ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทรงศักดิ์ จำปาวดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 10
2 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 8
3 อรวรรณ ชินราศรี 6
4 สิทธิศักดิ์ คำผา 3
5 วรรณา กาญจนมยูร 3
6 โอภาส พิมพา 3
7 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
8 เมธิน ผดุงกิจ 1
9 ชาติไทย แก้วทอง 1
10 สงครามชัย ลีทองดี 1
11 วรากร สีโย 1
12 ปิยมาศ นานอก 1
13 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
14 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
15 อนุชิตา มุ่งงาม 1
16 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
17 บรรจบ วันโน 1
18 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
19 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
20 นงนิตย์ มรกต 1
21 บังอร กองอิ้ม 1
22 จันทิมา พลพินิจ 1
23 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
24 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
25 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
26 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
27 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
28 นันทนา อุ่นเจริญ 1
29 ทรงคุณ จันทจร 1
30 พลเดช เชาวรัตน์ 1
31 ชวลิต บุญปก 1
32 ดรุณี บุญชารี 1
33 สมชาย แก้ววังชัย 1
34 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
35 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
36 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
37 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
38 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
39 ทองใบ บุษกร 1
40 นเรศ มีโส 1
41 ศุภชัย สมัปปิโต 1
42 สุนันท์ สายกระสุน 1
43 สุกัญญา ลีทองดี 1
44 วัลยา สุทธิขำ 1
45 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
46 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
47 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
48 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
49 อภิชาติ ครุฑสุวรรณ 1
50 ถาวรณ์ สุบรรณรัตน์ 1
51 วีรวัฒน์ ฉายา 1
52 ธนรรษมลวรรณ พลมั่น 1
53 อรอนงค์ ไกรสูนย์ 1
54 ปราโมทย์ ทองกระจาย 1
55 ปรีชา ประเทพา 1
56 รพีพร ช่ำชอง 1
57 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
58 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
59 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
60 นริศ สินศิริ 1
61 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
62 ธวัชชัย ชมศิริ 1
63 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
64 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
65 วราวุธ สุธีธร 1
66 เรือน สมณะ 1
67 ถวิล ชนะบุญ 1
68 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
69 ศรัณยู คำเมือง 1
70 รักฤดี สารธิมา 1
71 สุริทอง ศรีสะอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 3
5 2552 16
6 2551 17
7 2550 10
8 2549 6
9 2548 6
10 2547 1
11 2541 1
12 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของระดับ gamma aminobutyric acid (GABA) จากข้าวเปลือกงอกในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่กระทง
ปี พ.ศ. 2555
2 Potential health enhancing properties of edible flowers from Thailand.
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของการใช้แหนเป็ดเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในโคนมสาว
4 How Does Primary Care Move? An Analytical Evidence of Management for Accessibility and Equity, Thailand.
5 ผลของความร้อนต่อการแตกตัวของโปรตีนในไข่น้ำ
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะหมัก, ยูเรียไนโตรเจนในเลือด และการย่อยได้ของโภชนะของโคสาวพันธุ์พื้นเมือง
7 ผลของโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะหมัก, ยูเรียไนโตรเจนในเลือด และการย่อยได้ของโภชนะของโคสาวพันธุ์พื้นเมือง
8 การศึกษาระดับการเสริมสารอินทรีย์มาเลทร่วมกับมันเฮย์ในอาหารก้อนคุณภาพสูงต่อนิเวศวิทยารูเมนการสังเคราะห์จุลินทรีย์ โปรตีนและผลผลิตน้ำนมในโครีดนม
ปี พ.ศ. 2552
9 การประเมินความต้องการ โปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ ต่อการเจริญเติบโตของโคสาว พื้นเมือง
10 Supplementation of Malate Level and Cassava Hay in High-Quality Feed Block on Ruminal Fermentation Efficiency and Digestibility of Nutrients in Lactating Dairy Cows
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 การใช้วัตถุดิบเยื่อใยสูงและใบไม้เป็นแหล่งเยื่อใย ในอาหารผสมสำเร็จรูปสำหรับโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2551
25 E-Commerce service Efficiency of Tour Business in Thailand .
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
ปี พ.ศ. 2550
42 Effect of Burma padauk (Plerocarpus indicus), rain tree (Samanea saman (Jacg.) Merr.) and siamese rough bush (Streblus asper) leaves as fiber sources in total mixed ration on in vitro fermentation
43 Effect of dietary inclusion of cassava yeast as probiotic source on egg production and egg quality of laying hens
44 Effect of dietary inclusion of cassava yeast as probiotic source on growth performance and carcass percentage in Japanese quails
45 Nutrient enrichment of cassava starch industry by-product using rumen microorganism as inoculums source
46 Effect of dietary phosphorus on phosphorus utilization and excretion in Thai-indigenous heifers
47 Effect of fodder tree as fiber sources in total mixed ration on feed intake, nutrient digestibility, chewing behavior and ruininal fermentation in beef cattle
48 Effects of dietary crude protein levels on nutrient digestibility, ruminal fermentation and growth rate in Thai-indigenous yearling heifers
49 Degradation characteristic of tomato pomace, soybean hull and peanut pod in the rumen using nylon bag technique
50 Chemical compositions and nutritional evaluation of energy feeds for ruminant using in vitro gas production technique
51 -
ปี พ.ศ. 2549
52 Effect of dietary inclusion of cassava yeast as probiotic source on growth performance, small intestine (Ileum) morphology and carcass characteristic in broilers
53 Effect of synchronizing the rate of degradation of dietary energy and nitrogen release on growth performance in Brahman cattle
54 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
55 -
56 -
57 -
ปี พ.ศ. 2548
58 In sacco degradation characteristics of crop residues and selected roughages in Brahman-Thai native crossbred steers
59 Effect of synchronizing the rate of degradation of dietary energy and nitrogen release on growth performance in Brahman cattle
60 Chemical compositions and nutritional evaluation of energy feeds for ruminant using in vitro gas production technique
61 Effect of non forage high fibrous feedstuffs as fiber sources in total mixed ration on gas production characteristics and in vitro fermentation
62 Estimating rumen undegradable protein with In situ nylon bag and In vitro enzymatic technique in tropical concentrate feedstuffs
63 -
ปี พ.ศ. 2547
64 Nutritional evaluation of energy feed sources for ruminant using in vitro gas production technique
ปี พ.ศ. 2541
65 ผลของระดับโปรตีนและโปรตีนที่ไม่ถูกย่อยสลายในกระเพาะหมักต่อ กระบวนการหมัก ผลผลิตน้ำนม และองค์ประกอบของน้ำนมในโคนม