ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญา ชูพานิช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รายงานฉบับที่ วพ.302 การกำหนดค่าเหลื่อมเวลา (Offsets) ของแยกสัญญาณไฟจราจร
2 รายงานฉบับที่ วพ.301 การสำรวจสะพานของกรมทาง
3 โครงการศึกษาปรับปรุงสะพานช่วงยาวประเภท Box Girder สำหรับโครงข่ายการขนส่งสินค้า (Logistic Route) ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการศึกษาปรับปรุงสะพานช่วงสั้นประเภท PLANK GIRDER สำหรับโครงข่ายการขนส่งสินค่า (LOGISTIC ROUTE) ในพื้นที่ภาคตะวันออก และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
5 รายงานฉบับที่ วพ.289 การสำรวจสภาพความเสียหายของสะพานในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
6 รายงานฉบับที่ วพ.263 การศึกษาพฤติกรรมคันทางเสริมแรง
7 รายงานฉบับที่ วพ.258 การศึกษาพฤติภาพทางธรณีเทคนิคระยะยาวของทางลอดในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ: ทางลอดที่แยกอนุสรณ์สถานหลักสี่
ปี พ.ศ. 2551
8 รายงานฉบับที่ วพ.259 การศึกษาวิธีการปรับปรุงกำลังต้านทานการแตกร้าวของคอนกรีต The Method to Improve Concrete Cracking Resistance
ปี พ.ศ. 2549
9 รายงานฉบับที่ วพ.234 ความสัมพันธ์ปริมาณอุบัติเหตุในรูปอนุกรมเวลาแบบแยกส่วนประกอบ(Decomposition Approach)
10 รายงานฉบับที่ วพ.230 การออกแบบและติดตามพฤติกรรมของ Roller Compacted Concrete Pavement
11 รายงานฉบับที่ วพ.226 การศึกษาทดลองประสิทธิภาพในการป้องกันการชะล้างและการพังทลายของหญ้าแฝกจากโมเดลจำลอง
12 ความสัมพันธ์ปริมาณอุบัติเหตุ ในรูปอนุกรมเวลาแบบแยกส่วนประกอบ [Decomposition Approach]