ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธนา บรรจง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 26
2 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 23
3 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 23
4 เทพา ผุดผ่อง 14
5 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 3
6 ปฐมา จาตกานนท์ 1
7 วุฒินันท์ คงทัด 1
8 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 1
9 วารุณี ธนะแพสย์ 1
10 ชัยพร สามพุ่มพวง 1
11 นิคม แหลมสัก 1
12 ลดาวัลย์ พวงจิตร 1
13 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
14 สุธีรา วิทยากาญจน์ 1
15 สาริมา สุนทรารชุน 1
16 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
17 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
18 สายัณห์ ทัดศรี 1
19 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
20 นิพนธ์ ทวีชัย 1
21 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
22 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
23 วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล 1
24 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
25 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
26 วีระศรี เมฆตรง (หวังการ) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2554 2
4 543 21