ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราจีน วีรกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยณรงค์ โลหชิต 10
2 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 7
3 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 7
4 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 5
5 ประเสริฐ ประทีป 4
6 กุนจิโร โกมายาธิ 4
7 ราตรี วงษ์วัชรดำรง 3
8 จุฬา สิงห์ลอ 3
9 ศิริวัฒน์ ทรวดทรง 3
10 ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ 2
11 จินดา สิงห์ลอ 2
12 สันติ ประสิทธิ์ผล 2
13 สุภาพรรณ บุตรเจริญ 2
14 นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์ 2
15 มงคล เตชะกำพุ 2
16 วาสนา ภิญโญชนม์ 1
17 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 1
18 อัจฉริยา ไศละสูต 1
19 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
21 วินัย แก้วละมุล 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
24 ชเวง สารคล่อง 1
25 กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร 1
26 สุเทพ เรืองวิเศษ 1
27 สุกัญญา ลีทองดี 1
28 วิจิตร บรรลุนารา 1
29 ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ 1
30 ณฤต พุฒิกุลางกูร 1
31 สาโรช งามขำ 1
32 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 1
33 ไม่มีข้อมูล 1
34 สันนิภา สุรทัตต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 7
3 2544 3
4 2543 3
5 2540 1
6 2539 1
7 2538 1
8 2531 1
9 2528 2
10 2521 1
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผลของความเครียดจากความร้อนต่อการกลับมาทำงานของรังไข่หลังคลอดและการเปลี่ยนแปลงของพลาสมาเมตาบอไลท์ในแม่โคนมที่ให้นมครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2545
2 ประสิทธิภาพของวัคซีนรวมป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอสต่อการเจริญเติบโต และสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาวทดแทน
3 ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในโคนมหลังคลอดโดยใช้พีจีเอฟทูอัลฟาและพีจีเอฟทูอัลฟาร่วมกับจีเอ็นอาร์เอช
4 การใช้โปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและตกไข่แล้วกำหนดเวลาการผสมเทียมเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนม
5 การเหนี่ยวนำให้แม่โคเป็นสัดหลังคลอดพร้อมกันโดยใช้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดินเอฟ-ทู อัลฟา โดยวิธีฉีดเข้าโพรงมดลูก
6 การวิจัยและการพัฒนาวิธีวินิจฉัย ควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
7 การศึกษาและแก้ไขปัญหาการผสมติดยากและการสูญเสียคัพภะระยะต้นในโคนม
8 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอส
ปี พ.ศ. 2544
9 การศึกษาการแท้งลูกจากเชื้อเฮอร์ปีสไวรัสในแม่ม้า และการสำรวจความชุกของโรค EHV-1 ในฟาร์มเพาะพันธุ์ม้า
10 โครงการการประเมินความเสี่ยงในการนำหรือแพร่เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
11 การศึกษาแก้ไขปัญหาการผสมติดยาก และการสูญเสียคัพภะระยะต้นในโคนม
ปี พ.ศ. 2543
12 ผลของการเสริมโครเมียมยีสต์ในอาหารต่อสมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์ในแม่สุกร
13 การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคนมโดยวิธีฉีดพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา เข้ามดลูก
14 การเพิ่มสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมโดยใช้โปรเจสเตอโรนร่วมกับเอสตราไดออล เบนโซเอท
ปี พ.ศ. 2540
15 การแก้ไขปัญหาการผสมซ้ำในโคนมโดยวิธีชะล้างมดลูกด้วยน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
16 การแก้ไขปัญหาการผสมซ้ำในโคนม โดยวิธีการชะล้างมดลูกด้วยสารน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ
ปี พ.ศ. 2538
17 อุบัติการเกิดมดลูกอักเสบในโคนม 30 วันหลังคลอดเนื่องจากเชื้อชนิดแบคทีเรียและผลตอบสนองต่อยาต้านจุลชีพ
ปี พ.ศ. 2531
18 รายงานผลการวิจัย การสำรวจโรคอีฟีเมอร์รัลฟีเวอร์ในวัวนม เขตอำเภอมวกเหล็ก
ปี พ.ศ. 2528
19 โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากคัพภะในควายปลักไทย : รายงานการวิจัย
20 โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในงานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากตัวอ่อนในสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2521
21 การศึกษาสาเหตุและแก้ไขการคลอดยากในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์