ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนิดา เหล่าทองสาร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2555
2 การเปรียบเทียบกายวิภาคของปากใบ และการลอกผิวใบเพื่อจำแนกพืชสกุลข้าวในประเทศไทย : 2547
3 การศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้ำและแหล่งอาหารในอ่างเก็บน้ำห้วยขอนสักและอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ จ.มหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2552
4 การชักนำการกลายพันธุ์กล้วยไม้ช้างกระโดยใช้โคลชิซินในหลอดแก้ว
ปี พ.ศ. 2550
5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชนของประชาชนในตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชพื้นเมืองในเขตภาคอีสานในระดับเซลล์พันธุศาสตร์ที่ยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน
ปี พ.ศ. 2545
7 โครงการการพัฒนาสัตว์พื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ในชุดโครงการวิจัย "การจัดการทรัพยากรอีสานโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานในการพัฒนา"
ปี พ.ศ. 2542
8 โครงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการสูบกลับลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์