ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุน วช.
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต) 1
2 ภูวดล โกมณเฑียร 1
3 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
4 ขวัญใจ ศุกรนันทน์ 1
5 พรทิพย์ อติชาติ 1
6 อาจินต์ ไพรีรณ 1
7 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
8 ปรีชา ประเทพา 1
9 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 1
10 ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 1
11 นริศ สินศิริ 1
12 ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 1
13 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
14 จักรมาส เลาหวณิช 1
15 รักฤดี สารธิมา 1
16 วรรทณา สินศิริ 1
17 วีระชัย สายจันทา 1
18 อุษา ทองไพโรจน์ 1
19 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
20 ไพโรจน์ ประมวล 1
21 ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง 1
22 อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา 1
23 นเรศ มีโส 1
24 ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 1
25 อัศวิน อมรสิน 1
26 ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ 1
27 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
28 ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริบาลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตเมือง
2 การตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด ISSR ที่เชื่อมโยงกับยีนที่ควบคุมลักษณะต้านทานเชื้อไวรัสนิวคลีโอโพลีฮีโดรซิสในไหม Bombyx mori L.
3 การชักนำให้เกิดต้นและการตรวจสอบระดับพลอยดีของกล้วยไม้เอื้องคำ
4 การอบแห้งข้าวเปลือกชื้นโดยการใช้รังสีอินฟราเรดและการเทมเปอร์ริ่งร่วมกับการตากลาน
5 การตรวจคัดกรองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเปปไทด์ในพืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ที่พบในประเทศไทย
6 การพัฒนายาขี้ผึ้งหยอดจมูกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
7 การปรับปรุงสี เนื้อสัมผัส และน้ำอิสระของมะละกออบแห้งด้วยการอบแห้งแบบการแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นยาวร่วมกับการพาอากาศร้อน
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฟไรซ์จากข้าวเหนียวดำสำหรับเป็นอาหารเช้าธัญพืช โดยวิธีให้ความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบด
9 การผลิตไฮโดรเจนจากของเสียกลีเซอรอลโดยแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากแหล่งต่าง ๆ
10 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสม
11 กราฟวาไรตี้ (x(yz))z ที่มีลูปชนิด (2,0)
12 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสียในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
13 ปัจจัยของเวลาและชนิดของปลาตัวกลางต่อพันธุศาสตร์ประชากรของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
14 การเพิ่มคุณค่าโภชนะให้กับใบหม่อนเพื่อเพิ่มคุณภาพเส้นไหมไทย
15 การศึกษาเรณูวิทยาของพืชวงศ์กระดังงา เพื่อจัดทำเป็นคู่มือสำหรับการศึกษาพฤกษศาสตร์บรรพกาลในประเทศไทย
16 การวางแผนการเพาะปลูกแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรและการประมาณค่าการใช้น้ำของพืชจากแบบจำลองคณิตศาสตร์
17 เครื่องหมายทางพันธุกรรมในการจำแนกชนิดและการศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรมในแมลงริ้นดำสกุลย่อย Gomphostilbia (Diptera: Simuliidae)
18 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัย กลไกในการเกิดและการควบคุมปฏิกิริยาสีน้ำตาลในผักกาดหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต
19 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไข่นางพญาและไข่ผึ้งงานในผึ้งมิ้ม (Apis florea) และ ผึ้งโพรง (Apis cerana)
20 การรวมกลุ่มเชิงคุณภาพ (Qualitative Coalition Formation) เพื่อสร้างการประมวลผลเชิงบริการ (Service-Oriented Computing) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
21 การพัฒนาระบบควบแน่นและระบบการกลั่นน้ำส้มควันไม้ชุมชน
22 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วพุ่มและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วพุ่ม ปีที่ 2
23 วิวัฒนาการของแอ่งสะสมตะกอนอายุดีโวเนียนบริเวณแผ่นธรณีอินโดจีนโดยการวิเคราะห์ทางธรณีเคมีธาตุหลักและธาตุหายากจากหินเชิร์ตและหินภูเขาไฟ
24 วิวัฒนาการและนิเวศวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
25 การใช้อัลลีล bad 2 ของยีนหอมในข้าวตรวจสอบการถ่ายเทยีนระหว่างข้าววัชพืชและข้าวหอมมะลิในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
26 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมแมกนีโทอิเล็กทริก xMg0.3Zn0.7Fe2O3+(1-x)Ba0.7Sr0.3TiO3
27 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด สิทธิบัตร และสนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออกอย่างยั่งยืน
28 วิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลังน้ำจืดในมหายุคมีโซโซอิก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
29 ความหลากหลายและการคุกคามทรัพยากรชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มแม่น้ำชี
30 เครื่องอุ่นอากาศแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับกระบวนการปั๊มขึ้นรูปร้อนทองเหลือง
31 ซากดึกดำบรรพ์ของพืชและซากดึกบรรพ์ที่มีขนาดเล็กในประเทศไทย