ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธันวิน สวัสดิศานต์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธันวิน สวัสดิศาสนต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รายงานฉบับที่ วพ.291 คุณสมบัติและพฤติกรรมในการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Warm Mix Asphalt
2 รายงานฉบับที่ วพ.285 การนำวิธีการออกแบบส่วนผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Superpave มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
3 รายงานฉบับที่ วพ.284 การเลือกยางแอสฟัลต์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆของถนนในประเทศไทย
4 โครงการศึกษาสภาพความฝืดผิวทางของถนนประเภทต่างๆ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยางที่เหมาะสม
6 โครงการตรวจสอบสภาพความฝืดผิวทางของถนนลาดยางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 รายงานฉบับที่ วพ.290 คุณสมบัติและพฤติกรรมในการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Porous Asphalt และ Stone Mastic Asphalt
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษากระบวนการก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุโครงสร้างทางเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยการปรับปรุงคุณภาพด้วยโฟมแอสฟัลต์
9 การศึกษากระบวนการก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุโครงสร้างทางเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยการปรับปรุงคุณภาพด้วยโฟมแอสฟัลต์
ปี พ.ศ. 2551
10 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายแบบร่องล้อกับคุณสมบัติทางวิศวกรรม ของแอสฟัลต์คอนกรีตและคุณลักษณะอื่นของผิวทางแบบยืดหยุ่นในประเทศไทย
11 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน Superpave ในการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตของประเทศไทย
12 รายงานฉบับที่ วพ.261 โครงการสำรวจสภาพความเสียหายและหาสาเหตุของความเสียหายหลักของถนนลาดยางในประเทศไทย
13 รายงานฉบับที่ วพ.260 การทดสอบหาค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุโครงสร้างทางชนิดวัสดุมวลรวมที่ไม่เกาะตัว
ปี พ.ศ. 2549
14 รายงานฉบับที่ วพ.229 คุณสมบัติของดินซีเมนต์
15 รายงานฉบับที่ วพ.227 คุณสมบัติด้านการต้านทานความล้าของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่เจาะเก็บจากสนาม