ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยะเนตร, จันทร์ถิระติกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 28
2 อรวรรณ ชินราศรี 19
3 วัสกา ศิริอังคาวุธ 15
4 เกรียงไกร พลหงษ์ 11
5 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 8
6 อภิเดช แสงดี 6
7 วรพล เองวานิช 4
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4
9 สุมาลี ชูกำแพง 4
10 วรรณา กาญจนมยูร 2
11 พนิดา อริมัตสึ 2
12 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 2
13 อุดมลักษณ์ มณีโชติ 2
14 โสภา ชื่นชูจิตต์ 2
15 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 2
16 บรรจบ วันโน 1
17 ไพบูลย์ บุญไชย 1
18 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
19 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
20 ทรงคุณ จันทจร 1
21 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
22 ชฎาพร เสนาคุณ 1
23 ไพโรจน์ ประมวล 1
24 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
25 ยศฐา ศรีเทพ 1
26 ราตรี แมนไธสง 1
27 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
28 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
29 ปารณีย์ บุญไชย 1
30 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
31 กฤษกร ปาสาใน 1
32 ขนิษฐา สมตระกูล 1
33 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
34 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
35 ปิยะพร แสนสุข 1
36 ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง 1
37 ศรัญญา มณีทอง 1
38 ณัฏฐนัณ แสนทวีสุข 1
39 นพพงษ์ ศรีอาจ 1
40 ลลิตา บริสุทธิ์ 1
41 พรพรรณ ภาคมฤค 1
42 ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 1
43 วัชรา กาญจนรัช 1
44 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
45 นิชธิมา แพ่งนคร 1
46 กุสาวดี แสงดี 1
47 นพคุณ ภักดีณรงค์ 1
48 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
49 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
50 เสนีย์ เครือเนตร 1
51 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
52 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
53 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
54 ปราโมทย์ ทองกระจาย 1
55 ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 1
56 อุทัย สาขี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 5
4 2556 5
5 2555 6
6 2554 3
7 2553 7
8 2552 8
9 2551 5
10 2550 7
11 2549 1
12 2545 1
13 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สีเขียวสำหรับการวิเคราะห์โลหะบางชนิดโดยใช้ซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรีพร้อมด้วยรีเอเจนต์ธรรมชาติสกัดจากแก่นฝาง (Ceasalpinia Sappan Linn.)
3 -
ปี พ.ศ. 2557
4 การตรวจสอบคุณมาบัติทางชีวเคมีของสารแอนติออกซิแดนท์ในเมล็ดมะขามและผลิตภัณฑ์
5 การตรวจสอบคุณมาบัติทางชีวเคมีของสารแอนติออกซิแดนท์ในเมล็ดมะขามและผลิตภัณฑ์
6 Evaluation of selenium species in selenium-enriched pakchoi (Brassica chinensis Jusl var parachinensis (Bailey) Tsen & Lee) using mixed ion-pair reversed phase HPLC-ICP-MS
7 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
8 -
ปี พ.ศ. 2556
9 Quantitation of aluminium content in waters and soft drinks by spectrophotometry using eriochrome cyanine R
10 -
11 -
12 -
13 -
ปี พ.ศ. 2555
14 การพัฒนาเครื่องย่อยตัวอย่างที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยในตัวอย่างทางชีวภาพ
15 การติดตามปริมาณโลหะหนักในไลเคนกลุ่มครัสโตสและโฟลิโอส
16 การผลิตและการหาชนิดจำเพาะของซีลีเนียมในต้นกล้าคะน้า (Brassica oleracea var. alboglabra L.) ที่เสริมซีลีเนียม
17 Design and Development a Novel Web-based GIS for Surveillance and Monitoring of Diarrhea by Using of Free Open Source Software
18 -
19 -
ปี พ.ศ. 2554
20 How Does Primary Care Move? An Analytical Evidence of Management for Accessibility and Equity, Thailand.
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2553
23 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณแร่ธาตุจากพืชน้ำท้องถิ่นที่รับประทานได้ในภาคตะวันออกเฉียงดหนือของประเทศไทย
24 การพัฒนาเทคนิค HPLC-ICP-MS สำหรับวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของซีลีเนียมในพืชเสริมซีลิเนียม
25 การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อการตรวจหาคาเทชินในชา
26 Effect of replacement of protein from soybean meal with protein from wolffia meal [Wolffia globosa (L). Wimm.] on performance and egg production in laying hens
27 ผลการทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองด้วยโปรตีนจากไข่น้ำในไก่ไข่
28 ผลของไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในไก่เนื้อ
29 สมรรถภาพและลักษณะซากและนกกระทาที่ได้รับไข่น้ำ
ปี พ.ศ. 2552
30 การพัฒนาเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยกรดอย่างง่าย
31 Responses of growing Japanese quails that received selenium from selenium enriched kale sprout (Brassica oleracea var. alboglabra L.)
32 Flow Injaction Analysis System for the Determination of Total Phenolic Compounds by Using Folin-Ciocalteu Assay
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
ปี พ.ศ. 2551
38 Effect of sodium selenite and zinc-L-selenomethionine on performance and selenium concentrations in eggs of laying hens
39 -
40 -
41 -
42 ความเข้มข้นของซีลีเนียมและกิจกรรมของเอนไซม์กลูต้าไทโอนเปอร์ออกซิเดสในไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2550
43 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชันเพื่อการตรวจวัดสารและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
44 Development of novel detection reagent for simple and sensitive determination of trace amounts of formaldehyde and its application spectrophotometric analysis
45 Chemical compositions and nutritional evaluation of energy feeds for ruminant using in vitro gas production technique
46 -
47 -
48 -
49 -
ปี พ.ศ. 2549
50 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตปลาร้าที่มีคุณภาพและโซเดียมต่ำ
ปี พ.ศ. 2545
51 Cost-effective flow injection analysis systems for acetic acid
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
52 Chemical compositions and nutritional evaluation of energy feeds for ruminant using in vitro gas production technique
53 Development of novel detection reagent for simple and sensitive determination of trace amounts of formaldehyde and its application spectrophotometric analysis .