ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภัสสร ปรีเอี่ยม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแกนนำ เรียนร่วมโดยใช้เทคนิคการจัดการรายกรณี
ปี พ.ศ. 2557
2 การยกระดับและพัฒนาครูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2552
4 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารระเหยที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการละคร
ปี พ.ศ. 2551
5 ภาวะผู้นำของผู้บริหารและความร่วมมือของครูกับผู้ปกครอง ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษา : ศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1