ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นริศ สินศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ 12
2 นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ 12
3 สุภาภรณ์ พวงชมภู 11
4 สุทธินี โสเจยยะ 4
5 นรินทร์ แขมพิมาย 4
6 นเรศ มีโส 3
7 วรรทณา สินศิริ 3
8 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
9 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
10 สนิท ลวดทอง 2
11 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
12 บรรจบ วันโน 1
13 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
14 อนุชิตา มุ่งงาม 1
15 นงนิตย์ มรกต 1
16 บังอร กองอิ้ม 1
17 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
18 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
19 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
20 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
21 จันทิมา พลพินิจ 1
22 ธวัชชัย ชมศิริ 1
23 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
24 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
25 สุริทอง ศรีสะอาด 1
26 สงครามชัย ลีทองดี 1
27 สมชาย แก้ววังชัย 1
28 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
29 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
30 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
31 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
32 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
33 ทองใบ บุษกร 1
34 วรากร สีโย 1
35 ชาติไทย แก้วทอง 1
36 วรรณา กาญจนมยูร 1
37 เมธิน ผดุงกิจ 1
38 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
39 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
40 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
41 ปิยมาศ นานอก 1
42 วราวุธ สุธีธร 1
43 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
44 ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 1
45 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
46 ทุน วช. 1
47 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
48 ทุนภายนอก 1
49 สุชาติ คุ้มมะณี 1
50 พนิดา ทรงรัมย์ 1
51 ชวลิต บุญปก 1
52 ดรุณี บุญชารี 1
53 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
54 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
55 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
56 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
57 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
58 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
59 เรือน สมณะ 1
60 รพีพร ช่ำชอง 1
61 ถวิล ชนะบุญ 1
62 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
63 ศรัณยู คำเมือง 1
64 รักฤดี สารธิมา 1
65 ปรีชา ประเทพา 1
66 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
67 ศุภชัย สมัปปิโต 1
68 สุนันท์ สายกระสุน 1
69 สุกัญญา ลีทองดี 1
70 วัลยา สุทธิขำ 1
71 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
72 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 4
5 2550 5
6 2549 5
7 2548 1
8 2547 1
9 2545 1
10 2532 1
11 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ข้อเสนอแนะการลงทุนปลูกยางพาราที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการศึกษาการใช้ชีวมวลในภาคเศรษฐกิจต่างๆ และชีวมวลที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
3 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วพุ่มและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วพุ่ม ปีที่ 2
4 Protein Fractionation of Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) Leaf, Flower and Seed by Capillary Electrophoresis and Its Potential for Variety Identification
5 -
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วพุ่มและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วพุ่ม
7 A comparative study between detached leaf and plastic growth pouches techniques on the infection of Pseudocercospora leaf spot disease of cowpea cultivars (Vigna unguiculata L. Walp) in Northeast Thailand
8 -
ปี พ.ศ. 2551
9 อิทธิพลของระยะปลูกและอัตราของปุ๋ยเคมีที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตน้ำตาลอินนูลินและเอธานอลของแก่นตะวัน
10 An Evaluation on Intensity of Infection of Pseudocercospora Leaf Spot Diseade of Cowpea Cultivars (Vigna unguiculata L. Walp), With Respect to Infector Rows, Dates of Inoculation and Cultivars, Grown Under Field Conditions in Northeast Thailand
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2550
13 A comparative study between detached leaf and plastic growth pouches techniques on the infection of Pseudocercospora leaf spot disease of cowpea cultivars (Vigna unguiculata L. Walp) in Northeast Thailand
14 Effects of different rates of indole-3-acitic acid on root formation of detached leaves of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp)
15 -
16 -
17 การศึกษาพันธุกรรมควบคุมลักษณะต้านทานต่อโรคใบจุด [Pseudocercospora leaf spot] ของถั่วพุ่ม [Vigna unguiculata [L.] Walp]
ปี พ.ศ. 2549
18 ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธ์ มมส1 พันธุ์พืชพันธุ์แรกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม [Pamphlet]
19 An evaluation on intensity of infection of pseudocercospora leaf spot disease of cowpea cultivars (Vigna unguiculata L. walp), with respect to infector rows, dates of inoculation and cultivars, grown under field conditions in northeast Thailand
20 A varietal screening of cowpea cultivars (Vigna unguiculata) for a high resistance to Pseudocercospora cruenta (Sacc.) deighton in Northeast Thailand
21 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
22 -
ปี พ.ศ. 2548
23 Effects of different rates of indole-3-acitic acid on root formation of detached leaves of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp)
ปี พ.ศ. 2547
24 A varietal screening of cowpea cultivars (Vigna unguiculata) for a high resistance to Pseudocercospora cruenta (Sacc.) deighton in Northeast Thailand
ปี พ.ศ. 2545
25 การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการเกษตร และมอบปัจจัยการผลิตทดแทนส่วนที่เสียหายแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2532
26 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบบันทึกประวัติ และแบบเก็บรวมดัดแปลงในถั่วเหลือง 5 คู่ผสม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 Inheritance characteristics of F1 and F2 offsprings obtained from full diallele crosses of five cowpea cultivars (Vigna unguiculata L. Walp) against pseudocercospora leaf spot disease