ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำพวกเปลือกทุเรียนอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
2 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการรักษามะเร็งตับ โดยใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านท่อนำคลื่น
ปี พ.ศ. 2552
3 การประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต
4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเพิ่มถ่ายเทความร้อนและมวลในวัสดุพรุนโดยสนามไฟฟ้า [เชิงทฤษฎีและการทดลอง]
5 งานวิจัยและพัฒนาระบบอบแห้งอเนกประสงค์เชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟร่วมระบบสุญญากาศ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
6 วิวัฒนาการการใช้พลังงานในภาคขนส่งทางถนนในประเทศไทย
7 การประยุกต์ใช้กังหันลมขนาดเล็ก 200 วัตต์ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนบนไซโล กรณีศึกษาของ บริษัท Katoen Natie Services (Thailand) Ltd
ปี พ.ศ. 2551
8 การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองของกระบวนถ่ายเทความร้อน และมวลในวัสดุพรุนภายใต้พลังงานจากไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2550
9 การใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแก้ปัญหาการทำลาย (กรณีวัสดุพรุนแบบอิ่มตัว) โดยเทคนิควิธีการแปรผันระยะกริด
10 การอุ่นยางธรรมชาติด้วยคลื่นไมโครเวฟ โดยใช้ระบบไมโครเวฟชนิดท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (MODE: TE10)
11 การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของการให้ความร้อนแบบไม่สม่ำเสมอของโครงสร้างโพลีเมอร์หลายชั้นในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก
12 บทบาทของภาครัฐต่อนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
13 การใช้เทคนิควิธีทรานไฟไนต์อินเทอร์โพเลชัน ร่วมกับวิธีพีดีอีสำหรับการหาคำตอบของปัญหาขอบเขตเคลื่อนที่รวมผลของการกำเนิดความร้อนภายใน เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟ
14 การวิเคราะห์เชิงทฤษฏีของการถ่ายเทความร้อน มวลสารและความดันในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัวภายใต้พลังงานไมโครเวฟ (อิทธิพลของขนาดอนุภาค ความเข้มของสนามไฟฟ้าและความถี่ไมโครเวฟ)
15 การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองของกระบวนการ การทำลายในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัว
16 ผลกระทบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ข้อดีข้อเสีย
ปี พ.ศ. 2538
17 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในเตาชนิดท่อไฟ
ปี พ.ศ. 2537
18 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในเตาชนิดก่อไฟ