ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 17
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 10
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
8 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
9 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
10 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
11 ภูษิต ประคองสาย 6
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 5
14 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
16 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
17 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
19 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
20 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 4
21 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
22 ไม่มีข้อมูล 4
23 Chulaporn Limwattananon 4
24 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
25 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
26 ศิริพา อุดมอักษร 3
27 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
28 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
29 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
30 อมร เปรมกมล 3
31 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
32 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
33 หทัยชนก สุมาลี 2
34 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
35 พิมประภา กิจวิธี 2
36 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
37 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
38 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
39 David Hughes 2
40 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
41 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
42 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
43 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
44 Swansea university 2
45 Pornpit Silkavute 2
46 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
47 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
48 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
49 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
50 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
51 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
52 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
53 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
54 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
55 สงครามชัย ลีทองดี 2
56 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
57 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
58 ตวงรัตน์ โพธะ 2
59 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
60 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
61 อัญชลี จิตรักนที 2
62 ธนภร ชัยจิต 2
63 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
64 ครรชิต สุขนาค 2
65 วลัยพร พัชรนฤมล 2
66 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
67 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
68 รัชตะ อุลมาน 1
69 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
70 Areewan Cheawchanwattana 1
71 นักขัต เสาร์ทอง 1
72 โรงพยาบาลสระบุรี 1
73 Nusaraporn Kessomboon 1
74 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
75 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
76 พงษ์เดช สารสาร 1
77 Nagkhat Saothong 1
78 ธารินี อัครวิเชียร 1
79 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
80 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
81 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
82 สุทธิดา สักทอง 1
83 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
84 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
85 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
86 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
87 สมชาย สุริยะไกร 1
88 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
89 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
90 Onanong Waleekhachonloet 1
91 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
92 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
93 Patchanee Thamwanna 1
94 Naresuan University 1
95 ดำริ เศรษฐจินดา 1
96 Suraphon Limwatananon 1
97 Thananan Rattanachotphanit 1
98 พัชนี ธรรมวันนา 1
99 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
100 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
101 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
102 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
103 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
104 นทพร ชัยพิชิต 1
105 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
106 อิสระ 1
107 Narumol Jarernsiripornkul 1
108 Nataporn Chaipichit 1
109 กัญจนา ติษยาธิคม 1
110 Passakorn Suanrueang 1
111 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
112 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
113 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
114 สุมนต์ สกลไชย 1
115 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
116 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
117 ธนภร ทองศรี 1
118 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
119 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
120 Paibul Suriyawongpaisal 1
121 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
122 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
123 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
124 เชิดชัย สุนทรภาส 1
125 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
126 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
127 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
128 Maneerat Rattanamahattana 1
129 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
130 Passakorn Phosi 1
131 สุรศักดิ์ สุนทร 1
132 อรณัชชา เซ็นโส 1
133 พิมลศรี แสงคาร์ 1
134 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
135 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
136 จีริสุดา คำสีเขียว 1
137 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
138 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
139 ชัยธัช รักราชการ 1
140 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
141 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
142 Prathan Luecha 1
143 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
144 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
145 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
146 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
147 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
148 สุณี เลิศสินอุดม 1
149 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
150 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
151 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
152 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
153 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2552 1
5 543 40