ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนา สมนิยาม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พัฒนา, สมนิยาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 5
3 2553 1
4 2551 1
5 2545 1
6 2543 1
7 2539 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว และพื้นที่ใกล้เคียง
2 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนสำหรับการผลิตพืชผักปลอดภัยในชุมชน
3 การศึกษาความหลากหลายของไส้เดือนดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อน้ำพุง จังหวัดสกลนคร
4 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
5 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินปรับใช้ในการผลิตพืชผักปลอดภัย กลุ่มเกษตรกร ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
6 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติภุสอยดาวและพื้นที่
7 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมา
8 รายงานการวิจัยความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติทับลาน
9 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติทับลาน
ปี พ.ศ. 2553
10 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อปรับใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ในชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
11 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในระบบนิเวศเกษตรกรรม ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2545
12 ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2543
13 ความหลากหลายของเห็ดในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2539
14 ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเพิ่มเติม ของอาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎ