ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดุสิต เครืองาม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของอะมอร์ฟัสซิลิคอนและผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน
ปี พ.ศ. 2546
2 การวัดค่าผลคูณของความคล่องตัวและเวลาอายุของพาหะในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน
ปี พ.ศ. 2545
3 วิธีวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2543
4 การศึกษาคุณสมบัติของอะมอร์ฟัสซิลิคอนเจอร์เมเนียมและการประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์
5 การพัฒนาไดโอดเปล่งแสงฟิล์มบางอะมอร์ฟัสและการประยุกต์ในออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2539
6 โครงการเทคโนโลยีอนาคตที่สำคัญสำหรับประเทศไทย
7 การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของอะมอร์ฟัสซิลิคอนอัลลอย และการประยุกต์ใช้งานออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2538
8 ไดโอดเปล่งแสงแบบฟิล์มบางชนิดวัสดุอะมอร์ฟัสสารกึ่งตัวนำ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2537
9 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน
ปี พ.ศ. 2536
10 ไดโอดเปล่งแสงแบบฟิล์มบางชนิดวัสดุอะมอร์ฟัสสารกึ่งตัวนำ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2535
11 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติพื้นฐานของดิสเพลย์ ชนิดอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์จากฟิล์มบางสังกะสีซัลไฟด์
12 การศึกษาลักษณะสมบัติของอะมอร์ฟัสซิลิคอน และการประยุกต์ใช้งานออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2534
13 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอรฟิสซิลิกอน