ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดุษฎี ชาญลิขิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 4
2 วิไลลักษณ์ ยั่งยืนสุข 2
3 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 2
4 วริศร์ เย็นยิ่ง 1
5 ณัฐวุฒิ เกตุแก้ว 1
6 นิลุบล ผ่องศรี 1
7 สุทธิลักษณ์ พึ่งผลพฤกษ์ 1
8 อรชุมา ขจรธานีนนท์ 1
9 พนารัตน์ สีหาราช 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
11 กัลยา วัฒยากร 1
12 สมภพ รุ่งสุภา 1
13 ตรงฉัตร โสตทิพยพันธุ์ 1
14 บังอร คำหลอม 1
15 โสภิต สร้อยสอดศรี 1
16 อุทิศา กมโล 1
17 สินีนาถ เส็งหนองแบน 1
18 ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ 1
19 เครือวัลย์ จำปาเงิน, 2522- 1
20 กฤษณพล วิชพันธุ์ 1
21 ชลธี พลชำนิ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
23 ภาติยะ พัฒนาศักดิ์ 1
24 วรวุฒิ ตันติวนิช 1
25 สุรศักดิ์ บุญลือ 1
26 จิรัติวัล เครือศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 7
2 2549 2
3 2548 2
4 2547 4
5 2546 1
6 2545 3
7 2544 1
8 2542 1
9 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแบบจำลองการประเมินราคาที่ดิน
2 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ำในจังหวัดสมุทรสงคราม
3 การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมยานยนต์ในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไท
4 การจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5 การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี
6 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรียในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
7 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
9 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2548
10 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร
11 การกำหนดพื้นที่ที่เหมะสมสำหรับอุตสาหกรรมในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2547
12 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
13 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะมลพิษทางอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร
14 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดเส้นทางเดินรถสำหรับการขนส่งสินค้า เพื่อการบริโภคสู่ร้านค้าปลีกในสถานบริการน้ำมันในจังหวัดนนทบุรี
15 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดทำเลที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2546
16 การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของอาคารชุดในเมืองพัทยา
ปี พ.ศ. 2545
17 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุการจราจรทางบก ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือ
18 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการลุกลามของอัคคีภัยขนาดใหญ่ในเขตคลองเตย
19 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการลุกลามของอัคคีภัยขนาดใหญ่ในเขตคลองเตย
ปี พ.ศ. 2544
20 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ที่ดินของหมู่บ้านมูเซอ และหมู่บ้านคนไทย ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
21 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2541
22 การเลือกพื้นที่ฝังกลบและขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาสุขาภิบาลในเขตอำเภอแม่สาย แม่จัน และเชียงแสน