ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตก๊าซชีวมวลจากเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผสมกับชีวมวลอื่น
ปี พ.ศ. 2558
2 การสร้างและพัฒนาตู้อบผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยอบอนามัยแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานความร้อนจากก๊าซชีวมวลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
4 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งคุณภาพสูง
5 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรขนาดเล็กด้วยพลังงานความร้อน
6 การสร้างและพัฒนาตู้อบผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยอบอนามัยแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานความร้อนจากก๊าซชีวมวลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7 การสร้างและพัฒนาตู้อบผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยอบอนามัยแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานความร้อนจากก๊าซชีวมวลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2557
8 การพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานธรรมชาติแบบไฮบริดเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและท้องถิ่น
9 การศึกษาและวเคราะห์ประสิทธิพลการจัดการพลังงานเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง
10 การผลิตก๊าชชีวมวลจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ผสมกับชีวมวลอื่น
11 การพัฒนาระบบผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2556
12 การศึกษาความต้องการจัดการงานวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
13 การวิเคราะห์ประสิทธิพลการใช้พลังงานทดแทนสำหรับเครื่องตัดหญ้า
14 การเปรียบเทียบคุณภาพความร้อนแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสม
15 การศึกษาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการงานวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
16 การสร้างและพัฒนาระบบผลิตก๊าชชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้
17 การวิเคราะห์ประสิทธิผลเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
18 การสร้างและพัฒนาระบบชาร์จไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์สำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา
19 การเปรียบเทียบประสิทธิผลเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2555
20 การศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและคุณลักษระบัณฑิตที่ต้องการ สาขาวิชวิศวกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
21 ความสามารถของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2552
ปี พ.ศ. 2552
22 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2549
23 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยกวน กลุ่มแม่บ้านป่ากะพี้ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2546
24 การพัฒนาสามล้อคนพิการแบบไฮบริดส์
ปี พ.ศ. 2544
25 การพัฒนาชุดสื่อการสอนระบบการจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน