ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูมิชัย สุวรรณดี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Poomchai Suwandee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2 ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ : ศึกษากรณีป่าพรุขี้เสี้ยน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2554
5 ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
6 ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ปี พ.ศ. 2540
7 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติในประเทศไทย
8 LEGAL MEASURES TO MANAGEMENT AND CONSERVATION OF NATURAL WETLANDS IN THAILAND
9 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติในประเทศไทย