ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระวุฒิ มูฮำหมัด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การนำเปลือกหอยแมลงภู่ เถ้าแกลบดำ เถ้าลอย และกากตะกอนจากโรงชุบมาใช้แทนวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ปี พ.ศ. 2554
2 อิทธิพลของกระบวนการบ่มที่มีต่อกำลังรับแรงอัดและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุซีเมนต์เยื่อกระดาษ
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาคุณสมบัติการดัดของแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์เสริมตะแกรงใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2552
4 ความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มีต่อการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงานที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.] ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
5 ความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ในจังหวัดเลย
7 ความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มีต่อการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงานที่จบการศึกษาระดับ ปวส. ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 การศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของอิฐซีเมนต์ผสมทรายและเยื่อกระดาษ
ปี พ.ศ. 2551
10 การจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารสำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 2: ด้านน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคารและอายุการใช้งานของอาคาร
11 การพัฒนากระบวนการผลิตบล็อกดินอัดผสานซีเมนต์มวลเบาด้วยการเติมแกลบและฟางบดเป็นส่วนผสม
12 การพัฒนาแผ่นซีเมนต์เยื่อกระดาษเสริมด้วยเส้นใยธรรมชาติ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาแผ่นซีเมนต์เยื่อกระดาษเสริมด้วยเส้นใยธรรมชาติ (ระยะที่ 2)
14 ฐานข้อมูลนวัตกรรมทางการก่อสร้างคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน