ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิศมัย ศรีชาเยช 20
2 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 17
3 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 14
4 วราภรณ์ ประเสริฐ 14
5 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 10
6 วายุห์ สนเทศ 9
7 งามจิตร โล่วิทูร 6
8 วรพล เพ็งพินิจ 4
9 ประมวล ทรายทอง 4
10 วราภรณ์ สกลไชย 3
11 สุภัคชนม์ คล่องดี 3
12 มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ 3
13 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 3
14 อภิญญา จุฑางกูร 3
15 เขมพัษ อ้นท้วม 2
16 Seiichiro Isobe 2
17 วนิดา เทวารุทธิ์ 2
18 เบ็ญจารัชด ทองยืน 2
19 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 2
20 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 2
21 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 2
22 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 2
23 วรางคณา พันธุมโพธิ 1
24 ผศ. บุษกร อุตรภิชาติ 1
25 ปองทิพย์ สิทธิสาร 1
26 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 1
27 พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม 1
28 วรรณา อาจณรงค์ 1
29 ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 1
30 กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี 1
31 สุวีณา จันทพิรักษ์ 1
32 ปวีณา (ศิลปอาชา) จิรัจฉริยากูล 1
33 โรจน์รวี ภิรมย์ 1
34 บัณฑิต อินณวงศ์ 1
35 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
36 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
37 สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ 1
38 อรุณศรี ลีจีรจำเนียร 1
39 ธัชพงศ์ ชูศรี 1
40 พัชรี ตั้งตระกูล 1
41 นางอัญชนา กำลังหาญ 1
42 วุฒินันท์ คงทัด 1
43 วิภา สุโรจนะเมธากุล 1
44 วรรณดี สุทธินรากร 1
45 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
46 วินัศ ภูมินาถ 1
47 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 1
48 กัญญรัตน์ กัญญาคำ 1
49 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
50 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
51 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
52 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
53 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
54 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
55 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
56 ชิดชม ฮิรางะ 1
57 สุขเกษม สิทธิพจน์ 1
58 นราพร พรหมไกรวร 1
59 วีณา นุกูลการ 1
60 มัลลิกา ชมนาวัง 1
61 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
62 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 1
63 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
64 ดาลัด ศิริวัน 1
65 ณัฏฐินี อนันตโชค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 2
5 2555 6
6 2554 2
7 2553 4
8 2552 3
9 2551 3
10 2550 1
11 2548 1
12 2547 2
13 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
4 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์(เวย์มะพร้าว)โดยกระบวนการหมักทางจุลชีววิทยา
5 การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท
7 การลดปริมาณน้ำที่จุลินทรีย์สามารถใช้ได้โดยสารกลุ่มโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2555
8 Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province
9 Prevention of bacterial contamination during ethanol production using stress-tolerant yeast isolated in Thailand
10 การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพของข้าวโพดแฟนซี สีม่วง 111 ใน 2 ระยะการเก็บเกี่ยว
11 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น
12 การพรีเจลข้าวกล้องงอกเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ผลิตจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
13 ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch
ปี พ.ศ. 2554
14 การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
15 เทคโนโลยีการเตรียมเนื้อไก่นุ่มกึ่งปรุงสุก เพื่อเป็นอาหารโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
16 การกักเก็บสารสำคัญในเครื่องเทศและสมุนไพรไทยด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
17 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา
18 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19 สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าว
ปี พ.ศ. 2552
20 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก
21 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อมะพร้าว และการควบคุมคุณภาพ
22 อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพโดยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดงในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP)
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
25 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการผลิตน้ำตาลทรายแดง ในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน [OTOP]
ปี พ.ศ. 2550
26 การพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บ
ปี พ.ศ. 2548
27 โครงการเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2547
28 การศึกษากระบวนการสกัด คุณสมบัติในการเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ และสารต้านอนุมูลอิสระ ของคาเทชินจากชาเขียวของไทย
29 การศึกษากระบวนการสกัด คุณสมบัติในการเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ และสารต้านอนุมูลอิสระ ของคาเทชินจากชาเขียวของไทย