ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย ชมศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เดชสิทธิ์ พรรษา 3
2 ชวลิต บุญปก 2
3 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
4 ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ 1
5 กุสาวดี แสงดี 1
6 ปรีชา น้อยอำคา 1
7 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
8 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
9 วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล 1
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
11 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
12 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
13 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
14 ดรุณี บุญชารี 1
15 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
16 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
17 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
18 ศุภชัย สมัปปิโต 1
19 ถวิล ชนะบุญ 1
20 วราวุธ สุธีธร 1
21 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
22 รักฤดี สารธิมา 1
23 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
24 ศรัณยู คำเมือง 1
25 เรือน สมณะ 1
26 รพีพร ช่ำชอง 1
27 สุกัญญา ลีทองดี 1
28 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
29 วัลยา สุทธิขำ 1
30 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
31 ปรีชา ประเทพา 1
32 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
33 สุนันท์ สายกระสุน 1
34 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
35 สุริทอง ศรีสะอาด 1
36 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
37 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
38 บรรจบ วันโน 1
39 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
40 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
41 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
42 นเรศ มีโส 1
43 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
44 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
45 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
46 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
47 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
48 นริศ สินศิริ 1
49 อนุชิตา มุ่งงาม 1
50 บังอร กองอิ้ม 1
51 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
52 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
53 วรากร สีโย 1
54 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
55 สมชาย แก้ววังชัย 1
56 ทองใบ บุษกร 1
57 สงครามชัย ลีทองดี 1
58 เมธิน ผดุงกิจ 1
59 จันทิมา พลพินิจ 1
60 นงนิตย์ มรกต 1
61 ปิยมาศ นานอก 1
62 วรรณา กาญจนมยูร 1
63 ชาติไทย แก้วทอง 1
64 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 5
7 2549 4
8 2548 1
9 2547 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Dynamic password authentication: Designing step and security analysis
2 -
3 -
4 -
ปี พ.ศ. 2554
5 Analyzing matched packets on cisco ACL rules: Theories and proof
ปี พ.ศ. 2553
6 A number of websites is recently faced with the problems from Session Hijacking Attacks which are simple to be launched with higher possibility of success. Besides, this attacking is now popular amongst the hackers in which it is ranked on the Top 10
ปี พ.ศ. 2552
7 การสร้างและทดลอง ระบบเครือข่ายแลนตามสถาปัตยกรรมใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง
ปี พ.ศ. 2551
8 Architecture and Protocols for Secure LAN by Using a Software-Level Certificate and Cancellation of ARP Protocol
9 -
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2550
12 ระบบช่วยวิเคราะห์/ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องสำหรับกฎของไฟร์วอลล์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 Sniffing packets on LAN without ARP spoofing
14 Theories for an Analysis of IPv6 Firewall
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Architecture and protocols for secure LAN by using a software-level Certificate and cancellation of ARP protocol
18 Firewall rules analysis
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 การวิเคราะห์กฎของไฟร์วอลล์โดยใช้รีเลชันแนลอัลจีบรา
ปี พ.ศ. 2547
22 Firewall rules analysis