ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุนภายนอก
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 4
2 ยอดธง ใบมาก 3
3 ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 2
4 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2
5 วรพล เองวานิช 2
6 จักรมาส เลาหวณิช 2
7 ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล 1
8 ภูวดล โกมณเฑียร 1
9 ขวัญเรือน พาป้อง 1
10 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
11 ปฐม หงษ์สุวรรณ 1
12 ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ 1
13 สิริภัค สุระพร 1
14 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
15 กริสน์ ชัยมูล 1
16 ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 1
17 ไพโรจน์ ประมวล 1
18 จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล 1
19 ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ 1
20 อุษา กลิ่นหอม 1
21 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 1
22 สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 1
23 อนุสรณ์ แสงประจักษ์ 1
24 นริศ สินศิริ 1
25 วสันต์ เธียรสุวรรณ 1
26 วีระชัย สายจันทา 1
27 พัฒนพงษ์ วันจันทึก 1
28 อนุวัฒน์ วันทอง 1
29 พีรยา สมสะอาด 1
30 อังคณา จันทรผลลัพธ์ 1
31 อังคณา น้อยสุวรรณ 1
32 พีรยา โชติถนอม 1
33 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
34 สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล 1
35 กิตติศักดิ์ แสงสุระ 1
36 ชาติไทย แก้วทอง 1
37 ศรัณยู คำเมือง 1
38 วนิดา ไทรชมภู 1
39 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
40 ดร.อิสระ อินจันทร์ 1
41 อิสระ อินจันทร์ 1
42 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
43 มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ 1
44 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
45 นิคม นครเรียบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 59
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิเคราะห์หารปริมาณสเตอรอลและสตานอลในธัญญพืชที่ปลูกในประเทศไทย
2 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริกรวมกับตัวรวมรังสีพาราโบลา
3 ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนแบบสั่นรอบวงที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน
4 ระบบคอมพิวเตอร์สวมใส่สำหรับผู้สูงอายุชาวไทยเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างอิสระในสังคมยูบิควิตัส
5 ผลของการลดแร่ธาตุของชีวมวลที่มีต่อผลได้และคุณสมบัติของไบโอออยล์ที่ผลิตจากกระบวนการไพไรซีสแบบเร็ว
6 การเตรียมการหาลักษณะเฉพาะเซรามิกอลูมินาเซอร์โคเนียที่เจือด้วยอิทเทรียมออกไซด์
7 การสังเคราะห์และคุณสมบัติการจับของตัวรับไดทอปิกที่มีอนุพันธุ์ของโรดามีนเป็นองค์ประกอบ
8 การศึกษาทฤษฎีของสารประกอบเชิงซ้อนฮีมแอกกลูตินิน-สารยับยั้ง : โมเลคิวลาร์ไดนามิกส์ซิมุเลชันและการคำนวนพลังงานอิสระ
9 วาไรตี้และโควาไรตี้ของระบบ (F1,F2)
10 ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดจากหม่อน
11 ชีววิทยาระบบของเชื้อ Burkholderia pseudomallei : การสร้างวิถีเมทาบอลิสึม สำหรับการค้นเป้าหมายยาใหม่เพื่อต่อต้านโรคเมลิออยโดลิส
12 การศึกษาผลของการสกัดจากพืชสวนครัวไทยต่อการเปลี่ยนแปลงระดับของโบรตีนในinsulin signaling pathway ของ 3T3-L1 adipocytes
13 ผลของโปรตีนและลิปิดบนพื้นผิวเม็ดแป้งต่อคุณสมบัติทางเคมีทางกายภาพของเม็ดแป้งในน้ำหรือในสารละลายที่มีองค์ประกอบของน้ำนมเป็นส่วนผสม
14 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของออสตราคอดน้ำจืดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตินล่างของประเทศไทย
15 หัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อใช้สำหรับโรงกำจัดขยะชุมชนแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
16 การผลิตแป้งผสมสำเร็จรูปสำหรับขนมหวานท้องถิ่น
17 การพัฒนาการผลิตคุ้กกี้ข้าวเม่าจากข้าวหอมมะลิ 105 ของกลุ่มชุมชนบ้านโคกสำราญ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
19 การพัฒนารูปแบบเทคนิคการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในคู่สมรสที่ติดเชื้อ HIV จ.ร้อยเอ็ด
20 การผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกจากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีไพโรไลซีสแบบเร็ว
21 แผนที่เครื่องหมายพันธุกรรม Random Amplified Polymerphic DNA (RAPD) และการระบุตำแหน่งยีน hsp70 และ sxl บนโพลีทีนโครโมโซมของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae)
22 การวิเคราะห์หาปริมาณสเตอรอลและสตานอลในธัญญพืชที่ปลูกในประเทศไทย
23 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
24 Developing Small-holder Agro-forestry Carbon offset Protocols for Carbon Financial Markets
25 การนำเปลือกหอยมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์สำหรับกระบวนการเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันใช้แล้ว
26 โครงการการผลิตแก๊สโซลีนชีวภาพจากชีวมวลในภาคการเกษตรโดยกระบวนการไพโรไลซีสชนิดใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
27 ระบบไพโรไลซิสชนิดเครื่องอัดรีดสำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพ
28 อนุภาคนาโนที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพของพอลิเอทธิลีน ไกลคอล-บล็อก-พอลิเอสเทอร์ ไดบล็อก โคพอลิเมอร์ผสมที่มีศักยภาพสำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย
29 โครงการระบบจัดทำดัชนีและค้นคืนวีดีทัศน์วัฒนธรรมอีสานเชิงความหมาย
30 โครงการศึกษาการใช้ชีวมวลในภาคเศรษฐกิจต่างๆ และชีวมวลที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
31 การผลิตถั่วท่าพระสไตโลอัดเม็ดเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเลี้ยงสัตว์
32 การยกระดับคุณภาพและการพัฒนากระบวนการผลิตไส้กรอกอีสาน
33 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตส้มวัว (แหนมวัว) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพแบบมีส่วนร่วม
34 การศึกษาการผลิตไบโอออยส์จากเศษวัสดุการเกษตรด้วยเทคโนโลยีไพโรลีซิสแบบเร็ว
35 การศึกษาอนุภาคไมโครของไฟโบรอินจากไหมผสมไคโตซานที่เตรียมด้วยเทคนิคการแพร่ของตัวทำละลายของอิมัลชันของน้ำในน้ำมันที่มีศักยภาพใช้เป็นระบบนำส่งโปรตี
36 ศึกษาการติดเชื้อแกรสเซอรี่ในหนอนไหมพันธุ์ไทยพื้นเมืองภายใต้สภาวะปลอดเชื้อโดยวิธีพีซีอาร์
37 การเก็บกักคาร์บอนในดินและลักษณะของป่าบุ่งป่าทามในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม
38 การปลูกฟิ์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรเจือไทเทเนียมแบบไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดด้วยหัวกำเนิดพลาสมาแบบอาร์คในสุญญากาศชนิดแคโทดคู่
39 อิทธิพลของขั้นตอนการขัดสีที่มีต่อร้อยละต้นข้าวและความหืนของข้าวสาร
40 การพัฒนาคอนกรีตที่ผสมวัสดุปอซโซลานในปริมาณสูง
41 อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของไลเคนวงศ์ Lecanoraceae (Ascomycota) ในประเทศไทย
42 การโก่งเดาะของเสาที่ทำจากวัสดุที่รับแรงในแต่ละทิศทางได้ไม่เท่ากัน-ด้วยหลักการไฮเปอร์อิลาสติก
43 การอบแห้งข้าวเปลือกโดยรังสีอินฟราเรด ลมร้อน และการเทมเปอร์ริ่ง
44 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
45 พลวัตและการใช้ประโยชน์จากปลาในจังหวัดยโสธร
46 แม่น้ำโขง: ตำนานปรัมปราและความสัมพันธ์กับชนชาติไท
47 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
48 การใช้สารสกัดจากรำข้าวยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
49 อัลกอริทึมแบบกระจายสำหรับการคำนวณโครงสร้างการรวมกลุ่ม (Coalition Structure) ที่ดีที่สุด
50 การไหลของโลหะกึ่งแข็งภายใต้การบีบคั้น
51 การปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของ PV/T Air solar coolector
52 การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการแบบอาศัยเพศ ยีนควบคุมการผสมพันธุ์ และสภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดดอกเห็ดของเห็ดหิ้งกัมพูชา Cambodian Phellinus linteus
53 การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านกระดูกพรุน
54 พฤติกรรมของกรรมวิธีทางความร้อนแบบ Subcritical Heat treatment และความต้านทานต่อการสึกหรอแบบขัดสีของเหล็กหล่อโครเมียมสูงที่ผสมโมลิบดินัม
55 การจำแนกและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ลำไส้ echinostomes ในประเทศไทย โดยใช้อัลโลไซม์และไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอเป็นเครื่องหมาย
56 ความเข้าใจแหล่งที่มาของการยึดจับแบบเจาะจงกับตัวรับของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธ์ A ฮีมแอกกลูทินิน: การศึกษาทางทฤษฎี
57 การตรวจคัดกรองการแยกบริสุทธิ์และการวิเคราะห์โครงสร้างระดับปฐมภูมิของเปปไทด์ ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในพืชวงศ์ถั่ว (Fabaceae) ที่พบในประเทศไทย
58 อนุภาคนาโนบรรจุยาที่ทำด้วยไดบล็อก โคพอลิเมอร์รูปร่างดาว
59 CONVERGENCE THEOREMS OF ITERATIVE SCHEME FOR A COUNTABLE FAMILY OF NONEXPANSIVE MAPPINGS IN A BANACH SPACE