ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปารเมศ ชุติมา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปราเมศ ชุติมา,
- ปารเมศ ชุติมา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31
2 รุจิรา อุไรพงษ์ 5
3 ชูเวช ชาญสง่าเวช 3
4 ทิพย์วัลย์ เอี่ยมปิยะกุล 2
5 ศิวพล วุฒิพงศ์ประเสริฐ 2
6 พันรวี ทรัพย์อุดม 2
7 เพ็ญพักตร์ ปิ่นกุมภีร์ 2
8 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 2
9 ชรัด จิรโกเมศ 2
10 วุฒิภูมิ ศรีวิชา 2
11 สุชาดา คิดอ่าน 2
12 วราลักษณ์ มณีฝั้น 2
13 อนันต์ บูชาบุพพาจารย์ 2
14 ปาลิดา ฉิมคล้าย 2
15 ทิชา แสนสม 2
16 ธิดารัตน์ ธัญญรักษ์ 2
17 จงกล เอี่ยมมิ 2
18 สุธิดา นิมมานนิตย์ 1
19 วัชรศักดิ์ ทวีสุข 1
20 ชนัตถ์ โรจนะบุรานนท์ 1
21 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 1
22 อรนุช ทิพย์ถาวรนุกูล 1
23 ณพงศ์ ตันตนาตระกูล 1
24 เจษฎา อัศวรังษี 1
25 Siwapol Wuttipongprasert 1
26 จิราวรรณ โตธนาคม 1
27 สุกัญญา ประคองวิทยา 1
28 จุติเทพ วงศ์สวัสดิ์ 1
29 ศรุต จุฑานนท์ 1
30 สุรสิทธิ์ โสภณชัย 1
31 ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ 1
32 พรรณพัชรา ลาภิศพงศ์ภรณ์ 1
33 ไม่มีข้อมูล 1
34 ภาณุวัฒน์ โอฬารวิวัฒน์ชัย 1
35 มณธิรา นุชภู่ 1
36 ประสิทธิ์ สวราชย์ 1
37 โชคชัย ธนเมธี 1
38 กสานติ์ ปิ่นเวหาส์ 1
39 ชนันดา พงษ์สมบูรณ์ 1
40 นิสรา บุญสุข 1
41 ไกรกุล ลิกขะไชย 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสต 1
43 วีรวรรณา สุวรรณประดิษฐ 1
44 รุ่งทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ 1
45 ธนา รัตนเวทวงศ์ 1
46 วรพล วีระวงศ์ 1
47 อัชริยา เก็งวินิจ 1
48 สุเมธ ปัญญาภรบดี 1
49 สันธนะ ทัศนสันติ์ 1
50 เอื้อมพร จันทร์แซม 1
51 ชวลิต ต่อประสิทธิ์กุล 1
52 ชญาณิศา แก้วเกตุ 1
53 วาปี มโนภินิเวศ 1
54 อรณิชา อนุชิตชาญชัย 1
55 ญาณี เฉยใจชื่น 1
56 ศิริพร จิวรพันธ์ 1
57 นวลพรรณ ใจงาม 1
58 พิรลักษณ์ โตตระกูล 1
59 ธัญญะ กองสุวรรณ 1
60 กุณฑญา เปลี่ยนสมัย 1
61 ปารเมศ ชุติมา 1
62 ทัศนีย์ ทองจันทร์ 1
63 ประพัฒน์ รัตนยานนท์ 1
64 Prasert Chalermkarnnon 1
65 สมชาย พัวจินดาเนตร 1
66 คงฤทธิ์ โกมาสถิตย์ 1
67 เสงี่ยม จันทร์แสงศรี 1
68 กรรณ จิตเมตตา 1
69 ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส, 2524- 1
70 ภัทรา อายุวัฒน์ 1
71 ธีรนพ สุขอารมณ์ 1
72 นพพล คำภิรมย์ 1
73 สุรสิทธิ์ ทองทวีชัยกิจ 1
74 สถิตเทพ สังข์ทอง 1
75 สมชาย พวงเพิกศึก 1
76 นนทิชา นิ่มสะอาด 1
77 ปัญจวัฒน คงสุวรรณ, 2519- 1
78 อรรถวิทย์ คูเอกชัย 1
79 สุวรรณี สินธุ์ชัย 1
80 รุ่งเรือง โรจน์รุจิพงศ์ 1
81 สุรเชษฐ์ ฉิมเครือวัลย์ 1
82 สาลินี สันติธีรากุล 1
83 วิชิต ศรีอ่อน 1
84 วันวิสา นฤมิตวงค์ 1
85 วิทยา เจนจิวัฒนกุล 1
86 สุวิทย์ ภูลี 1
87 บัญชา ธาราสายทอง 1
88 เศขฤทธิ์ ตั้นตระกูล 1
89 กมลวรรณ สงวนสิริกุล 1
90 สถาพร โอฬารวิวัฒน์ชัย 1
91 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
92 ศิริวดี เอื้ออรัญโชติ 1
93 รัชพล นันทะพรหม 1
94 บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล 1
95 กฤษณ์ ประเสริฐ 1
96 การันต์ กันภัย 1
97 ภัททิตา สุวรรณรุจิ 1
98 วัชรวิทย์ ถนนทอง 1
99 ศุภชัย นาทะพันธ์ 1
100 นราธิป วีระกิจพานิช 1
101 พริมพ์ธีรา พิมพานนท์ 1
102 ชญานี มีทรัพย์หลาก 1
103 สุโอปอ เพ็ชรสังหาร 1
104 ศุภกิจ กิจศรัณย์ 1
105 ศิริพร เจริญวัฒนาชัยกุล 1
106 ภาณุ ชุดเจือจีน 1
107 จุฑามาศ เทวินบุรานุวงศ์ 1
108 สถาพร พลแสน 1
109 กิตติชัย นุชศิริ 1
110 กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์ 1
111 ณัฐชัย โยธาบริบาล 1
112 ปิยมาภรณ์ ชมสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 8
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 4
5 2554 7
6 2553 8
7 2552 4
8 2551 13
9 2550 4
10 2549 8
11 2548 2
12 2547 8
13 2546 7
14 2545 10
15 2544 8
16 2543 8
17 2542 4
18 2541 6
19 2540 3
20 2534 1
21 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การลดเวลาการหมุนเวียนน้ำชะล้างเรซินในการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ
2 การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตหลักในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์
3 การลดเวลาการหมุนเวียนน้ำชะล้างเรซินในการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ
4 การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตหลักในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์
5 การจัดสมดุลแบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบหลายคนผลิตภัณฑ์ผสม
6 การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้านด้วยอัลกอริทึมการบรรจวบร่วมกับฟัซซี่ลอจิก
7 การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบหลายคน
8 การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบขนานผลิตภัณฑ์ผสมด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2557
9 การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิกมาในกระบวนการติดยึดหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
10 การปรับปรุงแผนควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตวงจรไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นได้
11 การปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมโครงการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีที่กำลังเพิ่มกำลังการผลิต
ปี พ.ศ. 2556
12 การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน
13 การจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบขนานด้วยอัลกอริทึมแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์
14 การพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ผลิตในโรงงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์
ปี พ.ศ. 2555
15 การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน ภายใต้ผลกระทบจากการเรียนรู้
16 การพยากรณ์อุปสงค์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะยาวด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
17 การปรับปรุงกระบวนการทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเพื่อลดข้อบกพร่องประเภทการอ่าน/เขียนสัญญาณบกพร่องของหัวอ่าน/เขียน
18 การพัฒนาระบบจัดการบนพื้นที่ผลิตในโรงงานผลิตยางรถยนต์
ปี พ.ศ. 2554
19 การลดการเปลี่ยนสีของการขึ้นรูปอัดความดันสูงฟิล์มพอลิคาร์บอเนต-พอลิบิวทิลีน เทเรฟทาเลต
20 การจัดสมดุลสายการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้านภายใต้ผลกระทบจากการเรียนรู้
21 การปรับปรุงระบบการจัดการพื้นที่ผลิต กรณีศึกษา โรงงานรีดพลาสติก พีวีซี
22 การศึกษาแนวทางบำรุงรักษาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
23 การลดของเสียในกระบวนการพิมพ์พลาสติกโดยแนวทางซิกซ์ ซิกมา
24 การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบฝูงอนุภาคสำหรับปัญหาการจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน
25 การใช้เศษกระเบื้องบดเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาคอนกรีตชนิดเรียบ โดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา
ปี พ.ศ. 2553
26 การพัฒนาแนวทางในการกำกับคุณภาพการให้บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม
27 การประยุกต์ใช้เมมเมติกอัลกอริทึมในการจัดสรรพนักงานแบบหลายวัตถุประสงค์ในสายการประกอบแบบตัวยู
28 การประยุกต์ใช้เมมเมติกอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบลักษณะตัวยูที่มีสถานีงานแบบขนานในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี
29 การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้านที่มีหลายวัตถุประสงค์
30 การประยุกต์ใช้เมมเมติกอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบลักษณะตัวยูที่มีสถานีงานแบบขนานในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี
31 การประยุกต์เมมเมติกอัลกอริทึมในการจัดสรรพนักงานแบบหลายวัตถุประสงค์ในสายการประกอบแบบตัวยู
32 การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคสำหรับปัญหาการจัดการจัดสมดุล สายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้านที่มีหลายวัตถุประสงค์
33 การพัฒนาแนวทางในการกำกับคุณภาพการให้บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2552
34 การปรับปรุงค่าความชื้นของเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ในกระบวนการผสมเม็ดพลาสติกกับสารเติมแต่งและการบรรจุภัณฑ์โดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกม่า
35 การจัดสมดุลสายการประกอบแบบสองด้าน ในโรงงานประกอบรถยนต์
36 การปรับปรุงค่าความชื้นของเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ ในกระบวนการผสมเม็ดพลาสติก กับสารเติมแต่งและการบรรจุภัณฑ์ โดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกม่า
37 การจัดสมดุลสายการประกอบแบบสองด้าน ในโรงงานประกอบรถยนต์
ปี พ.ศ. 2551
38 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษาบริษัทให้บริการซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร
39 การจัดตารางการผลิตโรงพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกรถจักรยานยนต์
40 การพัฒนาดัชนีวัดผลการดำเนินงานหลักด้านคุณภาพบริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
41 การประยุกต์ใช้เมมเมติกอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดลำดับสายการประกอบแบบผลิตภัณฑ์ผสมที่มีหลายวัตถุประสงค์ในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี
42 การพัฒนาและปรับปรุงดัชนีวัดสมรรถนะหลักของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 การลดของเสียที่เป็นเม็ดฝุ่นในกระบวนการพ่นสีกันชนหน้าพลาสติกของรถยนต์โดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา
44 การพัฒนาระบบควบคุมพื้นที่ผลิตและดัชนีวัดสมรรถนะของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก
45 การประยุกต์ใช้เมมเมติกอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดลำดับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบลักษณะตัวยูในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี
46 การประยุกต์ใช้เมมเมติกอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบลักษณะตัวยูในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี
47 การปรับปรุงระบบการจัดการพื้นที่ผลิตกรณีศึกษา : โรงงานผลิตอะลูมิเนียมเส้นหน้าตัด
48 การประยุกต์ใช้เมมเมติกอัลกอริทึม สำหรับปัญหาการจัดลำดับสายการประกอบแบบผลิตภัณฑ์ผสม ที่มีหลายวัตถุประสงค์ ในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี
49 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษาบริษัทให้บริการซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร
50 การลดของเสียที่เป็นเม็ดฝุ่นในกระบวนการพ่นสีกันชนหน้าพลาสติกของรถยนต์ โดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา
ปี พ.ศ. 2550
51 การวิเคราะห์และลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ
52 แนวทางการลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการขนส่งมวลชน และขนส่งสินค้า
53 การปรับปรุงระบบการจัดซื้อวัตถุดิบ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตโคมไฟฟ้า
54 การลดของเสียจากการพ่นสีรองพื้นในกระบวนการผลิตกล่องนาฬิกาโดยแนวทางซิกซ์ ซิกมา
ปี พ.ศ. 2549
55 การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
56 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคลังพัสดุ : กรณีศึกษาโรงงานประกอบเครื่องยนต์การเกษตร
57 การจัดตารางการผลิต กรณีศึกษาโรงเรียนประกอบโคมไฟฟ้าสำเร็จรูป
58 การเปรียบเทียบบริษัทมหาชนในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล
59 การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎการจ่ายงานที่มีต่อประสิทธิภาพของโรงงานประกอบภายใต้สภาพแวดล้อมแบบทันเวลาพอดี
60 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการซ่อมบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงงานผลิตสีพ่นซ่อมรถยนต์
61 การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสั่งซื้อ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์
62 การบริหารเชิงกลยุทธ์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตโคมไฟ
ปี พ.ศ. 2548
63 การออกแบบความหลากหลายงานเฟอร์นิเจอร์เหล็กสำหรับการผลิตเฉพาะลูกค้าเชิงมวล
64 การปรับปรุงระบบควบคุมสินค้าคงคลังบริษัทผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2547
65 การวิเคราะห์ผลกระทบร่วมของกฎการจ่ายงานและกฎการกำหนดเวลาส่งมอบที่มีต่อประสิทธิภาพสายการประกอบ
66 การวิเคราะห์ระบบคะแนนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
67 การลดอัตราของเสียเนื่องจากความสูงเฮดลิฟของฮาร์ดไดร์ฟโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา
68 การลดอัตราของเสียเนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นจุดดำของชิ้นส่วนพลาสติก
69 การปรับปรุงจุดควบคุมเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
70 การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมกับการออกแบบผังโรงงานที่ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
71 การจัดตารางการผลิตในงานขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงตัวถังเครื่องปรับอากาศ
72 การปรับปรุงจุดควบคุมเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2546
73 การลดของเสียที่เกิดจากค่าการรับน้ำหนักกดของชุดหัวอ่านสำเร็จไม่ได้ ตามข้อกำหนดในกระบวนการประกอบหัวอ่านโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกม่า
74 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกฎการจ่ายงานในระบบผลิตแบบยืดหยุ่นภายใต้สภาวะการเร่งงาน
75 การลดการปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตหัวอ่าน-เขียนสำหรับคอมพิวเตอร์ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ ซิกม่า
76 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการพิมพ์ออฟเซต 4 สี
77 การศึกษาปัจจัยในกระบวนการการประกอบชุดประกอบสำเร็จหัวเขียนอ่านข้อมูลฮาร์ดิสก์ที่มีผลกระทบต่อการโก่งตัวของตัวหัวเขียนอ่านข้อมูลโดยใช้การออกแบบการทดลอง
78 การศึกษาผลกระทบของจำนวนแพลเลตต่อต้นทุนของการประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้า
79 ฮิวริสติกสำหรับการโหลดงานและการจัดตารางงาน ของระบบผลิตแบบยืดหยุ่น
ปี พ.ศ. 2545
80 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการจัดตารางการผลิต ในแผนกปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น
81 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่น
82 การจัดตารางการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิต คอมเพรสเซอร์
83 การใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหัวอ่านคอมพิวเตอร์
84 การจัดตารางการผลิตสำหรับโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
85 การกำหนดหน้ากว้างกระดาษม้วนสำหรับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
86 การวัดประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบงานจัดซื้อในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
87 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมในการปรับปรุงหัวพ่นสีแบบระฆังในอุตสาหกรรมรถยนต์
88 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยปัญหาทางด้านคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท IC
89 การปรับปรุงเวลาไหลเฉลี่ยของงานโดยใช้การจำลองแบบปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์
ปี พ.ศ. 2544
90 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์การใช้พลังงาน
91 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาคุณภาพ ในอุตสาหกรรมยางรถบรรทุก
92 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายการทำงานเชิงคุณภาพสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย
93 การประยุกต์ระบบควบคุมคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากโลหะแผ่น
94 การประยุกต์เทคนิคคิวเอผดีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการในหน่วยงานขายของธุรกิจปิโตรเลียม
95 การวิเคราะห์สายการผลิตชุดหัวอ่าน-เขียนสำเร็จด้วยวิธีจำลองการทำงาน
96 การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจัดตารางการผลิตที่มีเวลาปรับตั้งเครื่องจักรแบบฟัซซี่ซึ่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า
97 การประยุกต์การออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงดัชนีคุณภาพการผลิตของมุมที่กระทำระหว่างตัวงานกับฮาร์ดิสก์ในอุตสาหกรรมแขนจับยึดหัวอ่านเขียน
ปี พ.ศ. 2543
98 การออกแบบผังโรงงานใหม่กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถจักยานยนต์
99 การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจัดสมดุลสายการประกอบ แบบผลิตภัณฑ์ผสม
100 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายงานเชิงคุณภาพสำหรับปรับปรุงการใช้งานโปรแกรมเอสเอพี อาร์/3 ในการบริหารงานซ่อมบำรุง
101 การประยุกต์เจนเนติกอัลกอริทึม สำหรับการจัดตารางเวรของพยาบาลประจำการ
102 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนและการจัดตารางการผลิต ของโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์
103 การวางแผนกระบวนการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย สำหรับเครื่องจักรเจาะรูแบบซีเอ็นซีเทอร์เรตพันช์
104 การจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบใช้คอมพิวเตร์ช่วย สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
105 การวางแผนการผลิตสำหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยใช้การโปรแกรมเป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2542
106 อิทธิพลของอัตราการป้อนและความเร็วรอบของชิ้นงานในแต่ละขั้นตอนย่อย ของการเจียระไนทรงกระบอก (แบบยันศูนย์) ที่มีผลต่อความหยาบผิว
107 การปรับปรุงการควบคุมสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง : กรณีศึกษาโรงงานผสมน้ำมันหล่อลื่น
108 การประยุกต์เจนเนติกอัลกอริทึมในการออกแบบผังโรงงาน ที่แผนกมีขนาดไม่เท่ากัน
109 การลดของเสียที่เกิดจากการถ่ายเทกระแสไฟฟ้าสถิต ในกระบวนการประกอบหัวอ่านโดยใช้ระเบียบวิธีซิกซ์ซิกม่า
ปี พ.ศ. 2541
110 โครงการวิจัย การบริหารการเพิ่มผลผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพื่ออนาคต
111 การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิตสำหรับกระบวนสร้างรูและกระบวนการกัด
112 การใช้ฮิวลิสติกส์แบบทาบูเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีกลุ่มที่มีทางเลือกแผนกระบวนการผลิตหลายแบบ
113 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการสั่งซื้อชิ้นส่วน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซล
114 การควบคุมการปฏิบัติงานของพาหนะขนส่งวัสดุแบบอัตโนมัติที่สามารถรับภาระได้ 2 หน่วย ในระบบผลิตแบบยืดหยุ่น
115 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการควบคุมใบสั่งงาน : กรณีศึกษา บริษัทจำหน่ายเครื่องมือวัด
ปี พ.ศ. 2540
116 การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญเลือกเส้นทางงาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตแปรง
117 การประยุกต์ใช้ฟัซซี่ลอจิกกับการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย สำหรับการจัดเส้นทางเดินของงานในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
118 การจัดตาราง/การเปลี่ยนตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ในกรณีของเครื่องจักรเสีย
ปี พ.ศ. 2534
119 การกำหนดขนาดและตำแหน่งของชันต์คะแปซิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดในทางปฏิบัติ เพื่อลดความสูญเสียบนสายป้อนของระบบจำหน่ายไฟฟ้า