ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 14
2 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 14
3 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 11
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
5 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 9
6 พรพิศ ศิลขวุธท์ 5
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
8 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 5
9 ภูษิต ประคองสาย 4
10 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
12 พยอม สุขเอนกนันท์ 4
13 ภาณุมาศ ภูมาศ 4
14 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
15 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3
16 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
17 ศิริตรี สุทธจิตต์ 3
18 Chulaporn Limwattananon 3
19 พีรยา สมสะอาด 3
20 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
21 ประสบอร รินทอง 2
22 ไม่มีข้อมูล 2
23 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 2
24 นักวิชาการอิสระ 2
25 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
26 ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล 2
27 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 2
28 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
29 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
30 สำนักนโยบายพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 2
31 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
32 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 2
33 อุษาวดี มาลีวงศ์ 2
34 Phayom Sukanaknan 2
35 มนสา สุนารัตน์ 2
36 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
37 วิลาสินี หิรัญพานิช 2
38 Thananan Rattanachotphanit 2
39 อุษาศิริ ศรีสกุล 2
40 Usasiri Srisakul 2
41 ตวงรัตน์ โพธะ 2
42 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
43 Wilasinee Hirunphanit 2
44 ธนภร ชัยจิต 2
45 พิมประภา กิจวิธี 2
46 Mahasarakham University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 2
47 ทักษพล ธรรมรังสี 2
48 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
49 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
50 สุณี เลิศสินอุดม 1
51 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
52 ธนภร ทองศรี 1
53 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
54 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
55 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
56 พัชนี ธรรมวันนา 1
57 Onanong Waleekhachonloet 1
58 Patchanee Thamwanna 1
59 เชิดชัย สุนทรภาส 1
60 Pornpit Silkavute 1
61 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
62 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
63 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
64 ดวงตา ผลากรกุล 1
65 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
66 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
67 Thaksaphon Thamarangsi 1
68 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
69 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
70 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
71 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
72 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
73 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
74 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
75 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
76 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
77 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
78 พเยาว์ ผ่อนสุข 1
79 นงนุช ใจชื่น 1
80 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
81 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
82 รัตนา เสนาหนอก 1
83 บุษบา โทวรรณา 1
84 พรชนก ศรีมงคล 1
85 พิราญาณ์ วงศ์พัฒนาธนเดช 1
86 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
87 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
88 จีริสุดา คำสีเขียว 1
89 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
90 พิมลศรี แสงคาร์ 1
91 อุกฤษฎ์ สนหอม 1
92 อภิสรา คำวัฒน์ 1
93 โรงพยาบาลสระบุรี 1
94 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
95 รัชตะ อุลมาน 1
96 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
97 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
98 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
99 สมชาย สุริยะไกร 1
100 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
101 ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา 1
102 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1
103 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 1
104 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
105 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
106 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2552 2
5 2548 1
6 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
3 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ของ Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property
ปี พ.ศ. 2552
5 Research Management System
6 การทบทวนเอกสารวิชาการสถานการณ์เชื้อดื้อยาในนานาประเทศ : สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา ระบบติดตามเฝ้าระวัง และการควบคุม
ปี พ.ศ. 2548
7 การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเภสัชกรชุมชน (ความดันโลหิตสูงและวัณโรคปอด)