ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นคร ภู่วโรดม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- นคร ภู่รัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การแบ่งเขตแผ่นดินไหวอย่างละเอียดด้วยการศึกษาคุณลักษณะของชั้นดินบริเวณที่ตั้ง
ปี พ.ศ. 2554
2 คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารและคุณลักษณะบริเวณที่ตั้งของชั้นดินเพื่อการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวอย่างละเอียดในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนามาตรฐาน มยผ. 1311-50 สำหรับการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร
4 คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารและคุณลักษณะบริเวณที่ตั้งของชั้นดินเพื่อการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวอย่างละเอียดในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
5 การศึกษาความพร้อมด้านวิชาการ และแนวทางปฏิบัติด้านการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง เพื่อหาแนวทางการป้องกันภัยพิบัติ จากแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
6 ความคิดเห็นของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแม่ฮ่องสอน จำกัด
ปี พ.ศ. 2544
7 การแก้ไขปัญหาการสั่นสะเทือนของโครงสร้างด้วยมวลหน่วงที่เหมาะสมที่มีตัวหน่วงแบบของเหลว