ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถนัด เหลืองนฤทัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ 6
2 มนตรี ชาติพจน์ 4
3 จตุรวิทย์ จันไพบูลย์ 3
4 อมเรศ แก้วปัญญา 3
5 Raksit Thitipatanapong 3
6 นพพงษ์ ไกรฤกษ์ 2
7 Jaturawit Janpaiboon 2
8 Thanud Laungnarutai 2
9 พาทิน พงคะชา 2
10 ปณิธิ พุ่มวิเศษ 2
11 สุรเดช ดวงภุมเมศ 2
12 กำธร ไกรรักษ์ 2
13 ภาสกร ทิวัฑฒานนท์ 1
14 Santipong Karukanan 1
15 สันติพงศ์ ครุกานันต์ 1
16 สุภรณ์ เหมือนหนู 1
17 Montri Chatpoj 1
18 พงษ์ศักดิ์ ลาแสง 1
19 Pasakorn Tiwatthanont 1
20 Suporn Muannou 1
21 Surasak Boonkla 1
22 สุปราณี ธีระวัฒนสุข 1
23 Panithi Sira-Uksorn 1
24 Patin Pongkacha 1
25 Krich Nasingkun 1
26 Kamthorn Krairaksa 1
27 กริช นาสิงห์ขันธุ์ 1
28 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
29 พงศ์อมร อมรชัยกิจ 1
30 Pongamorn Amornchaiyagit 1
31 วัชรากร หนูทอง 1
32 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
33 ราชพร เขียนประสิทธิ์ 1
34 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
35 Suradech Doungpummet 1
36 พิพล บุญจันต๊ะ 1
37 Paniti Pumviset 1
38 ปณิธิ ศิรอักษร 1
39 ภาคภูมิ บุญญานันต์ 1
40 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
41 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
42 Itti Rittaporn 1
43 มัลลิกา วัฒนาวงศ์ 1
44 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
45 Watcharakon Noothong 1
46 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
47 ชลดา วามสิงห์ 1
48 จิรายุส ผลทิพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 1
4 2550 2
5 2549 2
6 2548 1
7 2547 2
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 TIS generic box
ปี พ.ศ. 2552
2 วิจัยและพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
3 Energy Efficiency of A CNG Retrofit Light Truck
ปี พ.ศ. 2551
4 ประสบการณ์ในการทดสอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลดัดแปลงเพื่อใช้เชื้อเพลิงแบบทวิ (น้ำมัน/ก๊าซ)
ปี พ.ศ. 2550
5 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่
6 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมสำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
7 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่
8 การจำลองการทำงานเครื่องยนต์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2548
9 รอบรู้ไอที เล่ม 4
ปี พ.ศ. 2547
10 ระบบควบคุมการเปิดปิดและบันทึกด้วยรหัสของตู้นิรภัย
11 เครื่องส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์