ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ เรือนนะการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Prasert Ruannakarn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 1
3 2550 2
4 2549 1
5 2546 1
6 2531 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประเมินการสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรคในนมโรงเรียนจากอุตสาหกรรมการผลิตนมพลาสเจอร์ไรส์ขนาดเล็ก
2 การประเมินการสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรคในนมโรงเรียนจากอุตสาหกรรมการผลิตนมพลาสเจอร์ไรส์ขนาดเล็ก
3 การประเมินการสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรคในนมโรงเรียนจากอุตสาหกรรมการผลิตนมพลาสเจอร์ไรส์ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2552
4 การรับรู้ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
ปี พ.ศ. 2550
5 Comparative study of effects of drying methods and storage conditions on aroma and quality attributes of Thai jasmine rice
6 -
ปี พ.ศ. 2549
7 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2546
8 Estimation of Parameters in a Truncated Gamma Distribution with Unknown Truncation Points
ปี พ.ศ. 2531
9 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีแฮนเซ็น-เฮอร์วิทซ์ และวิธี เอล-บาดรี้ เมื่อมีการไม่ตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์