ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา ประเทพา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชฎาพร เสนาคุณ 25
2 สุรพล ยอดศิริ 24
3 วรายุธ พิลาภ 24
4 กัทลี ศักดาคำ 24
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4
6 ศุภชัย สมัปปิโต 4
7 รำไพ เกณฑ์สาคู 4
8 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 3
9 ไพโรจน์ ประมวล 3
10 วรรณา กาญจนมยูร 3
11 วิสุทธิ์ ใบไม้ 3
12 จันทิมา พลพินิจ 2
13 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
14 สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 2
15 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
16 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
17 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
18 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
19 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2549. 2
20 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
21 วราวุธ สุธีธร 2
22 ศรัณยู คำเมือง 2
23 รักฤดี สารธิมา 2
24 ดรุณี บุญชารี 1
25 ชวลิต บุญปก 1
26 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
27 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
28 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
29 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
30 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
31 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
32 วรากร สีโย 1
33 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
34 ทองใบ บุษกร 1
35 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
36 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
37 สมชาย แก้ววังชัย 1
38 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
39 ทวีศักดิ์ บุญเกิด 1
40 ทวีศักดิ์ บุญเกิด 1
41 Preecha Prathepha 1
42 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
44 ทุน วช. 1
45 คมกริช วงศ์ภาคำ 1
46 โรจน์ชัย ศัตรวาหา 1
47 อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 1
48 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
49 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
50 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
51 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
52 ภูวดล โกมณเฑียร 1
53 สำเร็จ สีเครือดง 1
54 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
55 ธวัชชัย ชมศิริ 1
56 รพีพร ช่ำชอง 1
57 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
58 เรือน สมณะ 1
59 ถวิล ชนะบุญ 1
60 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
61 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
62 วัลยา สุทธิขำ 1
63 สุกัญญา ลีทองดี 1
64 งบประมาณเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2544. 1
65 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
66 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
67 งบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2544 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
68 สุนันท์ สายกระสุน 1
69 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
70 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
71 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
72 บังอร กองอิ้ม 1
73 อนุชิตา มุ่งงาม 1
74 นงนิตย์ มรกต 1
75 ปิยมาศ นานอก 1
76 เมธิน ผดุงกิจ 1
77 ชาติไทย แก้วทอง 1
78 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
79 บรรจบ วันโน 1
80 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
81 นริศ สินศิริ 1
82 นเรศ มีโส 1
83 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
84 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
85 สุริทอง ศรีสะอาด 1
86 สงครามชัย ลีทองดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 3
5 2554 3
6 2553 5
7 2552 11
8 2551 12
9 2550 8
10 2549 12
11 2548 11
12 2547 3
13 2546 2
14 2545 3
15 2544 4
16 2543 7
17 2542 5
18 2541 1
19 2540 1
20 2539 1
21 2538 4
22 2537 5
23 2536 1
24 2533 1
25 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวินิจฉัยข้าวโบราณที่พบในอิฐยุคทวารวดีและสายพันธุ์ข้าวปัจจุบันที่กระจายพันธุ์ในบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว (glutinous rice zone) โดยการอนุมานจากการวิเคราะห์ยีน Phenol reaction 1 (Phr1)
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษายีน Bh4 ที่กำหนดการเปลี่ยนสีแกลบจากสีฟางเป็นสีดำ (Black hull gene, Bh4) ในประชากรข้าววัชพืช
3 -
4 -
ปี พ.ศ. 2556
5 โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
6 โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
7 การประเมินความหลากหลายของยีนกำหนดการสร้างสารหอมในข้าวพันธุ์หอมทุ่งระดับชุมชนและการสร้างฐานข้อมูลของโครโมโซมที่ 8 โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์
8 Model development for Substance Abusing Surveillance System in Communities.
9 -
ปี พ.ศ. 2554
10 Isolation, Partial Characterization and Expression Analysis of Prostaglandin E receptor 3 (EP3) from Goat (Capra hircus).
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2553
13 การใช้อัลลีล bad 2 ของยีนหอมในข้าวตรวจสอบการถ่ายเทยีนระหว่างข้าววัชพืชและข้าวหอมมะลิในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
14 Effect of salt stress on growth, inorganic ion and proline accumulation in Thai aromatic rice, Khao Dawk Mali 105, callus culture
15 Changes of anthocyanin cyanidin-3-glucoside content and antioxidant activity in Thai rice varieties under salinity stress
16 -
17 -
ปี พ.ศ. 2552
18 Microsatellite analysis of weedy rice (Oryza sativa f. spontanea) from Thailand and Lao PDR
19 การวิเคราะห์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
20 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและพลวัตการถ่ายเทยีนใน Shorea obtusa (Ditterocarpaceae)
21 การตอบสนองทางสรีระวิทยา สารต้านอนุมูลอิสระแอนโธไซยานินและการแสดงออกของยีนในกระบวนการสังเคราะห์แอนโธไซยานินของข้าวภายใต้สภาวะความเค็ม
22 การสำรวจยีนควบคุมความหอมในข้าวลูกผสมและการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อใช้วินิจฉัยข้าวลูกผสมที่มีความหอมที่พบในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
23 The badh2 Allele of the Fragrance (fgr/BADH2) Gene Is Present in the Gene Population of Weedy Rice (Oryza sativa f. spontanea) from Thailand
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
ปี พ.ศ. 2551
29 Genetic Variation of Wild Rice Populations from Thailand and the Lao PDR Based on Molecular Markets
30 การวิเคราะห์ความถี่และการกระจายของยีนกำหนดการสร้างสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline(2AP) ในเชื้อพันธ์ข้าวเหนียวดำ(Oryza sativa L.)
31 Genetic diversity and population structure of wild rice, Oryza rufipogon from Northeastern Thailand and Laos
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
ปี พ.ศ. 2550
41 The fragrance (fgr) gene in natural populations of wild rice (Oryza rufipogon Griff.)
42 Seed morphological traits and genotypic diversity of weedy rice (Oryza sativa f. spontanea) populations found in the Thai Hom Mali rice fields of north-eastern Thailand
43 Genetic variation of wild rice populations from Thailand and the Lao PDR based on molecular markers
44 Evaluation of the fragrance gene (fgr) in self-supplied seed lots of black rice (Oryza sativa L.) from Thailand and Laos
45 Pericarp color and haplotype diversity in weedy rice (O. sativa f. spontanea) from Thailand
46 Identification of varient transcripts of Waxy gene in non-glutinous rice (O. sativa L.) with different amylose content
47 -
48 -
ปี พ.ศ. 2549
49 Use of the p-SINE1-r2 in inferring evolutionary relationships of Thailand rice varieties with AA genome.
50 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดเอ็นโดสเปิร์มของข้าวกับลำดับเบสของยีนแวคซี
51 การศึกษาแวคซียีนในข้าวเหนียวดำ
52 การศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนมเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน
53 การศึกษาไมโครแซทเทลไลท์อัลลัลของยีนแวคซีในพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน
54 การศึกษาการติดเชื้อของพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrinl จากปลาและอัตราชุกโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์
55 Identification of variant transcripts of Waxy gene in non-glutinous rice (O. sativa L.) with different amylose content
56 Analysis of plastid subtype ID sequences in traditional upland and lowland rice cultivars from Thailand
57 Variation of the waxy microsatellite allele and its relation to amylose content in wild rice (Oryza rufipogon Griff.)
58 Identification of variant transcripts of Waxy gene in non-glutinous rice (O. sativa L.) with different amylose content (code MS 485-PJBS-2K6)
59 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
60 -
ปี พ.ศ. 2548
61 กลกลไกการแสดงออกของยีน Waxy ภายหลังจากการถอดรหัสในข้าวอมิโลสต่ำและอมิโลสสูงของไทย: การศึกษาเปรียบเทียบการตัดต่ออินทรอน 1 ของข้าวที่ปลูกในสภาพธรรมชาติและสภาพกดดัน
62 Characterization of DNA polymorphism of the Waxy gene in Thai rice (Oryza sativa L.).
63 An assessment of alkali degradation, Waxy protein and their relation to amylase content in Thai rice cultivars.
64 การศึกษายีน Waxy ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อใช้เป็นข้อมูลระดับโมเลกุลสำหรับการวางแผนการผลิตเมล็ดให้มีคุณภาพการหุงต้มได้มาตรฐาน
65 การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพเนื้อไก่โดยการศึกษาการแพร่กระจาย การรอดชีวิต และการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ Campylobacter jejuni
66 Use of the p-SINE1-r2 in inferring evolutionary relationships of Thai rice varieties with AA genome
67 An assessment of Wx microsatellite allele, alkali degradation and differentiation of chloroplast DNA in traditional black rice (Oryza sativa L.) from Thailand and Lao PDR
68 Changes in the Conscious Mind in Applying Tecnology for Growing Rice at the Chee River Basin in Northeastern of Thailand
69 -
70 -
71 การศึกษาอัลลีลของแวคซี่ยีนที่ระบุโดยไมโครแซทเทลไลท์และเบส เริ่มต้นของอินทรอน 1 และการแสดงออกของแวคซียีนในระดับโปรตีน และเอ็มอาร์เอ็นเอในข้าวเหนียว และข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2547
72 Variation of Wx microsatellite allele, waxy allele distribution and differentiation of chloroplast DNA in a collection of Thai rice (Oryza sativa L.)
73 -
74 -
ปี พ.ศ. 2546
75 Distribution of p-SINE1-r2 at the Wx locus in cultivated and wild rice in Thailand.
76 Variation of Wx microsatellite allele, waxy allele distribution and differentiation of chloroplast DNA in a collection of Thai rice (Oryza sativa L.)
ปี พ.ศ. 2545
77 Characterization of Waxy microsatellite classes that closely linked to the rice Waxy gene and amylose content in Thai rice germplasm.
78 Development of SCAR markers for identification of perennial and annual forms in the Asian wild rice Oryza rufipogon.
79 วิวัฒนาการทางพันธุกรรมจากข้าวป่ามาเป็นข้าวปลูก.
ปี พ.ศ. 2544
80 บทความทางวิชาการ GMOs กับเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม .
81 เอกสารคำสอนเทคโนโลยีของยีนเบื้องต้น
82 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในพืชพื้นบ้านโดยใช้ เทคนิคอณูพันธุศาสตร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางพันธุกรรมในการวางแผน อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของท้องถิ่น
83 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในพืชพื้นบ้านโดยใช้เทคนิคอณูพันธุศาสตร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางพันธุกรรมในการวางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพืชท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2543
84 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
85 เทคโนโลยีชีวภาพ: การปรับแต่งพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยพันธุวิศวกรรม.
86 พันธุศาสตร์ยุคใหม่:เทคโนโลยีดีเอ็นเอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม
87 Detection of RAPD variation in a forest tree species, Melientha suavis Pierre. (Opiliaceae) from Thailand.
88 Molecular characterization of the divergence of rare species of the genus Afgekia (Papilionoideae, Tribe trephosieae) by RAPD markers and nucleotide sequences analysis.
89 Screening of random primer to evaluate DNA diversity in Thai curcuma using random amplified polymorphic DNAs.
90 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในผักพื้นบ้านโดยใช้ เทคนิคอณูพันธุศาสตร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางพันธุกรรมในการวางแผน อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2542
91 Genetic differentiation in Thai populations of the rare species Afgekia sericea Craib (Leguminosae) revealed by RAPD-PCR assays.
92 Cytological and morphological characters of two closely related species of the genus Afgekia Craib (Leguminosae ) from Thailand.
93 Detection of DNA polymorphisms in Thai aromatic rice using RAPD-PCR assay.
94 Genetic differentiation in Thai populations of the rare species Afgekia sericea Craib (Leguminosae) revealed by RAPD-PCR assays
95 -
ปี พ.ศ. 2541
96 Genetic differentiation in Thai populations of the rare species Afgekia sericea Craib (Leguminosae) revealed by RAPD-PCR assays
ปี พ.ศ. 2540
97 รายงานการวิจัยทางพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2539
98 การประยุกต์ใช้เทคนิค RAPD (Random amplified polymorphic DNA) สำหรับตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมในเชื้อพันธุ์พืช.
ปี พ.ศ. 2538
99 การรวบรวม และศึกษาลักษณะทางการเกษตรและรูปพรรณประจำเชื้อพันธุ์ข้าวเหนียวพื้นเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
100 การเก็บรักษาทรัพยากรทางพันธุกรรมของพืช
101 Chromosome number of the genus Afgekia Craib (Leguminosae)
102 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะในข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2537
103 จำนวนโครโมโซมของพืชสมุนไพรอีสานบางชนิด.
104 จำนวนโครโมโซมของเผือกพื้นเมือง
105 การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวอีสาน
106 การศึกษาอนุกรมวิธานของข้าวพื้นเมืองโดยใช้วิธีการเชิงตัวเลข
107 ความหลากหลายทางพันธุกรรมสายใยแห่ง วัฒนธรรมข้าว
ปี พ.ศ. 2536
108 ข้าวแปลงพันธุ์
ปี พ.ศ. 2533
109 นิเวศพันธุศาสตร์ของพืชสกุลถั่วแปบช้าง (Afgekia Craib) ในประเทศไทย