ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชิตา มุ่งงาม 2
2 ชวลิต บุญปก 1
3 ดรุณี บุญชารี 1
4 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
5 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
6 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
7 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
8 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
9 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
10 ทองใบ บุษกร 1
11 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
12 สมชาย แก้ววังชัย 1
13 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
14 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
15 ยศฐา ศรีเทพ 1
16 จตุพร เพ็งชัย 1
17 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
18 วัลยา สุทธิขำ 1
19 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
20 ปรีชา ประเทพา 1
21 เรือน สมณะ 1
22 รพีพร ช่ำชอง 1
23 สุกัญญา ลีทองดี 1
24 ศุภชัย สมัปปิโต 1
25 ทุนภายนอก 1
26 ศรีนวล จันทไทย 1
27 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
28 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
29 สุนันท์ สายกระสุน 1
30 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
31 วรากร สีโย 1
32 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
33 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
34 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
35 นริศ สินศิริ 1
36 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
37 ธวัชชัย ชมศิริ 1
38 นเรศ มีโส 1
39 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
40 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
41 ถวิล ชนะบุญ 1
42 วราวุธ สุธีธร 1
43 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
44 รักฤดี สารธิมา 1
45 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
46 ศรัณยู คำเมือง 1
47 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
48 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
49 ปิยมาศ นานอก 1
50 จันทิมา พลพินิจ 1
51 วรรณา กาญจนมยูร 1
52 ชาติไทย แก้วทอง 1
53 สงครามชัย ลีทองดี 1
54 เมธิน ผดุงกิจ 1
55 นงนิตย์ มรกต 1
56 บังอร กองอิ้ม 1
57 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
58 สุริทอง ศรีสะอาด 1
59 บรรจบ วันโน 1
60 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
61 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
62 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 5
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2554
2 Effect of replacement of unripe banana flour for rice flour on physical properties and resistant starch content of rice noodle
3 -
ปี พ.ศ. 2553
4 การใช้สารสกัดจากรำข้าวยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
5 ระดับของคาราจีแนนที่เหมาะสมและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเยล ลี่ใบหม่อน
6 Development of an Acceptable Formula of Herbal Jaew
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปแจ่วฮ้อนเสริมใบหม่อนและผักแพว
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวสดเสริมแอนติออกซิแดนท์จากพืชผักพื้นบ้าน
9 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
10 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
11 ผลของการใช้น้ำร้อนต่อคุณภาพและอายุการเก็บของผลไม้สดตัดแต่งของไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บีสกิตสำหรับเด็กจากข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105
13 Chemical Compositions, Pasting Properties of Gluten Free Bread Flour, and Characteristics of Gluten Free Bread Prepared from Germinated Rice Flour
ปี พ.ศ. 2550
14 Antifungal activity of Vanillin on Fresh-cut Topical Fruits
15 -
ปี พ.ศ. 2549
16 Microbiology of fresh-cut mangoes prepared from fruit sanitized in hot chlorinated water
17 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2548
18 Antifungal activity of vanillin on fresh-cut tropical fruits
19 Effect of sanitation treatments with heated, chlorinated water on the microbiology of fresh-cut Thai Mangoes