ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 2
2 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
3 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
4 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
5 งามจิตร โล่วิทูร 1
6 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
7 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
8 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
9 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
10 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
11 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
12 อภิญญา จุฑางกูร 1
13 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
14 นิติรัตน์ ฉิมน้อย 1
15 วินัศ ภูมินาถ 1
16 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
17 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
18 วรพล เพ็งพินิจ 1
19 วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล 1
20 วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม 1
21 สุพรรณา เตชะสกุล 1
22 ประภัสสร รักถาวร 1
23 นคร เหลืองประเสริฐ 1
24 เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ 1
25 นิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 2
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 การผลิตวัตถุดิบที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวและโปรตีนที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ
4 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกบางชนิดและการศึกษาฤทธิทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 การประยุกต์งานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ภาคโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากมะขามป้อมจากแหล่งปลูกที่ผ่านการคัดเลือกสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (ธุรกิจเครื่องสำอางจากผลมะขามป้อม)
6 การประยุกต์งานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ภาคโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องกรรมวิธีการสกัดสารจากชาเขียวอัลชัมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากชาเขียวพันธุ์อัลชัม สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่กลุ่มผู้ผลิตรายย่อยในชุมชนตำบลขุนลาว