ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวพล พรหมจารีย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นวพล พรหมจารีย์, 2523-
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 รายงานฉบับที่ วพ.315 การศึกษาความลื่นไถลของสีโคลด์พลาสติกบนผิวทางคอนกรีต
2 รายงานฉบับที่ วพ.314 การศึกษาอุณหภูมิของผิวจราจรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพค่าความฝืดผิวจราจรในการเบรกเพื่อหยุดรถ
ปี พ.ศ. 2560
3 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงการระบายน้ำของถนนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากถนนขวางทางน้ำ
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการประเมินคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบใช้ความร้อนต่ำโดยใช้วัสดุผิวทางเก่าเป็นส่วนผสมในมวลรวม
5 รายงานฉบับที่ วพ.304 การใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ
6 รายงานฉบับที่ วพ.306 การปรับแก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีต่อการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง
ปี พ.ศ. 2556
7 รายงานฉบับที่ วพ.305 การศึกษาลักษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อประโยชน์แก่การประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง
ปี พ.ศ. 2555
8 รายงานฉบับที่ วพ.295 การประเมินค่า IRI เพื่อการวางแผนบำรุงทาง
9 รายงานฉบับที่ วพ.291 คุณสมบัติและพฤติกรรมในการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Warm Mix Asphalt
10 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุท้องถิ่นเพื่อการออกแบบคันทาง
ปี พ.ศ. 2554
11 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยางที่เหมาะสม
12 โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ
13 โครงการวิจัยการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าความมั่นคงของคันทางและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่
14 การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุท้องถิ่นเพื่อการออกแบบคันทาง
15 โครงการการจัดการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
16 รายงานฉบับที่ วพ.296 โครงการวิจัยผิวทางต้านร่องล้อ
ปี พ.ศ. 2553
17 โครงการการจัดทำคู่มือการออกแบบและการก่อสร้างวัสดุชั้นทางโดยใช้หินเชลผุ
18 รายงานฉบับที่ วพ.290 คุณสมบัติและพฤติกรรมในการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Porous Asphalt และ Stone Mastic Asphalt
ปี พ.ศ. 2551
19 รายงานฉบับที่ วพ.262 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35
20 รายงานฉบับที่ วพ.261 โครงการสำรวจสภาพความเสียหายและหาสาเหตุของความเสียหายหลักของถนนลาดยางในประเทศไทย
21 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35
ปี พ.ศ. 2547
22 ผลกระทบของความผันแปรตามฤดูกาลที่มีต่อการออกแบบและประเมินทางลาดยางในประเทศไทย
23 ผลกระทบของความผันแปรตามฤดูกาลที่มีต่อการออกแบบและประเมินทางลาดยางในประเทศไทย
24 ผลกระทบของความผันแปรตามฤดูกาล ที่มีต่อการออกแบบและประเมินทางลาดยาง ในประเทศไทย