ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนตรี เดชาสกุลสม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มนตรี เดชาสกลุสม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช 33
2 จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ 28
3 อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ 27
4 จุฑา สุนิตย์สกุล 21
5 ยงยุทธ แต้ศิริ 19
6 นวพล พรหมจารีย์ 16
7 ปัญญา ชูพานิช 16
8 กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ 14
9 สยาม ยิ้มศิริ 13
10 ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ 13
11 กีรติกานต์ พิริยะกุล 13
12 พรพจน์ ตันเส็ง 13
13 พรชัย ศิลารมย์ 12
14 อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง 9
15 อภิวัฒน์ ตรีเล็ก 6
16 เกษม เพชรเกตุ 6
17 กมล ท่าเรือรักษ์ 6
18 สมโพธิ อยู่ไว 6
19 พรเกษม จงประดิษฐ์ 6
20 ถาวร ตะไก่แก้ว 5
21 บรรพต อ่องสุขสันต์ 5
22 กิตติชัย ศรีโยธา 5
23 เรื่องฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ 5
24 ธงชัย จินตนาวงศ์ 5
25 พรหมมา เทพศรีหา 5
26 ปกรณ์ มิลินทะเลข 4
27 อภิชัย อิสริยานุกูล 4
28 กฤษฎา ยุวธานนท์ 4
29 เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ 4
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 7
5 2552 3
6 2551 5
7 2549 3
8 2546 3
9 543 78
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 รายงานฉบับที่ วพ.304 การใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ
2 รายงานฉบับที่ วพ.311 รายงานสรุปโครงการทดสอบ Warm Mix Asphalt
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุท้องถิ่นเพื่อการออกแบบคันทาง
4 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุท้องถิ่นเพื่อการออกแบบคันทาง
ปี พ.ศ. 2554
5 รายงานฉบับที่ วพ.298 วิธีการออกแบบลาดคันทางเสริมแรงโดยใช้แผนภูมิ กรณีศึกษา: คันทางทดสอบ ทางหลวงหมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กม.12 ด้านขวาทาง
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการการจัดทำคู่มือการออกแบบและการก่อสร้างวัสดุชั้นทางโดยใช้หินเชลผุ
7 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
8 รายงานฉบับที่ วพ.280 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Soil Nail
9 รายงานฉบับที่ วพ.279 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Rock Bolt
10 รายงานฉบับที่ วพ.278 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งานขุด
11 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
12 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Rock Bolt
ปี พ.ศ. 2552
13 รายงานฉบับที่ วพ.264 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานวิจัย
14 รายงานฉบับที่ วพ.263 การศึกษาพฤติกรรมคันทางเสริมแรง
15 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
16 การจัดทำปรับปรุงมาตรฐานและข้อกำหนดของงานออกแบบ ก่อสร้างและตรวจสอบงานธรณีเทคนิคของวิศวกรรมงานทาง
17 โครงการศึกษาจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่องานวิจัย
18 โครงการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนเพื่อใช้เป็นคันทางมวลเบา
19 รายงานฉบับที่ วพ.262 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35
20 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35
ปี พ.ศ. 2549
21 รายงานฉบับที่ วพ.231 การประยุกต์ใช้คันทางมวลเบาเพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัวของคันทาง
22 รายงานฉบับที่ วพ.230 การออกแบบและติดตามพฤติกรรมของ Roller Compacted Concrete Pavement
23 รายงานฉบับที่ วพ.226 การศึกษาทดลองประสิทธิภาพในการป้องกันการชะล้างและการพังทลายของหญ้าแฝกจากโมเดลจำลอง
ปี พ.ศ. 2546
24 รายงานฉบับที่ วพ.210 การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกในการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของผิวหน้าเชิงลาด
25 รายงานฉบับที่ วพ.209 คุณสมบัติกำลังรับแรงดึงและค่า CBR ของดินเหนียวเสริมเส้นใยไฟเบอร์สั้น
26 รายงานฉบับที่ วพ.208 กรณีศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบการออกแบบคันทางเสริมกำลังของทางหลวงหมายเลข 11ตอนลำปาง-ลำพูน ตอน 2 ช่วงกม.30+000 - 40+000