ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บังอร กองอิ้ม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 2
2 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 2
3 สุริทอง ศรีสะอาด 2
4 วรากร สีโย 2
5 ไพโรจน์ ประมวล 2
6 เรือน สมณะ 2
7 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
8 รพีพร ช่ำชอง 2
9 ปิยมาศ นานอก 2
10 ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 2
11 ศุภชัย สมัปปิโต 2
12 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
13 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
14 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
15 ทองใบ บุษกร 1
16 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
17 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
18 สมชาย แก้ววังชัย 1
19 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
20 นงนิตย์ มรกต 1
21 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
22 อนุชิตา มุ่งงาม 1
23 จันทิมา พลพินิจ 1
24 วรรณา กาญจนมยูร 1
25 เมธิน ผดุงกิจ 1
26 ชาติไทย แก้วทอง 1
27 สงครามชัย ลีทองดี 1
28 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
29 พัฒนพล มีนา 1
30 ชฎาพร เสนาคุณ 1
31 ชูศรี ตลับมุข 1
32 สมเสาวนุช จมูศรี 1
33 นวลอนงค์ นาคคง 1
34 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
35 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
36 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
37 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
38 ดรุณี บุญชารี 1
39 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
40 ชวลิต บุญปก 1
41 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
42 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
43 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
44 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
45 นเรศ มีโส 1
46 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
47 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
49 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
50 สุนันท์ สายกระสุน 1
51 วัลยา สุทธิขำ 1
52 สุกัญญา ลีทองดี 1
53 จิรศักดิ์ สุจริต 1
54 ปิโยรส ทองเกิด 1
55 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
56 กชพร สิงหะหล้า 1
57 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
58 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
59 สมศักดิ์ ปัญหา 1
60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
61 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
62 ปรีชา ประเทพา 1
63 ธวัชชัย ชมศิริ 1
64 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
65 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
66 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
67 บรรจบ วันโน 1
68 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
69 นริศ สินศิริ 1
70 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
71 ถวิล ชนะบุญ 1
72 วราวุธ สุธีธร 1
73 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
74 รักฤดี สารธิมา 1
75 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
76 ศรัณยู คำเมือง 1
77 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 6
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 5
7 2552 4
8 2551 2
9 2550 1
10 2549 4
11 2546 3
12 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 คาริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของหอยทากบกมีปอดจากภูผากูดและภูแลนคา
3 -
ปี พ.ศ. 2556
4 Karyotypes of the snorkel snail genera Pterocyclos and Rhiostoma (Prosobranchia: Cyclophoridae)
5 คู่มือประกอบภาพหอยกาบน้ำจืดของไทย
6 -
7 -
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2555
10 ชีววิทยาของเมือกหอยทากและการใช้ประโยชน์
11 ชีววิทยาของเมือกหอยทากและการใช้ประโยชน์
12 ชีววิทยาของเมือกหอยทากและการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2554
13 -
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงสร้างเหงือกของหอยกาบน้ำจืดจากแม่น้ำสงคราม จังหวัดหนองคาย
15 ผลการศึกษาอายุของผลิตภัณฑ์อาหารว่าง พร้อมบริโภคจากข้าวกล้องงอก บรรจุถุงรีทอร์ทเพ้าซ์
16 Karyotype variations in the genus Pollicaria (Caenogastropoda: Pupinidae)
17 Karyotype Variation in the Genus Pollicaria (Caenogastropoda: Pupinidae)
18 -
ปี พ.ศ. 2552
19 การตรวจหาพยาธิในหอยทากสกุล Pollicaria ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเลย
20 Karyotype Variations in the Genus Pollicaria (Caenogastropoda: Pupinidae).Kongim, B. 2010 .
21 Karyotype Differentiation within the Elephant Pupinids Snail, Pollicaria mouhoti (Pfeiffer, 1862) (Caenogastropoda: Pupinidae).
22 -
ปี พ.ศ. 2551
23 Karyotype Differentiation within the Elephant Pupinids Snail, Pollicaria mouhoti (Pfeiffer, 1862) (Caenogastropoda: Pupinidae). 2009 .
24 -
ปี พ.ศ. 2550
25 -
ปี พ.ศ. 2549
26 เซลล์พันธุศาสตร์ของหอยทากบกสกุล Pterocyclus และ Rhiostoma ในประเทศไทย
27 Karyotype of land operculate snails of the genus Cyclophorus (Prosobranchia: Cyclophoridae) in Thailand.
28 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
29 -
ปี พ.ศ. 2546
30 A new species of Solenia from Thailand (Bivalve: Unionidae: Ambleminae)
31 -
32 -