ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชิตา มุ่งงาม 2
2 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
3 ถวิล ชนะบุญ 1
4 รักฤดี สารธิมา 1
5 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
6 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
7 วราวุธ สุธีธร 1
8 ศรัณยู คำเมือง 1
9 เรือน สมณะ 1
10 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
11 วัลยา สุทธิขำ 1
12 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
13 ปรีชา ประเทพา 1
14 รพีพร ช่ำชอง 1
15 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
16 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
17 บรรจบ วันโน 1
18 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
19 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
20 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
21 นงนิตย์ มรกต 1
22 บังอร กองอิ้ม 1
23 สุริทอง ศรีสะอาด 1
24 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
25 นริศ สินศิริ 1
26 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
27 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
28 นเรศ มีโส 1
29 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
30 ธวัชชัย ชมศิริ 1
31 สุกัญญา ลีทองดี 1
32 สุนันท์ สายกระสุน 1
33 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
34 วรากร สีโย 1
35 ทองใบ บุษกร 1
36 สมชาย แก้ววังชัย 1
37 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
38 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
39 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
40 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
41 ปิยมาศ นานอก 1
42 จันทิมา พลพินิจ 1
43 วรรณา กาญจนมยูร 1
44 ชาติไทย แก้วทอง 1
45 สงครามชัย ลีทองดี 1
46 เมธิน ผดุงกิจ 1
47 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
48 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
49 ศรีนวล จันทไทย 1
50 จตุพร เพ็งชัย 1
51 ทุนภายนอก 1
52 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
53 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
54 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
55 ยศฐา ศรีเทพ 1
56 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
57 ชวลิต บุญปก 1
58 ดรุณี บุญชารี 1
59 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
60 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
61 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
62 ศุภชัย สมัปปิโต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 5
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2554
2 Effect of replacement of unripe banana flour for rice flour on physical properties and resistant starch content of rice noodle
3 -
ปี พ.ศ. 2553
4 การใช้สารสกัดจากรำข้าวยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
5 ระดับของคาราจีแนนที่เหมาะสมและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเยล ลี่ใบหม่อน
6 Development of an Acceptable Formula of Herbal Jaew
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปแจ่วฮ้อนเสริมใบหม่อนและผักแพว
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวสดเสริมแอนติออกซิแดนท์จากพืชผักพื้นบ้าน
9 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
10 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
11 ผลของการใช้น้ำร้อนต่อคุณภาพและอายุการเก็บของผลไม้สดตัดแต่งของไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บีสกิตสำหรับเด็กจากข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105
13 Chemical Compositions, Pasting Properties of Gluten Free Bread Flour, and Characteristics of Gluten Free Bread Prepared from Germinated Rice Flour
ปี พ.ศ. 2550
14 Antifungal activity of Vanillin on Fresh-cut Topical Fruits
15 -
ปี พ.ศ. 2549
16 Microbiology of fresh-cut mangoes prepared from fruit sanitized in hot chlorinated water
17 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2548
18 Antifungal activity of vanillin on fresh-cut tropical fruits
19 Effect of sanitation treatments with heated, chlorinated water on the microbiology of fresh-cut Thai Mangoes