ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชิตา มุ่งงาม 2
2 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
3 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
4 บังอร กองอิ้ม 1
5 จันทิมา พลพินิจ 1
6 ปิยมาศ นานอก 1
7 บรรจบ วันโน 1
8 นงนิตย์ มรกต 1
9 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
10 ธวัชชัย ชมศิริ 1
11 นเรศ มีโส 1
12 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
13 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
14 สุริทอง ศรีสะอาด 1
15 วรรณา กาญจนมยูร 1
16 ชาติไทย แก้วทอง 1
17 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
18 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
19 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
20 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
21 ชวลิต บุญปก 1
22 ดรุณี บุญชารี 1
23 สมชาย แก้ววังชัย 1
24 ทองใบ บุษกร 1
25 สงครามชัย ลีทองดี 1
26 เมธิน ผดุงกิจ 1
27 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
28 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
29 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
30 วรากร สีโย 1
31 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
32 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
33 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
34 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
35 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
36 สุนันท์ สายกระสุน 1
37 สุกัญญา ลีทองดี 1
38 ศุภชัย สมัปปิโต 1
39 ทุนภายนอก 1
40 ศรีนวล จันทไทย 1
41 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
42 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
43 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
44 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
45 จตุพร เพ็งชัย 1
46 ยศฐา ศรีเทพ 1
47 วัลยา สุทธิขำ 1
48 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
49 ศรัณยู คำเมือง 1
50 รักฤดี สารธิมา 1
51 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
52 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
53 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
54 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
55 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
56 ถวิล ชนะบุญ 1
57 ปรีชา ประเทพา 1
58 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
59 รพีพร ช่ำชอง 1
60 เรือน สมณะ 1
61 วราวุธ สุธีธร 1
62 นริศ สินศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 5
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2554
2 Effect of replacement of unripe banana flour for rice flour on physical properties and resistant starch content of rice noodle
3 -
ปี พ.ศ. 2553
4 การใช้สารสกัดจากรำข้าวยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
5 ระดับของคาราจีแนนที่เหมาะสมและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเยล ลี่ใบหม่อน
6 Development of an Acceptable Formula of Herbal Jaew
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปแจ่วฮ้อนเสริมใบหม่อนและผักแพว
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวสดเสริมแอนติออกซิแดนท์จากพืชผักพื้นบ้าน
9 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
10 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
11 ผลของการใช้น้ำร้อนต่อคุณภาพและอายุการเก็บของผลไม้สดตัดแต่งของไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บีสกิตสำหรับเด็กจากข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105
13 Chemical Compositions, Pasting Properties of Gluten Free Bread Flour, and Characteristics of Gluten Free Bread Prepared from Germinated Rice Flour
ปี พ.ศ. 2550
14 Antifungal activity of Vanillin on Fresh-cut Topical Fruits
15 -
ปี พ.ศ. 2549
16 Microbiology of fresh-cut mangoes prepared from fruit sanitized in hot chlorinated water
17 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2548
18 Antifungal activity of vanillin on fresh-cut tropical fruits
19 Effect of sanitation treatments with heated, chlorinated water on the microbiology of fresh-cut Thai Mangoes