ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงนิตย์ มรกต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 13
2 สมชาย แก้ววังชัย 10
3 ชาติไทย แก้วทอง 9
4 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
5 ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย 3
6 น้อย เนียมสา 3
7 ดรุณี บุญชารี 3
8 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 2
9 ยอดธง ใบมาก 2
10 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
11 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
12 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
13 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
14 ชวลิต บุญปก 1
15 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
16 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
17 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
18 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
19 วรากร สีโย 1
20 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
21 ทองใบ บุษกร 1
22 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
23 เนรมิตร มรกต 1
24 ศุภชัย สมัปปิโต 1
25 สุนันท์ สายกระสุน 1
26 สุกัญญา ลีทองดี 1
27 วัลยา สุทธิขำ 1
28 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
29 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
30 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
31 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
32 วีระชัย สายจันทา 1
33 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
34 เยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ 1
35 สงครามชัย ลีทองดี 1
36 อาจารย์นักวิจัย 1
37 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
38 อนุชิตา มุ่งงาม 1
39 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
40 ศรัณยู คำเมือง 1
41 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
42 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
43 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
44 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
45 รักฤดี สารธิมา 1
46 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
47 รพีพร ช่ำชอง 1
48 ปรีชา ประเทพา 1
49 เรือน สมณะ 1
50 วราวุธ สุธีธร 1
51 ถวิล ชนะบุญ 1
52 นริศ สินศิริ 1
53 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
54 บังอร กองอิ้ม 1
55 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
56 จันทิมา พลพินิจ 1
57 ปิยมาศ นานอก 1
58 วรรณา กาญจนมยูร 1
59 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
60 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
61 ธวัชชัย ชมศิริ 1
62 นเรศ มีโส 1
63 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
64 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
65 สุริทอง ศรีสะอาด 1
66 เมธิน ผดุงกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 4
5 2553 8
6 2552 3
7 2551 8
8 2550 3
9 2549 6
10 2548 2
11 2547 1
12 2541 1
13 2536 2
14 2526 1
15 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 Optical chemosensors for Cu(II) ion based on BODIPY derivatives: an experimental and theoretical study
3 -
4 -
ปี พ.ศ. 2555
5 Geometries and stabilities of transition metals doped perfect and Stone-Wales defective armchair (5,5) boron nitride nanotubes
6 -
ปี พ.ศ. 2554
7 The DFT Study of Amide Reduction by Borane and Alane: Structural Stability and Reaction Mechanisms.
8 -
9 -
10 -
ปี พ.ศ. 2553
11 Design and synthesis of thiourea based receptor containing naphthalene as oxalate selective sensor
12 พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 The DFT Study of Amide Reduction by Borane and Alane: Structural Stability and Reaction Mechanisms.
14 Mineral composition and germanium contents in some Phellinus mushrooms in the Northeast of Thailand.
15 -
16 -
17 -
18 -
ปี พ.ศ. 2552
19 A density functional investigation of 1,3-bis(4-nitrophenyl)urea as anion receptor
20 Geometries and stabilities of transition metals doped perfect and Stone-Wales defective armchair (5,5) boron nitride nanotubes
21 -
ปี พ.ศ. 2551
22 การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นของแลคไทด์ชนิดที่มีสารประกอบเชิงซ้อนของอลูมิเนียมเป็นสารเร่งปฏิกิริยา
23 การวิเคราะห์หาปริมาณเจอร์เมเนียมในเห็ดบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 สมบัติทางโครงสร้างและการยึดจับแคทไอออนของสารที่มีเอ็นเอ็น ไดเมทิลไทโอพิโอนาไมด์เป็นส่วนประกอบ
25 Mechanical properties and hydrolytic degradation of methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(DL-lactide-co-ε-caprolactone) diblock copolymers films
26 Edutainment - Thai Art of Self-Defense and Boxing by Motion Capture Technique
27 -
28 -
29 -
ปี พ.ศ. 2550
30 A theoretical investigation on structures of tripodal thiourea derivatives and their anion recognition
31 Preparation and Morphology Study of Biodegradable Chitosan/Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(-caprolactone) Nanocomposite Films
32 -
ปี พ.ศ. 2549
33 การศึกษาการเตรียมและการสลายตัวทางชีวภาพของฟิล์มพลาสติกชีวภาพของเมทธอกซี พอลิ(เอทธิลีนไกลคอล)-บล็อก-พอลิ(ดี,แอล-แลคไทด์-โค-ไกลโคไลด์)
34 Mechanical properties and hydrolytic degradation of methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(DL-lactide-co-glycolide-co-ε-caprolactone) diblock copolymer films
35 New silver selective electrode fabricated from benzothiazole calix[4]arene: Speciation analysis of silver nanoparticles
36 Hyperidentities in (xx)(yy) ? x(yx) Graph Algebras of Type (2,0)
37 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
38 -
ปี พ.ศ. 2548
39 Synthesis and Fluorescence Sensing Properties of Calixarene[4]arenes Containing Fluorophores
40 เคมีกับการดำรงชีวิต
ปี พ.ศ. 2547
41 การสังเคราะห์และสมบัติการรับรู้เชิงแสงของคาลิกซ์[4]เอรีนที่มีฟลูออโรฟอร์เป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2541
42 สมมาตรโมเลกุลและทฤษฎีกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2536
43 การศึกษาคุณภาพของโปรตีน ปริมาณวิตามินและแร่ธาตุ จากจิ้งหรีดหางสั้นและแมลงกระชอน
44 การศึกษาคุณภาพของโปรตีน ปริมาณวิตามิน และแร่ธาตุ จากจิ้งหรีดหางสั้นและแมลงกระชอน
ปี พ.ศ. 2526
45 การวิเคราะห์หาปริมาณแบเรียมในหินแกรนิต = Quantitative analysis of barium in granite / นงนิตย์ มรกต