ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Prasongsom Punyauppa-path
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 4
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 2
9 2535 2
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การใช้หญ้าชันกาดและบึงประดิษฐ์บำบัดอาร์ซินิคในน้ำ
ปี พ.ศ. 2555
2 การเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับ-กำจัดคราบน้ำมันของตัวดูดซับชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช้เป็นทุ่นลอยเพื่อการเก็บกวาดคราบน้ำมัน
3 การพัฒนาพลาสติกชีวภาพผสมจากแป้งและโปรตีนรังไหมเพื่อทดแทนเครื่องใช้พลาสติกสังเคราะห์ประเภทใช้แล้วทิ้ง
4 การผลิตอาหารปลาเศรษฐกิจโดยใช้ของเสียจากโรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตสุราโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
5 การแพร่กระจายของอาร์ซินิคในเขตชนบทลุ่มแม่น้ำโขงและการพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนอาร์ซินิค
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาพลาสติกชีวภาพผสมจากแป้งและโปรตีนรังไหมเพื่อทดแทนเครื่องใช้พลาสติกสังเคราะห์ประเภทใช้แล้วทิ้ง
7 ศึกษาความสามารถการดูดซับกำจัดคราบน้ำมันของตัวดูดซับชีวภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช้เป็นทุ่นลอยเพื่อเก็บกวาดคราบน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2551
8 การหมักของเสียที่ได้จากโรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตสุรา และกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์เพื่อให้ได้อาหารปลาเศรษฐกิจ
9 การทดแทนปลาป่นโดยการใช้โปรตีนจากการย่อยสลายขนไก่ในอาหารสำหรับเลี้ยงปลานิล
10 การเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับ-กำจัดคราบน้ำมันของตัวดูดซับชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช้เป็นทุ่นลอยเพื่อการเก็บกวาดคราบน้ำมัน
11 การเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับ-กำจัดคราบน้ำมันของตัวดูดซับชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช้เป็นทุ่นลอยเพื่อการเก็บกวาดคราบน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2550
12 การผลิตอาหารปลาเศรษฐกิจโดยใช้ของเสียจากโรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตสุราโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
13 การหาวิธีที่เหมาะสมในการดูดซับสี จากน้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานย้อมผ้า โดยเชื้อ Lentinus polychrous
ปี พ.ศ. 2548
14 การหาวิธีที่เหมาะสมในการดูดซับสีจากน้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานย้อมผ้าโดยเชื้อ Lentinus polychrous
15 การหาวิธีที่เหมาะสมในการดูดซับสีจากน้ำที่ปล่อยจากโรงงานย้อมผ้าโดยเชื้อ Lentinus polychrous
ปี พ.ศ. 2535
16 Fungal Spicies Causing Deterioration and Fungal Resistance of Paint Films in Laboratory and Environmental Chamber
17 เชื้อราที่มีบทบาทต่อการเสื่อมสภาพของสี และความคงทนของสีต่อเชื้อราในห้องปฏิบัติการ และในตู้จำลองสภาพแวดล้อม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การใช้หญ้าชันกาดและบึงประดิษฐ์บำบัดอาร์ซินิคในน้ำ