ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นเรศ มีโส
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นเรศ มีใส
- Musa, Norazizah
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 28
2 นริศ สินศิริ 3
3 ธีระ รุ่งธีระ 2
4 วรรทณา สินศิริ 2
5 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ 2
6 รพีพร ช่ำชอง 1
7 ปรีชา ประเทพา 1
8 เรือน สมณะ 1
9 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
10 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
11 ถวิล ชนะบุญ 1
12 วราวุธ สุธีธร 1
13 ศุภชัย สมัปปิโต 1
14 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
15 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
16 สุนันท์ สายกระสุน 1
17 รักฤดี สารธิมา 1
18 วัลยา สุทธิขำ 1
19 สุกัญญา ลีทองดี 1
20 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
21 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
22 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
23 สุริทอง ศรีสะอาด 1
24 บรรจบ วันโน 1
25 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
26 อนุชิตา มุ่งงาม 1
27 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
28 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
29 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
30 ทุน วช. 1
31 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
32 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
33 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
34 ธวัชชัย ชมศิริ 1
35 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
36 ศรัณยู คำเมือง 1
37 สุภกร หาญสูงเนิน 1
38 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
39 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
40 วรากร สีโย 1
41 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
42 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
43 ทองใบ บุษกร 1
44 สงครามชัย ลีทองดี 1
45 เมธิน ผดุงกิจ 1
46 นงนิตย์ มรกต 1
47 บังอร กองอิ้ม 1
48 จันทิมา พลพินิจ 1
49 ปิยมาศ นานอก 1
50 ชาติไทย แก้วทอง 1
51 วรรณา กาญจนมยูร 1
52 สมชาย แก้ววังชัย 1
53 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
54 นิวัฒน์ แก้วสีจันทร์ 1
55 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
56 ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ 1
57 อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ 1
58 Naret Meeso 1
59 นิวัตร แก้วศรีแสง 1
60 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
61 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
62 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
63 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
64 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
65 ดรุณี บุญชารี 1
66 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
67 ชวลิต บุญปก 1
68 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2558 2
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 4
7 2554 8
8 2553 5
9 2552 1
10 2551 3
11 2549 6
12 2541 1
13 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 The outcomes of carbapenem resistant enterobacteriaceae (CRE) infected patients and their association with antibiotic therapy
ปี พ.ศ. 2559
2 -
3 -
ปี พ.ศ. 2558
4 -
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 -
ปี พ.ศ. 2556
7 Lycopene and beta carotene concentration in aril oil of gac (Momordica cochinchinensis Spreng) as influenced by aril-drying process and solvents extraction
8 -
ปี พ.ศ. 2555
9 Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix DC)
10 -
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2554
13 Phytochemicals, vitamin C and sugar content of Thai wild fruits.
14 Changes in colour, antioxidant activities and carotenoids (lycopene, β-carotene, lutein) of marigold flower (Tagetes erecta L.) resulting from different drying processes
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
ปี พ.ศ. 2553
21 การปรับปรุงสี เนื้อสัมผัส และน้ำอิสระของมะละกออบแห้งด้วยการอบแห้งแบบการแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นยาวร่วมกับการพาอากาศร้อน
22 Protein Fractionation of Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) Leaf, Flower and Seed by Capillary Electrophoresis and Its Potential for Variety Identification
23 Modeling of combined far-infrared radiation and air drying of a ring shaped-pineapple with/without shrinkage
24 -
25 -
ปี พ.ศ. 2552
26 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ
ปี พ.ศ. 2551
27 Performance Evaluation of Load Balancing Algorithm
28 -
29 -
ปี พ.ศ. 2549
30 อิทธิพลของการอบแห้งโดยวิธีการแผ่รังสีอินฟาเรดคลื่นยาวร่วมกับการพาอากาศร้อนต่อลักษณะการอบแห้งและคุณภาพทางกายภาพของกล้วยส้ม
31 Different strategies of far-infrared radiation application in paddy drying
32 Pennsylvanian Sea Level Cycles, Nutrient Availability and Brachiopod Paleoecology
33 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
34 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
35 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
ปี พ.ศ. 2541
36 การประเมินสมรรถนะของระบบอบแห้งในโรงสีข้าว