ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 17
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 10
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
8 ภูษิต ประคองสาย 6
9 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
10 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
11 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
12 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
13 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 5
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
17 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
19 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
20 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 4
21 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
22 ไม่มีข้อมูล 4
23 Chulaporn Limwattananon 4
24 ศิริพา อุดมอักษร 3
25 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
26 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
27 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
28 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
29 อมร เปรมกมล 3
30 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
31 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
32 David Hughes 2
33 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
35 หทัยชนก สุมาลี 2
36 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
37 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
38 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
39 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
40 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
42 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
43 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
44 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
45 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
46 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
47 Swansea university 2
48 Pornpit Silkavute 2
49 อัญชลี จิตรักนที 2
50 ครรชิต สุขนาค 2
51 ธนภร ชัยจิต 2
52 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
53 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
54 ตวงรัตน์ โพธะ 2
55 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
56 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
57 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
58 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
59 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
60 พิมประภา กิจวิธี 2
61 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
62 วลัยพร พัชรนฤมล 2
63 สงครามชัย ลีทองดี 2
64 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
65 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
66 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
67 พัชนี ธรรมวันนา 1
68 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
69 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
70 Patchanee Thamwanna 1
71 Thananan Rattanachotphanit 1
72 อิสระ 1
73 Naresuan University 1
74 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
75 Onanong Waleekhachonloet 1
76 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
77 Suraphon Limwatananon 1
78 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
79 กัญจนา ติษยาธิคม 1
80 Nagkhat Saothong 1
81 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
82 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
83 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
84 Nataporn Chaipichit 1
85 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
86 นทพร ชัยพิชิต 1
87 Narumol Jarernsiripornkul 1
88 Maneerat Rattanamahattana 1
89 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
90 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
92 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
93 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
94 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
95 นักขัต เสาร์ทอง 1
96 ธนภร ทองศรี 1
97 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
98 สุมนต์ สกลไชย 1
99 Passakorn Suanrueang 1
100 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
101 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
102 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
103 เชิดชัย สุนทรภาส 1
104 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
105 Passakorn Phosi 1
106 Paibul Suriyawongpaisal 1
107 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
108 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
109 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
110 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
111 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
112 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
113 จีริสุดา คำสีเขียว 1
114 Prathan Luecha 1
115 พิมลศรี แสงคาร์ 1
116 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
117 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
118 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
119 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
120 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
121 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
122 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
123 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
124 อรณัชชา เซ็นโส 1
125 สุรศักดิ์ สุนทร 1
126 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
127 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
128 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
129 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
130 สุณี เลิศสินอุดม 1
131 ชัยธัช รักราชการ 1
132 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
133 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
134 รัชตะ อุลมาน 1
135 โรงพยาบาลสระบุรี 1
136 สมชาย สุริยะไกร 1
137 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
138 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
139 Areewan Cheawchanwattana 1
140 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
141 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
142 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
143 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
144 ธารินี อัครวิเชียร 1
145 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
146 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
147 ดำริ เศรษฐจินดา 1
148 พงษ์เดช สารสาร 1
149 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
150 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
151 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
152 สุทธิดา สักทอง 1
153 Nusaraporn Kessomboon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2552 1
5 543 40