ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญา จารุศิริ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 14
2 มนตรี ชูวงษ์ 9
3 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 7
4 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 7
5 สุวิทย์ โคสุวรรณ 5
6 ภาสกร ปนานนท์ 3
7 ไม่มีข้อมูล 3
8 วสันต์ พงศาพิชญ์ 3
9 สันต์ อัศวพัชระ 3
10 รัศมี สุวรรณวีระกำธร 3
11 อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
12 ปรีชา สายทอง 2
13 ปิยธิดา โทนรัตน์ 2
14 ทศพร นุชอนงค์ 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
16 สุพิชชา จันทรโยธา 2
17 นภดล ม่วงน้อยเจริญ 2
18 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
19 ดุษฎี เด่นประเสริฐ 2
20 กรมทรัพยากรธรณี. สำนักทรัพยากรแร่ 2
21 วิษณุศาสตร์ อาจโยธา 2
22 ธนิศร์ วงศ์วานิช 2
23 มาละตี ทัยคุปต์ 2
24 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
25 นันทนา คชเสนี 2
26 สุเมธ ตันตระเธียร 2
27 ศิริชัย ธรรมวานิช 1
28 Sinclair, Gavin 1
29 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
30 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
31 Liu Bojun 1
32 สงัด พันธุ์โอภาส 1
33 ธนา บุพพารัมณีย์ 1
34 วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ 1
35 จักรพันธ์ เจริญฐิติรัตน์ 1
36 วิไลลักษณ์ สมจิตร 1
37 วัฒนา ตูตีจีน 1
38 สมบัติ อยู่เมือง 1
39 Punya Charusiri 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
41 กรมทรัพยากรธรณี. สำนักธรณีวิทยา 1
42 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 1
43 กรมอุตุนิยมวิทยา. สำนักแผ่นดินไหว 1
44 กองธรณีวิทยา. ฝ่ายธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 1
45 บุรินทร์ เวชบันเทิง 1
46 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 1
9 2545 1
10 2543 1
11 2542 3
12 2541 2
13 2540 2
14 2539 1
15 2536 1
16 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสำรวจรอยเลื่อนมีพลังพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2555
2 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนมีพลัง : กรณีศึกษา รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ปี พ.ศ. 2553
3 การติดตามการฟื้นฟูสภาพหาดทรายหลังจากเหตุการณ์สึนามิปี 2547 และการสำรวจสึนามิในอดีต ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 วิวัฒนาการธรณีวิทยาแปรสัณฐานประเทศไทย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
5 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
6 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนมีพลัง : กรณีศึกษา รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ปี พ.ศ. 2549
7 การสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและลำปาง-แพร่
8 การศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโทนิค และการศึกษาระบบของรอยเลื่อนในแอ่งกำแพงแสน จ.นครปฐม และแอ่งสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จากข้อมูลไหวสะเทือนของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
9 การประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหวของแนวรอยเลื่อน น่าน-ปัว จังหวัดน่าน :หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2548
10 อัตราการกัดเซาะชายฝั่ง จากชายฝั่งทะเลอันดามันและชายฝั่งอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2545
11 การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัวที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
12 แผ่นดินไหวในประเทศไทยและผืนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปี พ.ศ. 2542
13 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
14 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
15 การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
ปี พ.ศ. 2541
16 การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาลเพื่อหาอายุหินของหมวดหิน ภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
17 สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินปูนยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
18 การศึกษาสาเหตุของแผ่นดินไหวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธรณีวิทยาของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยภาพจากดาวเทียมแลนด์แซท ทีเอ็ม-5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
19 อิทธิพลของสภาพทางธรณีวิทยาและสภาพการผุพังของลุ่มน้ำบางปะกง ที่มีผลต่อปริมาณแคตไออนรวมในแม่น้ำ
ปี พ.ศ. 2539
20 การลำดับชั้นสนามแม่เหล็กบรรพกาลของหมวดหินภูทอก บริเวณเขาภูทอกและภูวัว จ. หนองคาย
ปี พ.ศ. 2536
21 ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาหินแกรนิต และการเกิดแนวแร่บริเวณพื้นที่ระหว่างจังหวัดเชียงรายและลำปาง : รายงานผลการวิจัย