ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิพนธ์ รณะนันทน์ 20
2 เกษม เพชรเกตุ 14
3 ณัฐสม สงวนวงษ์ 12
4 ชวลิต สุขะวรรณ 12
5 ยงยุทธ แต้ศิริ 10
6 พินิต ตั้งบุญเติม 10
7 Songsawasdi Duangratana 8
8 สถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง 8
9 วุฒิชัย วัยวุฒิเกียรติ 8
10 องอาจ คูหาภินันทน์ 8
11 ธวัชชัย พิมสาร 8
12 Tawatchai pimsarn 7
13 รักษ์ ศตายุ 7
14 สมาน ง่วนสำอางค์ 6
15 สว่าง รังษีสุริยะชัย 6
16 ธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก 6
17 วิสิฐ กษิรักษา 6
18 พรพรหม จันทร์เจริญ 4
19 สมบัติกระแส จรัสกร 4
20 นายอนันต์ ทวีวรรณสดใส 4
21 ชาญชาลี สารชวนะกิจ 4
22 สุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ 4
23 ทวี เกศิสำอาง 4
24 Sunant Gliengpradit 4
25 ชัยวัฒน์ มนัสกุล 4
26 Isamu Bito 4
27 Satitpong Apimeteetamrong 4
28 สุนทร กังวานพณิชย์ 4
29 จอม จันทร์หิรัญ 4
30 Prawat Kongsom 4
31 Songsawasdi Duangratana Teeracharti Ruenkrairergsa 4
32 Aram Kornsombat 4
33 Supoj Hualthanom 4
34 Vichai Ruangsawat Songsawasdi Duangratana 4
35 ศักดา ปุณยานันต์ 4
36 อรุณ เดี่ยวพานิช 4
37 นางสุทิน ฮอร์วาธ 4
38 โอม พรตตะเสน 4
39 สมหวัง ช่างสุวรรณ์ 4
40 บัญชา เอกธรรมสุทธิ์ 4
41 วิศาล วัชรานนท์ 4
42 สุกิจ สงวนดีกุล 4
43 ภุชงค์ ชินพงสานนท์ 4
44 สุวิทย์ เจริญพร 4
45 สนิท ยศสมบัติ 4
46 ปราโมทย์ วรศาสตร์ 4
47 พอพิศ ทิพยมงคล 4
48 โกเมท วงศ์ทองเหลือ 4
49 ธงไชย สมนิมิตร 4
50 ชลัท กิจธรรม 4
51 เสรี สืบสงวน 4
52 วรภัทร เกตุนุติ 3
53 พรชัย ศิลารมย์ 3
54 เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ 3
55 ชยธันว์ พรหมศร 3
56 ฤทธิ์ชาร์ด ดีอำมาตย์ 3
57 ทรงพล บุญมาดี 3
58 พิชิต ลัทธิสูงเนิน 3
59 Supote Sublorm 3
60 มีฤกษ์ พัสระ 2
61 สุรพล สงวนแก้ว 2
62 นิพนธ์ วงศ์จินดา 2
63 วิชัย สังวรปทานสกุล 2
64 Hem Hgowsiri 2
65 ดร.รักษ์ ศตายุ 2
66 สหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์ 2
67 R.C. Elliott 2
68 อารมย์ จุฬจัมบก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 6
5 2542 3
6 2541 2
7 2540 1
8 2539 1
9 2538 2
10 2537 1
11 2536 2
12 2535 2
13 2534 2
14 2533 3
15 2532 2
16 2530 5
17 2528 4
18 2527 3
19 2526 3
20 2525 6
21 2524 3
22 2523 3
23 2522 3
24 2521 2
25 2520 2
26 2519 1
27 2518 1
28 543 235
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 รายงานฉบับที่ วพ.214 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการใช้วัสดุโฟมแอสฟัลต์เป็นวัสดุเชื่อมประสานในการนำวัสดุชั้นทางเก่ามาใช้ใหม่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
2 รายงานฉบับที่ วพ.197 การวิเคราะห์พฤติกรรมของถนนบนดินอ่อนปรับปรุงคุณภาพด้วย Cement Column ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2544
3 รายงานฉบับที่ วพ.188 กำลังรับแรงอัดของดินซีเมนต์ที่มีความหนาแน่นต่างกัน
ปี พ.ศ. 2543
4 รายงานฉบับที่ วพ.182 COMPARATIVE ANALYSIS OF STRAINS AND DISPLACEMENTS BETWEEN CRUSHED ROCK BASE AND SOIL-CEMENT BASE ASPHALT PAVEMENT
5 รายงานฉบับที่ วพ.180 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง DCP กับ Unsoaked CBR ของดินและวัสดุมวลรวมใน ห้องปฏิบัติการ
6 รายงานฉบับที่ วพ.178 กำลังรับแรงอัดและกำลังแบกทานของดินทรายผสมซีเมนต์
7 รายงานฉบับที่ วพ.179 คุณสมบัติความเค้นความเครียดของวัสดุปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ภายใต้การทดสอบกำลังรับแรงอัดแนวดิ่ง
8 รายงานฉบับที่ วพ.177 การศึกษากำลังของผิวทางของแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าปรับปรุงด้วยคุณภาพซีเมนต์
9 รายงานฉบับที่ วพ.176 การวิเคราะห์โครงสร้างถนนลาดยางที่มีพื้นทางเป็น Soil-Cement และรองพื้นทางเป็นวัสดุมวลรวมภายใต้น้ำหนักรถบรรทุกปรกติถึงหนักมาก
ปี พ.ศ. 2542
10 รายงานฉบับที่ วพ.175 การวิเคราะห์ความคงตัวของคันทางเสริมเสริมชานทางบนดินอ่อน
11 รายงานฉบับที่ วพ.174 การวิเคราะห์เข็มแถวต้านคันดินเลื่อนไหลบนดินอ่อน
12 รายงานฉบับที่ วพ.165 การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ผสมด้วยหินแกรนิต และคอนกรีตที่ผสมด้วยหินอ่อน
ปี พ.ศ. 2541
13 รายงานฉบับที่ วพ.169 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างถนนลาดยางที่มีดินซีเมนต์ปลอดรอยแตกเป็นพื้นทางกับถนนลาดยางที่มีหินคลุกเป็นพื้นทางและวัสดุมวลรวมเป็นรองพื้นทาง
14 รายงานฉบับที่ วพ.163 การศึกษาคุณสมบัติด้าน Bond Strength ของ Latex Bonding Agents ด้วยวิธี Slant Shear
ปี พ.ศ. 2540
15 รายงานฉบับที่ วพ.162 Evaluation of Asphalt Concrete Properties for Analytical Pavement Design in Thailand
ปี พ.ศ. 2539
16 รายงานฉบับที่ วพ.154 การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวโดยใช้สารเคมีชนิดแลกเปลี่ยนประจุอิออน
ปี พ.ศ. 2538
17 รายงานฉบับที่ วพ.145 การวิเคราะห์ความเค้นอันเนื่องมาจากรถบรรทุกหนักที่เกิดบริเวณเหล็กเดือยในถนนคอนกรีต
18 รายงานฉบับที่ วพ.141 Dowel Stress Analysis in Concrete Pavement
ปี พ.ศ. 2537
19 รายงานฉบับที่ วพ.135 Research on Pavement Materials, Flexible Pavement Analysis and Design
ปี พ.ศ. 2536
20 รายงานฉบับที่ วพ.134 [1. Research Associated with Foundation Improvement for Road Construction on Soft Bangkok Clay 2. Slope Erosion Control in Granitic Soil Slope]
21 รายงานฉบับที่ วพ.133 [1. Country Report of Thailand for Executive's Seminar on Public Works Research and Development 2. Public Infrastructure Projects in Thailand and Technical Problems]
ปี พ.ศ. 2535
22 รายงานฉบับที่ วว.130 Flexible Pavement Design for Roads Carrying Frequently Overloaded Trucks
23 รายงานฉบับที่ วว.128 A Contribution to the Second OECD Seminar on Technology Transfer and The Nineteenth Piarc World Road Congress, September, 1991
ปี พ.ศ. 2534
24 รายงานฉบับที่ วว.126 คุณลักษณะ ความเค้น ความเครียด และกำลังของดินแกรนิตผสมซีเมนต์
25 รายงานฉบับที่ วว.125 ความสัมพันธ์ระหว่าง Unconfined Compressive Strength กับ Unsoaked CBR ของดินลูกรังผสมซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2533
26 รายงานฉบับที่ วว.123 Problem of Truck Overloading in Thailand
27 รายงานฉบับที่ วว.124 ความสัมพันธ์ระหว่าง Unconfined Compressive Strength กับ Unsoaked CBR ของดินเหนียวเซลผสมปูนขาว
28 รายงานฉบับที่ วว.122 Initiation of An Analytical Flexible Pavement Design to Thailand Department of Highways
ปี พ.ศ. 2532
29 รายงานฉบับที่ วว.120 ความคงทนของดินซีเมนต์
30 รายงานฉบับที่ วว.116 Development of Soil Cement Road in Thailand
ปี พ.ศ. 2530
31 รายงานฉบับที่ วว.105 Cheep Behavior of Clay Shale by In - Situ Direct Shear test
32 รายงานฉบับที่ วว.106 Design of Some Concrete Roads in Thailand
33 รายงานฉบับที่ วว.107 Proposed Specification of Soil Aggregates for Low Volume Roads
34 รายงานฉบับที่ วว.102 Desire and Performance or Some Selected Concrete Roads in The Bangkok Area
35 รายงานฉบับที่ วว.101 Deep Hole Lime Stabilization for Progressive Failure Cut Slope in Weathered Shale
ปี พ.ศ. 2528
36 รายงานฉบับที่ วว.98 กลสมบัติของดินลูกรังในประเทศไทย ศึกษาเน้นหนักการใช้ประโยชน์ในงานทางหลวง
37 รายงานฉบับที่ วว.97 1. งานวิจัยถนนของกรมทางหลวง 2. การใช้เทคนิคแบบหลุมปูนขาวเจาะเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดดินเคลื่อน 3. การบันทึกข้อมูลและแนวทางป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุในประเทศไทย 4. การบริหารงานบำรุงทางในประเทศไทย
38 รายงานฉบับที่ วว.96 กลสมบัติของดินลูกรังในประเทศ ศึกษาเน้นหนักการใช้ประโยชน์ในงานทางหลวง
39 รายงานฉบับที่ วว.94 ความเค้น-ความเครียด และกำลังของดินแกรนิตบดอัด
ปี พ.ศ. 2527
40 รายงานฉบับที่ วว.93 คุณลักษณะ ความเค้น ความเครียด และกำลังของดินแกรนิตคงสภาพ
41 รายงานฉบับที่ วว.89 วิวัฒนาการของงานวิจัยทางด้านธรณีเทคนิคของกรมทางหลวง
42 รายงานฉบับที่ วว.90 การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเกิดดินเคลื่อนในดินถม
ปี พ.ศ. 2526
43 รายงานฉบับที่ วว.86 ความคงตัวของดินแกรนิตผสมกับยางแอสฟัลท์
44 รายงานฉบับที่ วว.85 พฤติกรรมของถนนที่เป็นดินลูกรังผสมซีเมนต์ในประเทศไทย
45 รายงานฉบับที่ วว.84 1. นโยบายบางประการในการก่อสร้างและบำรุงทาง 2. เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างทางและบำรุงทางในประเทศไทย 3. ขอบข่ายหน้าที่ของคณะทำงานจัดร่างวิธีซ่อมบำรุงถนนคอนกรีต 4. งานวิจัยของกรมทางหลวง 5. การประเมินผลประสิทธิผลของการบังคับควบ
ปี พ.ศ. 2525
46 รายงานฉบับที่ วว.83 การออกแบบ ก่อสร้าง และพฤติภาพของดินทรายตะกอนปรับปรุงคุณภาพเพื่อใช้เป็นพื้นทางถนน
47 รายงานฉบับที่ วว.82 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการก่อสร้างพื้นทางแบบดิน - ซีเมนต์ในประเทศไทย (ฉบับแนะนำใช้งาน)
48 รายงานฉบับที่ วว.80 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของพื้นทางดิน - ซีเมนต์ เปรียบเทียบกับพื้นทางหินคลุก
49 รายงานฉบับที่ วว.81 การออกแบบและพฤติภาพของทางหลวงในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 สาย สระบุรี - หนองคาย
50 รายงานฉบับที่ วว.77 การสำรวจกำลังแบกทานของโครงสร้างและสภาพพื้นผิวการจราจร เพื่อออกแบบเสริมความหนาของผิวจราจรคอนกรีตของท่าอาศานกรุงเทพ
51 รายงานฉบับที่ วว.75 การเสริมความคงตัวของคันทางที่เป็นดินเชลที่ไม่มั่นคง โดยวิธีเจาะหลุมปูนขาว
ปี พ.ศ. 2524
52 รายงานฉบับที่ วว.58 1. การพัฒนาทางหลวงและการขนส่งในภาวะพลังงานขาดแคลน 2. การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในประเทศไทย 3. การปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงสายเอเชียในประเทศไทย 4. เสียงจากยานพาหนะบนทางหลวง 5. การจัดลำดับบำรุงทางและงานบำรุงทางในประเ
53 รายงานฉบับที่ วว.61 การประเมินความเป็นไปได้ของการใช้ทรายผสมยางแอสฟัลท์เป็นผิวทางของถนนปริมาณจราจรน้อย
54 รายงานฉบับที่ วว.64 ความหวังที่จะนำเอาดินแกรนิตมาใช้เป็นวัสดุท้องถิ่นเพื่อใช้ในงานทางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
55 รายงานฉบับที่ วว.50 คุณลักษณะทางธรณีเทคนิคของการออกแบบและการก่อสร้างถนนปริมาณจราจรน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
56 รายงานฉบับที่ วว.51 ลักษณะทางธรณีวิทยาและการสั่นสะเทือนของผิวพิภพต่อการเคลื่อนตัวของดินในภาคเหนือของประเทศไทย
57 รายงานฉบับที่ วว.52 ค่าความแข็งแรงของดินแกรมนิตผสมซีเมนต์ที่แบ่งตามการจำแนกดิน
ปี พ.ศ. 2522
58 รายงานฉบับที่ วว.40 พารามิเตอร์กำลังของดินทรายผสมกับยางมะตอยน้ำและวัสดุผสมอื่น ๆ
59 รายงานฉบับที่ วว.41 การใช้น้ำเสียจากโรงงานกระดาษเพื่อช่วยลดฝุ่นในถนนที่ไม่ได้ลาดยาง
60 รายงานฉบับที่ วว.46 ลักษณะการต้านทานไฟฟ้าสนามของดินและหินผุบางชนิดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2521
61 รายงานฉบับที่ วว.33 ปัญหาบางอย่างของกากรก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงที่ตัดผ่านหินผุในภาคเหนือของประเทศไทย
62 รายงานฉบับที่ วว.36 แหล่งและคุณสมบัติพื้นฐานบางอย่างของดินแกรนิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
63 รายงานฉบับที่ วว.28 การปรับปรุงคุณภาพของหินผุบางชนิดโดยผสมด้วยซีเมนต์
64 รายงานฉบับที่ วว.32 การประเมินคุณสมบัติของยางมะตอยน้ำชนิดพิเศษในการใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน
ปี พ.ศ. 2519
65 รายงานฉบับที่ วว.24 วัสดุก่อสร้างและการปรับปรุงคุณภาพวัสดุสำหรับถนนราคาถูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2518
66 รายงานฉบับที่ วว.20 พฤติกรรมของถนนทดลองที่ก่อสร้างโดยใช้ดินทรายปรับปรุงคุณภาพเป็นพื้นทาง