ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นราภรณ์ ขันธบุตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าบนเกาะขนาดเล็ก กรณีศึกษาชุมชนเกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี โรงเรียนภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นเนล ไคน์เดอร์การ์เทน แอนด์ สคูล
ปี พ.ศ. 2557
3 ความคาดหวังในการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556
4 พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่
5 พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมสำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วน
7 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วน
ปี พ.ศ. 2539
8 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์