ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประยุกต์ ศรีวิไล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พนิดา เล้าชาญวุฒิ 42
2 ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข 11
3 ปิติพงษ์ โตบันลือภพ 2
4 วีระชัย สายจันทา 1
5 พรรณี ชิโนรักษ์ 1
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
7 สุพรรณ ฟู่เจริญ 1
8 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
9 วัชรา กาญจนรัช 1
10 รัชนี นามมาตย์ 1
11 นิชธิมา แพ่งนคร 1
12 Prayook Srivilai 1
13 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1
14 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
15 เสนีย์ เครือเนตร 1
16 อุทัย สาขี 1
17 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
18 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
19 ปารณีย์ บุญไชย 1
20 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
21 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
22 ทุนภายนอก 1
23 ราตรี แมนไธสง 1
24 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
25 ไพบูลย์ บุญไชย 1
26 บรรจบ วันโน 1
27 ทรงคุณ จันทจร 1
28 ไพโรจน์ ประมวล 1
29 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
30 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
31 ชฎาพร เสนาคุณ 1
32 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
33 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
34 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
35 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
36 ยศฐา ศรีเทพ 1
37 กฤษกร ปาสาใน 1
38 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
39 ปิยะพร แสนสุข 1
40 ขนิษฐา สมตระกูล 1
41 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
42 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 3
3 2556 4
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2552 4
8 2551 3
9 2550 2
10 2541 3
11 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาวิธีการสกัดเห็ดพิมานเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
2 การยืนยันฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระยะยาวของสารรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอีควอลต่อการทำงานของสมองและชุดอวัยวะต่างๆ ของลิมบิค-ไฮโพธาลามัส-ต่อมพิทูอิทารี เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสารเสริมสุขภาพในเพศชาย
3 การวิเคราะห์ระบบผสมพันธุ์และการเกิดขึ้นของดอกเห็ดหิ้งกัมพูชา (Cambodian Phellinus igniarius และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับเห็ดชนิดอื่น
4 -
ปี พ.ศ. 2557
5 Lack of anti-androgenic effects of equol on reproductive neuroendocrine function in the adult male rat
6 การศึกษายีนและคุณสมบัติโปรตีนไฮโดรโฟบินจากเส้นใยเชื้อรากลุ่มเบสิดิโอไมซิส และการประยุกต์ใช้
7 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
ปี พ.ศ. 2556
8 Comparison of differences between the wood degradation by monokaryons (n) and dikaryons (2n) of white rot fungus (Cambodian Phellinus linteus)
9 -
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2555
12 '"Journal Club กลุ่มวิจัยและเทคโนโลยี ปี 2555"
ปี พ.ศ. 2554
13 Effects of the natural endocrine disruptor equol on the pituitary function in adult male rats
ปี พ.ศ. 2553
14 การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการแบบอาศัยเพศ ยีนควบคุมการผสมพันธุ์ และสภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดดอกเห็ดของเห็ดหิ้งกัมพูชา Cambodian Phellinus linteus
ปี พ.ศ. 2552
15 เปรียบเทียบการแสดงออกของยีนในเส้นปฐมภูมิ (n) และทุติยภูมิ (2n) ของเบสิดิโอไมซีส โดยใช้ยีนแลคเดส เป็นเครื่องหมาย
16 Coprinopsis cinerea as a Model Fungus toEvaluate Genes Underlying Sexual Development in Basidiomycetes
17 -
18 -
ปี พ.ศ. 2551
19 --
20 การวิเคราะห์ระบบผสมพันธุ์ และการสังเกตลักษณะของการเริ่มต้นการสร้างดอกเห็ดของเห็ดหิ้งกัมพูชา (Cambodian Phellinus igniarus)
21 --
ปี พ.ศ. 2550
22 Blue light signaling inactivates the mating type genes-mediated repression of asexual spore production in the higher basidiomycete coprinopsis cinerea
23 Coprinopsis cinerea as a model fungus to evaluate genes underlying sexual development in basidiomycetes
ปี พ.ศ. 2541
24 การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูยจังหวัดมหาสารคาม และสุรินทร์
25 การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูย ในจังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์
26 การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบิน ในประชากรชาวกูย จังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์