ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงศักดิ์ ภู่อ่อน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และรู้จักในชื่อของ
- ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 6
2 2553 15
3 2552 11
4 2551 3
5 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
2 The development of the educational risk assessment model for Rajabhat University, Thailand
3 The Development of the Model for Utilization of External Quality Evaluation Results for Quality Improvement of Small-Sized Schools in northeastern Thailand: An Application of Organization Development Research .
4 -
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาตัวบ่งชี้ การส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน
8 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ดรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
9 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
10 การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติกีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
11 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยบางประการกับการเรียนรู้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
12 การพัฒนารูปแบบการใช้ผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์การ
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติต่อการการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4 ในจังหวัดสกลนคร
14 ปัจจัยทางจิตวิทยาและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 การวิเคราะห์ปัจจัยจำแนกการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
16 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบี่ยงเบนทางเพศของนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมการแสดงออกคล้ายหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
17 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุบางประการ ที่ส่งผลต่อความสามารถด้านตัวเลข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
19 การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการวิเคราะห์อภิมาน
20 The Efficiency and Effectiveness of an Innovation Model Appropriate for Eisseminating Knowledge of Correcting Salty Soil Conditions in Northeast Thailand.
21 -
ปี พ.ศ. 2552
22 The development of the model for utilization of external quality evaluation results for quality improvement of small-sized schools in Northeastern Thailand: An application of organization development research
23 รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ : โดยการวิเคราะห์อภิมาน
24 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิดไฮ-สโคป
25 การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
26 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อการเรียนเกษตร นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึสกษากาฬสินธุ์ เขต 1
27 การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค STAD เทคนิค LT และการเรียนตามปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
28 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
29 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 รูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการแก้ไขสภาพดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 A confirmatory factor analysis of promotion of enjoyment of learning in high school students
32 -
ปี พ.ศ. 2551
33 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
34 An innovation model appropriate of disseminating knowledge on correcting the salty soil condition in Northeast Thailand
35 การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2547
36 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพผู้ประเมินภายนอก สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน