ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
2 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
3 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
4 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
5 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
6 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
7 - 47
8 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
9 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
10 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
11 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
12 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
13 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
14 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
15 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
16 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
17 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
18 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
19 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
20 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
21 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
22 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
23 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
24 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
25 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
26 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
27 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
28 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
29 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
30 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
31 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
32 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
33 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
34 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
35 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
36 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
37 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
38 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
39 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
40 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
41 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
42 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
43 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
44 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
45 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
46 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
47 Dharmasaroja P. (ผศ.พญ.พรภัทร ธรรมสโรช) - 5
48 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร 3
49 สมบัติ มุ่งทวีพงษา 3
50 ผศ. พญ.พรภัทร ธรรมสโรช - 1
51 Pornpatr Dharmasaroja 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 8
2 2552 2
3 2551 5
4 1086 48
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Causes of Ischemic Stroke in Young Adults in Thailand: A Pilot Study.
2 Effects of different doses enteric-coated preparation of aspirin and sex on urinary 11-dehydrothromboxane B2 in healthy volunteers.
3 Extracranial carotid stenosis and peripheral arterial disease in thai patients with coronary artery disease
4 Implementation of Telemedicine and Stroke Network in Thrombolytic Administration: Comparison Between Walk-in and Referred Patients
5 Meralgia paresthetica-like syndrome may be caused by transient lumbar nerve root injury without definite compression: a case report.
6 Outcomes of Thai patients with acute ischemic stroke after intravenous thrombolysis.
7 ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบที่มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด
8 Effects of different doses, enteric-coated preparation of aspirin, and sex on urinary 11-dehydrothromboxane B2 in healthy volunteers.
ปี พ.ศ. 2552
9 Bone marrow-derived mesenchymal stem cells for the treatment of ischemic stroke.
10 ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบ ที่มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2551
11 Aspirin Non-responders in Thai Ischemic Stroke/TIA Patients
12 Baseline characteristics of patients with acute ischemic stroke in a suburban area of Thailand.
13 One-year experience in acute ischemic stroke
14 Prevalence of extracranial carotid stenosis in Thai ischemic stroke/TIA patients.
15 Sports-related internal carotid artery dissection: pathogenesis and therapeutic point of view.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 บทที่ 1 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ บทที่ 3 แนวทางการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยที่มาด้วยอาการผิดปกติทางระบบประสาท บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว บทที่ 5 แนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคของไขสันหลัง บทที่ 6 ประสาทวิทยาของโรคทางกาย บทที่ 7 (7.2) Chronic daily headach