ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชิตา มุ่งงาม 2
2 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
3 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
4 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
5 จตุพร เพ็งชัย 1
6 ศรีนวล จันทไทย 1
7 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
8 ยศฐา ศรีเทพ 1
9 ชวลิต บุญปก 1
10 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
11 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
12 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
13 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
14 ดรุณี บุญชารี 1
15 ทุนภายนอก 1
16 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
17 รพีพร ช่ำชอง 1
18 ปรีชา ประเทพา 1
19 เรือน สมณะ 1
20 วราวุธ สุธีธร 1
21 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
22 ถวิล ชนะบุญ 1
23 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
24 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
25 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
26 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
27 สุนันท์ สายกระสุน 1
28 ศุภชัย สมัปปิโต 1
29 วัลยา สุทธิขำ 1
30 สุกัญญา ลีทองดี 1
31 สมชาย แก้ววังชัย 1
32 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
33 นเรศ มีโส 1
34 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
35 ธวัชชัย ชมศิริ 1
36 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
37 สุริทอง ศรีสะอาด 1
38 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
39 นริศ สินศิริ 1
40 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
41 ศรัณยู คำเมือง 1
42 รักฤดี สารธิมา 1
43 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
44 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
45 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
46 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
47 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
48 บรรจบ วันโน 1
49 เมธิน ผดุงกิจ 1
50 ชาติไทย แก้วทอง 1
51 สงครามชัย ลีทองดี 1
52 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
53 วรากร สีโย 1
54 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
55 วรรณา กาญจนมยูร 1
56 ปิยมาศ นานอก 1
57 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
58 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
59 บังอร กองอิ้ม 1
60 นงนิตย์ มรกต 1
61 จันทิมา พลพินิจ 1
62 ทองใบ บุษกร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 5
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2554
2 Effect of replacement of unripe banana flour for rice flour on physical properties and resistant starch content of rice noodle
3 -
ปี พ.ศ. 2553
4 การใช้สารสกัดจากรำข้าวยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
5 ระดับของคาราจีแนนที่เหมาะสมและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเยล ลี่ใบหม่อน
6 Development of an Acceptable Formula of Herbal Jaew
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปแจ่วฮ้อนเสริมใบหม่อนและผักแพว
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวสดเสริมแอนติออกซิแดนท์จากพืชผักพื้นบ้าน
9 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
10 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
11 ผลของการใช้น้ำร้อนต่อคุณภาพและอายุการเก็บของผลไม้สดตัดแต่งของไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บีสกิตสำหรับเด็กจากข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105
13 Chemical Compositions, Pasting Properties of Gluten Free Bread Flour, and Characteristics of Gluten Free Bread Prepared from Germinated Rice Flour
ปี พ.ศ. 2550
14 Antifungal activity of Vanillin on Fresh-cut Topical Fruits
15 -
ปี พ.ศ. 2549
16 Microbiology of fresh-cut mangoes prepared from fruit sanitized in hot chlorinated water
17 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2548
18 Antifungal activity of vanillin on fresh-cut tropical fruits
19 Effect of sanitation treatments with heated, chlorinated water on the microbiology of fresh-cut Thai Mangoes