ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยวรรณ ปาลาศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 4
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 3
7 2549 1
8 2548 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 รูปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียจากการผลิตข้าวแคบและเศษอาหารจากครัวเรือนเพื่อใช้เป็นพลังงานนทดแทนสำหรับชุมชนยางกะไดใต้ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2 การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรด้วยระบบควบคุมคุรภาพภายใน เพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาอาหารพื้นบ้านสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
4 ผลของปัจจัยการผลิตต่อคุณภาพแผ่นแป้งข้าวแคบอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
5 วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานข้าวแคบ เทศบาลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
6 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแคบ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัมนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยกวน
8 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวแคบเทศบาลตำบลศรีพนมมาศสู่มาตรฐานสากล
9 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลางสาดอบแห้งด้วยวิธีออสโมติกดีไฮเดรชันร่วมกับการอบแห้งแบบลมร้อน
11 การพัฒนาโรงเรือนและห้องอบข้าวแคบแบบประหยัดโดยใช้พลังงานความร้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยกวน
ปี พ.ศ. 2551
13 ผลของปัจจัยการผลิตต่อคุณภาพแผ่นแป้งข้าวแคบอำเภอลับแล
14 การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส
15 การพัฒนากระบวนการอบแห้งข้าวแคบลับแล
ปี พ.ศ. 2549
16 ข้าวพันผักลับแลเพื่อสุขภาพโดยความร่วมมือของกลุ่มข้าวแคบ บ้านน้ำท่วม หมู่ 2 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
17 ข้าวแคบ:การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาข้าวแคบ เพื่อการสืบทอดและพัฒนา โดยความร่วมมือของกลุ่มผู้ผลิตข้าวแคบ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์