ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสพสุข ฤทธิเดช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเรียนรู้รำวงชาวบ้านอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2558
2 ทุนทางสังคมในการพัฒนาข้าวหอมนิลปลอดภัยของโรงเรียนชาวนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3 การพัฒนารูปแบบอาหารพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัย
4 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชนรับรู้คุณค่าของตนเอง
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนานวัตกรรมการอ่านและเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
6 การยกระดับและพัฒนาครูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
7 พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรบ้านกุดแคน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม