ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
2 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
3 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
4 ดรุณี บุญชารี 1
5 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
6 ชวลิต บุญปก 1
7 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
8 สมชาย แก้ววังชัย 1
9 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
11 วรากร สีโย 1
12 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
13 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
14 ทองใบ บุษกร 1
15 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
16 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
17 ศุภชัย สมัปปิโต 1
18 สุนันท์ สายกระสุน 1
19 สุกัญญา ลีทองดี 1
20 วัลยา สุทธิขำ 1
21 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
22 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
23 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
24 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
25 จุไรรัตน์ คุรุโคตร 1
26 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
27 พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ 1
28 พลกฤษณ์ จิตร์โต 1
29 สุนันทา เลาวัณย์ศิริ 1
30 นันทณัฐ ศรีประเสริฐ 1
31 สงครามชัย ลีทองดี 1
32 เมธิน ผดุงกิจ 1
33 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
34 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
35 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
36 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
37 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
38 นริศ สินศิริ 1
39 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
40 ศรัณยู คำเมือง 1
41 เรือน สมณะ 1
42 รพีพร ช่ำชอง 1
43 วราวุธ สุธีธร 1
44 ถวิล ชนะบุญ 1
45 รักฤดี สารธิมา 1
46 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
47 นเรศ มีโส 1
48 ธวัชชัย ชมศิริ 1
49 นงนิตย์ มรกต 1
50 บังอร กองอิ้ม 1
51 จันทิมา พลพินิจ 1
52 ปิยมาศ นานอก 1
53 ชาติไทย แก้วทอง 1
54 วรรณา กาญจนมยูร 1
55 อนุชิตา มุ่งงาม 1
56 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
57 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
58 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
59 สุริทอง ศรีสะอาด 1
60 บรรจบ วันโน 1
61 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
62 ปรีชา ประเทพา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2554 5
4 2553 11
5 2552 5
6 2551 3
7 2549 3
8 2545 2
9 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การใช้ประโยชน์ปุ๋ยมูลไส้เดือนในการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกผักคะน้า
2 การผลิตอิฐบล็อกประสานจากกากปูนขาวและเถ้าชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2556
3 การผลิตถ่านชีวภาพจากต้นไมยราบยักษ์
4 การผลิตถ่านชีวภาพจากต้นไมยราบยักษ์
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้ประโยชน์กากมันสำปะหลังและชานอ้อยในการปรับปรุงดินเค็ม
6 Adsorption of Chromium (Cr+6) Using Durian Peel
7 การใช้ประโยชน์กากมันสำปะหลังและชานอ้อยในการปรับปรุงดินเค็ม
8 -
9 การใช้ประโยชน์กากมันสำปะหลังและชานอ้อยในการปรับปรุงดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2553
10 Biosorption of Chromium (VI) Using Rice Husk Ash and Modified Rice Husk Ash
11 ความหลากชนิด ความทน และประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักของแบคทีเรียในน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบขยะชุมชน
12 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลืิอทิ้งทางการเกษตร
13 การผลิตถ่านชีึวภาพจากตาล
14 ความหลากชนิด ความทน และประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักของแบคทีเรียในน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบขยะชุมชน
15 การผลิตถ่านชีึวภาพจากตาล
16 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลืิอทิ้งทางการเกษตร
17 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลืิอทิ้งทางการเกษตร
18 การผลิตถ่านชีึวภาพจากตาล
19 -
20 ความหลากชนิด ความทน และประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักของแบคทีเรียในน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
21 Adsorption of Lead (Pb(II)) by Durian Peel and Modified Durain Peel
22 การผลิตถ่านชีวภาพจากขุยมะพร้าว
23 การผลิตถ่านชีวภาพจากขุยมะพร้าว
24 -
25 การผลิตถ่านชีวภาพจากขุยมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2551
26 การดูดซับนิเกิล(II) จากสารละลายบนเถ้าแกลบดำและเถ้าแกลบดำที่ปรับสภาพ
27 การดูดซับนิเกิล(II) จากสารละลายบนเถ้าแกลบดำและเถ้าแกลบดำที่ปรับสภาพ
28 การดูดซับนิเกิล(II) จากสารละลายบนเถ้าแกลบดำและเถ้าแกลบดำที่ปรับสภาพ
ปี พ.ศ. 2549
29 Comparison of Methods for Determinating Evaporation Rate on a Cassava Plantation in Tropical Region
30 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
31 -
ปี พ.ศ. 2545
32 การลดปริมาณโครเมียม (VI) ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าแกลบดำ
33 การลดปริมาณโครเมียม (VI) ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าแกลบดำ