ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยอดธง ใบมาก
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ 43
2 ประสงค์ สีหานาม 32
3 มังกร ศรีสะอาด 15
4 ยศฐา ศรีเทพ 11
5 กานต์สิริ ปักเคธาติ 11
6 น้อย เนียมสา 8
7 ทุนภายนอก 3
8 วีรพงษ์ พลเยี่ยม 2
9 อัจฉราภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 2
10 นงนิตย์ มรกต 2
11 มานิตย์ สุนาโท 2
12 Prasong Srihanam 1
13 Yaowalak Srisuwan 1
14 Yodthong Baimark 1
15 สุมาลี ชัยชนะดี 1
16 เนรมิตร มรกต 1
17 จิราภา บุติมาลย์ 1
18 ประสงค์ สายหงษ์ 1
19 สกว 1
20 จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ 1
21 สุกัญญา ลีทองดี 1
22 ฉลาด จันทรสมบัติ 1
23 วัลยา สุทธิขำ 1
24 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
26 อาจารย์นักวิจัย 1
27 สกอ. 1
28 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนอุดหนุน การวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2548. 1
29 อภิรักษ์ พันธุมชัย 1
30 ธีรพล พรมโสภา 1
31 นวลอนงค์ นาคคง 1
32 ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 1
33 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
34 ศุภศิลป์ ภาษี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 10
3 2557 4
4 2556 8
5 2555 9
6 2554 9
7 2553 19
8 2552 20
9 2551 18
10 2550 24
11 2549 10
12 2548 11
13 2547 4
14 2546 1
15 2541 1
16 543 87
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2558
2 การเสริมสภาพพลาสติกของพอลิแล็กติกแอซิดแบบสเตริโอคอมเพล็กซ์ด้วยพอลิโพรพิลีนไกลคอล
3 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนของนาโนเคลย์และพอลิแล็กติกแอซิดแบบสเตริโอคอมเพล็กซ์สำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพสมรรถนะสูง
4 การผลิตอนุภาคไมโครของพอลิ(แล็กติกแอซิด-โค-ไกลโคลิกแอซิด)ราคาถูกสำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย
5 การเสริมสภาพพลาสติกของพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิ(แอล-แล็กติกแอซิด)ด้วยไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ของพอลิโพรไพลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิเอปไซลอน-แคโพรแล็กโทน
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2557
12 การผลิตเรซินของพอลิแล็กติกแอซิดแบบสเตริโอคอมเพล็กซ์สำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพสมรรถนะสูง
13 พลาสติกชีวภาพผสมของพอลิ(แลคติกแอซิด)/พอลิ(เอทธิลีนไกลคอล)ที่เตรียมด้วยการเกิดพอลิเมอร์แบบเปิดวงในขั้นตอนเดียว
14 -
15 -
ปี พ.ศ. 2556
16 การเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างไดบล็อกโคพอลิเอสเทอร์ที่แตกสลายทางชีวภาพได้และยางธรรมชาติ
17 Thermal characterization of biodegradable methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(d,l-lactide)/methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(?- caprolactone) blend nanoparticles
18 การเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างไดบล็อกโคพอลิเอสเทอร์ที่แตกสลายทางชีวภาพได้และยางธรรมชาติ
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
ปี พ.ศ. 2555
24 Biodegradable nanoparticles of methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide)/methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(I mu-caprolactone) blends for drug delivery
25 อิทธิพลของการเชื่อมขวางและไหม ไฟโบรอินต่อสมบัติของอนุภาคไมโครของเซริซินสำหรับเป็นอนุภาคนำส่งยา
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
ปี พ.ศ. 2554
33 Preparation of silk fibroin microspheres by emulsificationdiffusion method for controlled release drug delivery applications
34 Silk fibroin/chitosan blend films preparation and cross-linking by polyethylene diglycidyl ether
35 Biodegradable nanoparticles of methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide)/methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone) blends for drug delivery
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
ปี พ.ศ. 2553
42 อิทธิพลของอัตราส่วนการผสมและการเชื่อมขวางที่มีต่อลักษณะเฉพาะของอนุภาคไมโครของไฟโบรอินจากไหมผสมแป้ง
43 อนุภาคนาโนที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพของพอลิเอทธิลีน ไกลคอล-บล็อก-พอลิเอสเทอร์ ไดบล็อก โคพอลิเมอร์ผสมที่มีศักยภาพสำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย
44 การศึกษาอนุภาคไมโครของไฟโบรอินจากไหมผสมไคโตซานที่เตรียมด้วยเทคนิคการแพร่ของตัวทำละลายของอิมัลชันของน้ำในน้ำมันที่มีศักยภาพใช้เป็นระบบนำส่งโปรตี
45 อนุภาคนาโนบรรจุยาที่ทำด้วยไดบล็อก โคพอลิเมอร์รูปร่างดาว
46 การศึกษาอนุภาคไมโครของไฟโบรอินจากไหมผสมไคโตซานที่เตรียมด้วยเทคนิคการแพร่ของตัวทำละลายของอิมัลชันของน้ำในน้ำมันที่มีศักยภาพใช้เป็นระบบนำส่งโปรตีน
47 Preparation of drug-loaded microspheres of linear and star-shaped poly(D,L-lactide)s and their drug release behaviors
48 Morphology and thermal stability of cross-linked silk fibroin microparticles prepared by the water-in-oil emulsion solvent diffusion method
49 Thermal characterization of biodegradable methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(d, l-lactide)/methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone) blend nanoparticles
50 Biodegradable linear/star-shaped poly(L-lactide) blends prepared by single step ring-opening polymerization
51 Water-Vapor Permeability of Chitosan and Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-poly(?-caprolactone) Blend Homogeneous Films
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
ปี พ.ศ. 2552
61 Silk fibroin film loaded chlorhexidine diacetate: Interaction and characteristics
62 Preparation of silk fibroin microspheres by emulsificationdiffusion method for controlled release drug delivery applications
63 Preparation and characterization of biodegradable nanospheres of amphiphilic methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(d,l-lactide-co-glycolide-co- ε-caprolactone) for controlled drug delivery
64 Preparation of bovine serum albumin hollow microparticles by the water-in-oil emulsion solvent diffusion technique for drug delivery applications
65 Preparation of surfactant-free nanoparticles of methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide-co-glycolide-co-e-caprolactone)
66 Cross-linked bovine serum albumin microspheres prepared by a water-in-oil emulsion solvent diffusion method for drug delivery applications
67 Preparation of surfactant-free linear and star-shaped poly(L-lactide)-b-methoxy polyethylene glycol nanoparticles for drug delivery
68 การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของเทอร์พอลิเมอร์ของแลคติกแอซิด ไกลโคลิคแอซิด และเอปไซลอน-แคโพรแลคโทนด้วยกระบวนการพอลิเมอไรซ์แบบควบแน่น
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
ปี พ.ศ. 2551
81 การศึกษาโครงสร้างแบบแกน-เปลือกของอนุภาคขนาดนาโนที่ปราศจากสารลดแรงตึงผิวของเมทธอกซี พอลิ(เอทธิลีน ไกลคอล)-บล็อก-พอลิ(เอปไซลอน แคโพรแลคโทน-โค-ดี,แอล-แลคไทด์)ไดบล็อก โคพอลิเมอร์
82 พอลิเอทธิลีน ไกลคอล-พอลิเอสเทอร์ ไดบล็อก โคพอลิเมอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพ สำหรับใช้ควบคุมการปลดปล่อยยา
83 Effect of chitosan molecule weights on characteristics of silk fibroin/chitosan blend films.
84 Chitosan microparticles prepared by the water-in-oil emulsion solvent diffusion method for drug delivery
85 Chitosan microparticles prepared by the simple emulsification-diffusion method
86 Silk fibroin/gelatin hybrid films for medical applications: Study on chlorhexidine diacetate
87 Genipin-cross-linked silk fibroin microspheres prepared by the simple water-in-oil emulsion solvent diffusion method
88 Morphology and thermal stability of silk fibroin/ starch blended microparticles
89 Genipin-cross-linked chitosan microspheres prepared by a water-in-oil emulsion solvent diffusion method for protein delivery
90 อิทธิพลของสภาวะการเตรียมที่มีต่อลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนปราศจากสารลดแรงตึงผิวที่บรรจุยาไอบูโพรเฟนของเมทธอกซี พอลิเอทธิลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิ(เอปไซลอน-แคโพรแลคโทน)
91 The Ubosath of Late Ayuttaya Style in Nakhornrashasima
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
ปี พ.ศ. 2550
99 Synthesis and characterization of poly(L-lactide-co-caprolactone)-b-poly(L-lactide) biodegradable copolyesters: Effect of block length ontheir thermal properties .
100 Synthesis and characterization of methoxy polyethylene glycol-b-poly(D,L-lactide-co-glycolide-co-caprolactone) diblock copolymers
101 Synthesis and characterization of poly(L-lactide-co--caprolactone)-b-poly(L-lactide) biodegradable copolyesters: Effect of block length ontheir thermal properties .
102 Preparation of nanoparticle colloids of methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide) : effects of surfactant and organic solvent .
103 Preparation and Morphology Study of Biodegradable Chitosan/Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(-caprolactone) Nanocomposite Films .
104 การศึกษาน้ำส้มควันไม้ชนิดต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นสารยับยั้งการเกิดเชื้อราในการผลิตยางแผ่น
105 Synthesis and characterization of methoxy polyethylene glycol-b-poly(D,L-lactide-co-glycolide-co--caprolactone) diblock copolymers: Effects of block lengths and compositions .
106 Preparation of surfactant-free nanoparticles of methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide-co-glycolide-co-e-caprolactone)
107 Preparation of silk fibroin microspheres and its application to protein adsorption
108 Morphology and thermal stability of chitosan and methoxy poly (ethylene glycol)-b-poly (ε-caprolactone)/poly(D, L-lactide) nanocomposite films
109 Surfactant-free nanospheres of methoxy poly (ethylene glycol)-b-Poly (ε-caprolactone) for controlled release of ibuprofen
110 Preparation of nanocomposite chitosan/silk fibroin blend films containing nanopore structures
111 Preparation and characterization of highly flexible chitosan films for use as food packaging
112 Preparation and characterization of poly(D,L-lactide) and silk fibroin nanocomposite microparticles for potential use in tissue engineering
113 Effects of arm number and arm length on thermal properties of linear and star-shaped poly(D,L-lactide)s
114 Preparation of porous silk fibroin microparticles by a water-in-oil emulsification-diffusion method
115 Study on nanostructures of chitosan/poly(ethylene glycol) blend films
116 Delveloping a Knowledge Management Model for Self-Reliant Communities
117 -
118 -
119 -
120 -
121 พอลิเอทธิลีน ไกลคอล-พอลิเอสเทอร์ไดบล็อก โคพอลิเมอร์ ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพ สำหรับใช้ควบคุมการปลดปล่อยยา
122 การศึกษาน้ำส้มควันไม้ชนิดต่างๆ สำหรับใช้เป็นสารยับยั้งการเกิดเชื้อราในการผลิตยางแผ่น
ปี พ.ศ. 2549
123 การบรรจุอนุภาคนาโนของเมทธอกซี พอลิ(เอทธิลีนไกลคอล)-บล็อก-พอลิ(เอปไซลอน แคโพรแลคโทน)ลงในฟิล์มไคโตซาน
124 การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มผสมเนื้อเดียวของไคโตซานและพอลิเอทธิลีน ไกลคอล-บล็อค-พอลิ (เอปไซลอน-แคโพรแลคโทน)
125 Synthesis and characterization of poly(L-lactide-co--caprolactone)-b-poly(L-lactide) biodegradable copolyesters: Effect of block length ontheir thermal properties
126 Preparation and Morphology Study of Biodegradable Chitosan/Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(-caprolactone) Nanocomposite Films
127 การออกแบบสังเคราะห์หาลักษณะเฉพาะและการย่อยสลายทางชีวภาพของไดบล็อกโคพอลิเอสเทอร์ของแอล-แลคไทด์ และเอปไซลอน-แคโพรแลคโทน ชนิดใหม่ สำหรับประยุกต์ใช้เป็นระบบนำส่งแบบควบคุมการปลดปล่อยยา
128 Study on wood vinegars for use as coagulating and antifungal agents on the production of natural rubber sheets
129 Preparation and drug release studies of chitosan/methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide-co-glycolide) nanocomposite films for use as controlled release drug delivery
130 Preparation and characterization of nanocomposite and nanoporous silk fibroin films
131 Effect of methanol treatment on regenerated silk fibroin microparticles prepared by the emulsification-diffusion technique
132 การศึกษาน้ำส้มควันไม้ยูคาลิปตัส สำหรับใช้เป็นสารช่วยให้ยางจับตัว และสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา ในการผลิตยางแผ่น
ปี พ.ศ. 2548
133 พอลิเอทธิลีน ไกลคอล-พอลิเอสเทอร์ ไดบล็อก โคพอลิเมอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพ สำหรับใช้ควบคุมการปลดปล่อยยา
134 Preparation of nanoparticle colloids of methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide): Effects of surfactant and organic solvent
135 Preparation and morphology study of biodegradable chitosan/methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone) nanocomposite films
136 Synthesis and characterization of methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(DL-lactide-co-glycolide-co-ε-caprolactone) di block copolymers: Effects of block lengths and compositions
137 Synthesis and characterization of poly(L-lactide-co-ε-caprolactone)-b- poly(L-lactide) biodegradable diblock copolyesters: Effect of the block lengths on their thermal properties
138 Water vapor permeability and mechanical properties of biodegradable chitosan/methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone) nanocomposite films
139 Preparation and characterization of biodegradable chitosan and methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly (ε-caprolactone) blend homogeneous films
140 Study on morphology and thermal stability of nanoporous silk fibroin films
141 Conformation transition and thermal properties study of silk fibroin and poly (ε-caprolactone) blends
142 Peri-ovulatory changes in cervical relaxation and cervical penetrability in the Welsh Mountain ewe
143 -
ปี พ.ศ. 2547
144 Preparation and Characterisation of Poly(Styrene-alt-Maleic acid)-b-Polystyrene Block Copolymer Self-Assembled Nanoparticles
145 Synthesis and Characterization of Poly(lα-caprolactone)-b- Poly(ethylene glycol)-b-Poly(|-caprolactone) Triblock Copolymers with Dibutylmagnesium as Catalyst
146 การสังเคราะห์ และหาลักษณะเฉพาะของ เอบีไดบล็อกโคพอลิเมอร์ ของเมทธอกซี พอลิ(เอทธิลีน ไกลคอล)(เอ)และพอลิ (ดีแอล-แลคไทด์-โค-เอปไซลอน-แคโพรแลคโทน-โค-ไกลโคไลด์)(บี)ที่เป็นพอลิเมอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพชนิดใหม่
147 Synthesis and characterization of poly(L-lactide-co-ε-caprolactone) (B)-poly(L-lactide) (A) ABA block copolymers
ปี พ.ศ. 2546
148 Synthesis and Characterization of Poly(|ล-caprolactone)-b- Poly(ethylene glycol)-b-Poly(|ล-caprolactone) Triblock Copolymers with Dibutylmagnesium as Catalyst
ปี พ.ศ. 2541
149 การศึกษาโครงสร้างผิวของอนุภาคยางในน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
150 การเตรียมทรงกลมไมโครของแคลเซียม-อัลจิเนตด้วยวิธีการทำให้เกิดอิมัลชัน-การแพร่สำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย