ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมล ขุนวีช่วย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 3
4 2557 2
5 2556 1
6 2555 2
7 2553 4
8 2552 2
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 พัฒนาการการต่อสู้เพื่อเข้าถึงการใช้ประโยชน์และการฟื้นฟูทรัพยากรของชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง
2 สาคูศึกษา : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ป่าสาคูอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2559
3 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ : จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2558
5 ทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง
6 ทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง
7 ทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง
ปี พ.ศ. 2557
8 การศึกษาการจัดการน้ำและความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่พรุควนเคร็ง ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 การเคลื่อนย้ายและการปรับตัวของครัวเรือนเพื่อแสวงหาที่ทำกินในเขตป่า อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2556
10 ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อเข้าถึงัพยากร เขา นา เล ในนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2555
11 การปรับตัวด้านอาชีพของชุมชนทำนาอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง : ศึกษากรณี ชุมชนทำนาตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 การปรับตัวของชุมชนทำนาอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง : ศึกษากรณี ชุมชนทำนาตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2553
13 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมอ่าวนครศรีธรรมราช
14 การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าสาคูในจังหวัดนครศรีธรรมราช
15 การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของคนไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง
16 การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าสาคูในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2552
17 วัฒนธรรมชุมชนกับการจัดการป่าพรุ : กรณีศึกษาป่าพรุคลองค็อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
18 วัฒนธรรมชุมชนกับการจัดการป่าพรุ กรณีศึกษาป่าพรุคลองค็อง จังหวัดนครศรีธรรมราช