ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
3 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
4 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
5 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 วินัย งามแสง 1
8 กำจัด มงคลกุล 1
9 นภสร โกวรรธนะกุล 1
10 Phanphen Wattanaarsakit 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
13 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 Kasidit Nootong 1
18 Chayaporn Supachartwong 1
19 สิทธิพร แอกทอง 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
22 Yeshey Penjor 1
23 วิมล เหมะจันทร 1
24 สุมา เมืองใย 1
25 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
26 พรรณี กาญจนพลู 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
29 ละอองทิพย์ เหมะ 1
30 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
31 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
32 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
33 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
34 รุ่งราวี ทองกันยา 1
35 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
36 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
37 ชอุ่ม มลิลา 1
38 ๋Janes, Gavin W. 1
39 Chakkaphan Sutthirat 1
40 ประคอง ชอบเสียง 1
41 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
42 สุมิตรา พูลทอง 1
43 Chariya Uiyyasathian 1
44 Walaisiri Muangsiri 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
47 ไววิทย์ พุทธารี 1
48 Rajalida Lipikorn 1
49 Thada Jirajaras 1
50 อวย เกตุสิงห์ 1
51 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
52 ประธาน ดาบเพชร 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
55 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
56 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
57 กัญติมา พรหมอักษร 1
58 วาสนา เสียงดัง 1
59 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
60 ศิราณี มหามาตย์ 1
61 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
62 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
63 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
64 กมลชนก ยวดยง 1
65 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
66 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
67 Pantharee Boonsatorn 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 ศุกันยา ห้วยผัด 1
70 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
71 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
72 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
73 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
74 Acom Sornsute 1
75 กระมล ทองธรรมชาติ 1
76 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
77 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
78 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
79 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
80 Suchin Arunsawatwong 1
81 สุวดี ยาป่าคาย 1
82 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
83 Thanathon Sesuk 1
84 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
85 Kitpramuk Tantayaporn 1
86 Sompol Sanguanrungsirikul 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
88 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
90 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
91 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
93 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
94 ธวัชชัย สันติสุข 1
95 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
97 สุนารี ศันสนีย์ 1
98 วิไล ชินธเนศ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
100 อุทัย บุญประเสริฐ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
103 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
105 คัคนางค์ มณีศรี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
108 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
109 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
110 ธนิส เหมินทร์ 1
111 สายฝน ควรผดุง 1
112 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
113 ผกา สัตยธรรม 1
114 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
115 เอกชัย อดุลยธรรม 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 สิริพร สิวราวุฒิ 1
119 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
120 สำเริง แย้มโสภี 1
121 กรรณิการ์ สัจกุล 1
122 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
123 ชีพสุมน รังสยาธร 1
124 วัลลภ แย้มเหมือน 1
125 สมพร พรมดี 1
126 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
127 สุวิชา ทองสิมา 1
128 Somying Tumwasorn 1
129 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
130 Kittisak Likhitwitayawuid 1
131 Supa Chantharasakul 1
132 Sumphan Wongseripipatana 1
133 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
134 Panee Boonthavi 1
135 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
136 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
137 วัฒนชัย สมิทธากร 1
138 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
139 Garnpimol C. Ritthidej 1
140 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
141 Ampa Luiengpirom 1
142 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 บรรจง คณะวรรณ 1
146 Vimolmas Lipipun 1
147 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
148 มยุรี ตันติสิระ 1
149 Wilai Anomasiri 1
150 Jaitip Paiboon 1
151 Boonchai Sangpetngam 1
152 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
153 Chalermpol Leevailoj 1
154 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
155 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
156 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
157 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
159 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
160 Srilert Chotpantarat 1
161 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
162 กาญจนา แก้วเทพ 1
163 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
164 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
165 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
166 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
167 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
168 ศิริชัย ศิริกายะ 1
169 Vanida Chantarateptawan 1
170 Puttipongse Varavudhi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย