacterial activities of selected varieties of Thai mango seed extract.
14 Antibacterial Activity of Bauhinia acuminata L. Seed Protein Extract with Low Hemolytic Activity against Human Erythrocytes.
15 Antioxidant Activity of Crude Polysaccharides from Edible Fresh and Dry Mushroom Fruiting Bodies of Lentinus sp Strain RJ-2
16 Antibacterial activities of Solanum stramonifolium seed extract
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
ปี พ.ศ. 2553
22 Decolorization of rhodamine B and congo red by partial purified laccase from Lentinus polychrous Lév. .
23 การตรวจคัดกรองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเปปไทด์ในพืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ที่พบในประเทศไทย
24 การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติเฉพาะและความสามารถในการฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์ของเอนไซม์แลคเคสที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ของเห็ดลม
ปี พ.ศ. 2552
25 Laccase Activity from Fresh Fruiting Bodies of Ganoderma sp. MK05: Purification and Remazol Brilliant Blue R Decolorization .
26 Copper-alginate encapsulation of crude laccase from Lentinus polychrous Lev. and their effectiveness in synthetic dyes decolorizations.
27 Mediator-assisted Rhodamine B Decolorization by Tramates versicolor Laccase.
28 Extracellular Ligninolytic Enzymes by Lentinus polychrous Lév. under Solid-state Fermentation of Potential Agro-industrial Wastes and Their Effectiveness in Decolorization of Synthetic Dyes .
29 การฟอกจากสีเมลานินโดยเอนไซม์จากเชื้อเห็ดบด
30 Antibacterial Activity of Bauhinia acuminata L. Seed Protein Extract with Low Hemolytic Activity against Human Erythrocytes
31 Antioxidant and antibacterial activities of selected varieties of Thai mango seed extract
32 Antioxidant activity of crude polysaccharides from edible fresh and dry mushroom fruiting bodies of Lentinus sp. strain RJ-2
33 การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาลักษณะเฉพาะและการฟอกจางสีสังเคราะห์ของเอนไซม์แลคเคสจากเชื้อเห็ดบด
34 Nanning Economy, Society and Culture
35 Antibacterial activity of Bauhinia acuminata L. seed protein extract with low hemolytic activity against
36 -
37 -
38 -
39 -
40 การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติเฉพาะและความสามารถในการฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์ของเอนไซม์แลคเคสที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ของเห็ดลม
ปี พ.ศ. 2551
41 Laccase isozymes of Pleurotus sajor-caju culture on husk and bran of black sticky rice and their potential on indigo carmine decolourisation .
42 Evaluation of dyes decolourisation by the crude enzyme from Pleurotus sajor-caju grown on sorghum seed media. .
43 Laccase-aided antioxidant activity assay and antioxidant activity of Selected Thai Vegetables.
44 Innovation Capability and Export Performance: an Empirical Study of Textile Businesses in Thailand
45 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฟอกจางสี Rhodamine B โดยเอนไซม์แลคเคสจากเชื้อ Trametes versicolor and Lentinus polychrous Lev.
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
ปี พ.ศ. 2550
52 Laccase from spent mushroom compost of Lentinus polychrous Lev. and its potential for Remazol brilliant blue R decolourisation
53 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การต้านอนุมูลอิสระโดยการประยุกต์ใช้เอนไซม์และการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านบางชนิด
54 Evaluation of dyes decolourisation by the crude enzyme from Pleurotus sajor-caja grown on sorghum seed media
55 Extracellular ligninolytic enzymes by Lentinus polychrous Lév. under solid-state fermentation of potential agro-industrial wastes and their effectiveness in decolorization of synthetic dyes
56 Laccase from spent mushroom compost of Lentinus polychrous Lev. and its potential for remazol brilliant blue R decolourisation
57 -
58 -
ปี พ.ศ. 2549
59 Laccase isozymes of Pleurotus sajor-caju culture on husk and bran of black sticky rice and their potential on indigo carmine decolourisation
60 The effect of Misoprostol on Luteinizing hormone receptor (LH-R) mRNA expression in Welsh mountain ewe cervical tissue.
61 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2547
62 การศึกษาความหลากหลายของเอนไซม์แลคเคสจากเห็ดวงศ์ Aphyllophoromycetideae ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
63 Transglucosylation of tertiary alcohols using cassava β-glucosidase .